english
1)

רש"י: דרך ארץ שלא ישנה וכו': למה כך מידת דרך ארץ?

1.

גור אריה: כדי שלא להוציא לעז בעל הבית שאינו רוצה להתארח אצלו, וכדי שלא להוציא לעז על עצמו שבעל הבית אינו רוצה בו.

2)

רש"י: בחזרתו פרע הקפותיו: וכי עד עתה לא היה לו לפרוע [והרי הקב"ה ברכו בממון]?

1.

גור אריה: כיון שהיה רעב היה מתיירא מליסטים ועשה עצמו כאילו אין לו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים