english
1)

רש"י: כשם שאי אפשר לעפר להמנות: מה בא רש"י לחדש?

1.

גור אריה: "אם" משמע ספק, אבל לא זו הכוונה, שהרי אי אפשר למנות את העפר.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים