english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: ומרעים בהמתם בשדות אחרים: מנין שעל כך רבו?

1.

גור אריה: סוף הפסוק ("והכנעני והפריזי אז בארץ") מלמד שעל כך רבו.

2)

רש"י: ולוט יורשו, ואין זה גזל: מה בכך שלוט יורשו, והרי גם בן הגוזל אביו [בחייו] הוא גזלן?

1.

גור אריה: ה' לא נתן את הארץ בכללה לאיש יחיד אלא לאברהם ולזרעו, ולכן סבר לוט שהוא יכול להחזיק בארץ.

3)

רש"י: ולוט יורשו, ואין זה גזל: כשם שידע מהבטחת הארץ כך ידע מהבטחת הזרע, וכיצד חשב שהוא היורש?

1.

גור אריה: הבטחת הזרע יכולה להשתנות ע"י חטא, אבל בארץ הוא כבר זכה כשבא אליה, ושוב אין לומר שהבטחה זו לא תתקיים.

4)

רש"י: והכתוב אומר...ולא זכה בה אברם עדיין: למה צריך לומר כך, והרי באמת לוט איננו היורש [שהרי לבסוף זכה אברהם בבן]?

1.

גור אריה: אם סיבת המריבה הייתה מפני שלוט איננו היורש, יכל אברהם להרשות לו לרעות ולא להפרד ממנו? אלא שאברהם עדין לא זכה אברהם בארץ.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים