english
1)

רש"י: מי גרם...הליכתו עם אברם: מנין שאברהם הוא הגורם?

1.

גור אריה: אם לא כך, "ההולך את אברם" מיותר.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים