english
1)

רש"י: שֵם בן נח: מנין לדרוש כך?

1.

גור אריה: רק שֵם יכל להיות כהן כי נח נעשה בעל מום כשיצאו מהתיבה, ושֵם היה המובחר שבבנים, ומכיוון שנתמנה לא ירד מקדושתו כל חייו.

2.

גור אריה: ירושלים נפלה בחלקו של שֵם, ובודאי שהוא היה מלכה.

2)

רש"י: שֵם בן נח: למה הוא נקרא "מלכי" ולא 'מלך'?

1.

גור אריה: שֵם נקרא "מלכי" ולא 'מלך' כי יש י' דורות משֵם עד אברהם. 1


1

צ"ב מה בא דבר זה ללמדינו? עי' במהר"ל (דרך חיים פ"ה מ"ג, עמ' רכא) שעשרה דורות מאדם עד נח- ונח בכלל העשרה, ועשרה דורות מנח עד אברהם ואברהם איננו בכלל העשרה, כי אברהם נבדל מהדורות שהיו לפניו ואינו בכלל אחד עמהם, עיי"ש. א"כ אולי יש ללמוד מכאן ששם כן ראוי להיות נמנה עם אברהם באותם עשרה דורות, ולכן כשם שאברהם נבחר לכהונה כך גם שם היה כהן, אבל הוא לא היה במדרגת אברהם ולכן לא התקיימה הכהונה בזרעו.

3)

רש"י: שאין בלבו עליו: כיוון שכך עושים ליגיעי מלחמה, מנין שהראה לו שאין בלבו עליו?

1.

גור אריה: למה סיפר הכתוב שנתן לו לחם ויין? אלא להראות שאין בלבו עליו.

4)

רש"י: על המנחות ועל הנסכים: מנין לדרוש כך?

1.

גור אריה: למה לא כתוב 'ומלכי צדק הוציא מזון'? אלא לרמוז על מנחות ונסכים.

5)

רש"י: על המנחות ועל הנסכים: למה לא רמז לו על בשר הקרבנות?

1.

גור אריה: הבשר ייראה כמקדיש קדשים ואח"כ אוכל אותם, אבל לחם ויין נתן לו כי כך הדרך לעשות ליגיעי מלחמה, עיי"ש.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים