english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: וכן אריק חרבי: לקמ' (שמות טו,ט) פירש ש"אריק חרבי" פרושו 'אשלוף' ולא 'אזדיין', כי לא כתוב 'אריק בחרבי'?

1.

גור אריה: כיון שלא כתוב 'אשלוף' אלא "אריק" יש לפרש גם מלשון 'אזדיין' כי התורה כותבת בלשון נופל על לשון.

2)

רש"י: מנין גימטריא של שמו: מה הטעם לדבר בלשון גמטריא?

1.

גור אריה: אברהם ניצח את המלכים בגלל מעלתו שהיה מיוחד בו 1 , ומפני מעלתו רק אליעזר מיוחד להיות לו עבד 2 , ורק הם היו ראויים לנצח את המלכים 3 . כדי להסתיר את הנס לקח עמו עבדים בגימטריא של אליעזר כדי שיהיה בהם ענין 'אליעזר' והוא יהיה צורתם [-המוציא אותם מהכח אל הפועל].


1

נראה שכוונתו למה שכתב במהר"ל בגבורות ה' (פ"ו, עמ' לז ד"ה במדרש) שכוונת ארבעת המלכים הייתה להלחם באברהם, והם ארבע כנגד רוחות השמים כי הם כוחות חיצוניים, ואילו אברהם הוא יחידו של עולם ועיקרו.

2

כמבואר במהר"ל בחידושי אגדות (ח"ג עמ' פב ד"ה ר' בנאה, ב"ב דף נח.) שאברהם ואליעזר ראויים זה לזה כי אברהם מלך על רמ"ח איבריו- על החומר, ולכן הוא היה ראוי שישתעבד לו עבד- כי לעבד יש צורה פחותה המוטבעת בחומר ומשועבדת לה, ואליעזר לא היה ככל העבדים אלא הוא הורה על מדריגת אדונו.

3

כי הכוחות החיצוניים צריכים להשתעבד ליחידו של עולם כמו אליעזר לאברהם, עי' בחידושי אגדות שם.

3)

רש"י: שעתידין בניו להעמיד שם עגל: מנין שבגלל העגל תשש כוחו?

1.

גור אריה: כבר כתוב שרדף עד חובה שהוא דן, ומהכפילות נלמד ששם כבר לא יכל לרדוף כי תשש כוחו.

4)

רש"י: שעתידין בניו להעמיד שם עגל: וכי יש קשר בין החטא למקום עד שנאמר 'תשש כחו במקום זה'?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ג עמ' רא ד"ה כיון שבא, סנהדרין דף צו.): כשם שירושלים מוכנה להיות עיר האלוקים, כך דן הוא מקום מוכן לע"ז, ויש בישראל צד של נטיה לע"ז, ולכן במקום זה תשש כח אברהם, כאילו נמצא דבר זה בו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים