english
1)

רש"י: שפלט מן המלחמה: מנין שפלט ממלחמה זו?

1.

גור אריה: כתוב "הפליט" בה' הידיעה, ועל עוג כתוב (דברים ג,יא) שהוא נשאר מיתר הרפאים, כלומר שלא הרגו אמרפל.

2)

רש"י: עוג שפלט מדור המבול: למה לא דרשו כפשוטו שפלט מהרפאים שהרג אמרפל?

1.

גור אריה: "הפליט" בה' הידיעה משמע שכבר פלט פעם אחרת, ולכן צ"ל שפלט מהרפאים שקודם המבול.

3)

רש"י: עוג שפלט מדור המבול: לפי דרשה זו יוצא שעוג חי שנים רבות, וכיצד יחיה הרשע כל כך?

1.

גור אריה: החומר נטפל אל הצורה והנפש, ונגזר על החומר כפי מה שראוי לנפש. לפיכך לפני המבול האריכו ימים כי ההתחלה מציאותה איתנה יותר שהרי הסוף תלוי בהתחלה ולא להפך, ודבר זה לא מעיד על עילויי נפשם אלא על קדימתם. עיי"ש.

2.

גור אריה: אפשר לומר שלא מדובר על אדם אחד, אלא האב נקרא עוג והוא פלט מהמבול ובנו ובן בנו נקראו בשמו.

4)

רש"י: עוג שפלט מדור המבול: קשה שלעיל (ז,כ) כתוב "וישאר אך נח"?

1.

גור אריה: עוג היה בתוך התיבה. 1


1

כלומר- הוא בכלל "וישאר...ואשר אתו בתיבה".

5)

רש"י: עוג שפלט מדור המבול: קשה למה התורה לא מונה את עוג שניצל מהמבול?

1.

גור אריה: כיון שעוג וזרעו אבדו, לא מנתה אותם התורה.

6)

רש"י: עוג שפלט מדור המבול: למה זכה עוג הרשע להנצל מהמבול?

1.

גור אריה: ה' השאיר אותו כדי שיבא משה ויהרוג אותו ויראה בזה חסדי ה'.

2.

גור אריה: עוג היה מבני שמחזאי [-המלאך שירד לעולם לפני המבול, עי' נדה דף סא.] והיה בו ענין אלוקי, והיה ראוי שיהרג ע"י משה איש האלוקים ולא ע"י המים שהם פחותי המדריגה. 1


1

שהרי המים הם חומר ללא צורה ואילו משה נמשה מהמים, כלומר- יש לו צורה נבדלת מהחומר, כפי שביאר המהר"ל בגבורות ה' פי"ח עמ' פב ד"ה ותקרא.

7)

רש"י: ומתכוין שיהרג אברהם וישא את שרה: מנין שזאת הייתה כוונתו?

1.

גור אריה: אם בא רק לספר חדשות, צריך היה לכתוב 'ויבא...ויגד כי נשבה', ומדכתיב "ויגד לאברהם כי נשבה", משמע שהיה חפץ שאברהם ילחם, ואם כוונתו הייתה שלוט ינצל קשה מה בא הכתוב ללמדינו? אלא ברשעו דיבר הכתוב כפי שדרשו חז"ל שמשה התיירא שתעמוד לו זכות אברהם ואמר לו הקב"ה "אל תירא" כי התכוון לרעה, וללמדנו שלבסוף נטל את עונשו כשנהרג ע"י משה.

8)

רש"י: ומתכוין שיהרג אברהם וישא את שרה: אם התכוון לרעה למה התיירא משה שתעמוד לו זכות אברהם?

1.

גור אריה: משה היה מסופק שמא כוונתו הייתה להציל את לוט ואמר לו הקב"ה שרצה שאברהם יהרג.

9)

רש"י: ומתכוין שיהרג אברהם וישא את שרה: אם חשב משה שזכות אברהם תעמוד לעוג, ק"ו שזכותו תעמוד לזרעו, ולמה חשש ממנו?

1.

גור אריה (במדבר כא,לה, עמ' לט ד"ה כדאיתא בברכות): אברהם נקרא האדם הגדול בענקים, ועוג היה מהענקים, ומכיוון שעוג סייע לאברהם, חשב משה שכחו של עוג בא ממידת הגדולה של אברהם ויש בו קדושה. אבל האמת היא שגדולת אברהם היא ממידת הגדולה של הקב"ה ואילו גדלותו של עוג הייתה גשמית ע"י המזל. עיי"ש. 1


1

וע"ע במהר"ל (חידושי אגדות ח"ד עמ' קנה ד"ה קובר מתים, נדה כד:) שאברהם ועוג שייכים למידת הגדולה, אבל כחו של אברהם היה בידיים ושל עוג בשוקיים, והשוקיים רחוקים ממדריגת האדם, עיי"ש.

10)

רש"י: העברי- שבא מעבר הנהר: אולי נקרא כך מפני שהיה מבני עבר?

1.

גור אריה: א"כ קשה למה מייחסים אותו לעבר ולא לשֵם?!

11)

רש"י: שכרתו עמו ברית: אולי היו בעלי ברית בלא שכרתו עמו ברית?

1.

גור אריה: ברית אינה נעשית מאיליה אלא ע"י מעשה, כמו שבועה.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים