english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: כמו ולא נשא אותם מרעה הארץ: למה לא פירש כמשמעו שהארץ לא נשאה אותם?

1.

גור אריה: 'ארץ' היא נקבה והפסוק מדבר בלשון זכר.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים