english
1)

רש"י: כל זמן שהרשע עמו וכו': קשה שלעיל (יב,ז) התגלה אליו ה' והבטיח לו את הארץ?

1.

רא"ם: אברהם עבר אז לבדו בארץ והתפלל על בני יעקב. 1

2.

גור אריה: אז היה לוט בטל לגבי אברהם, ורק אחרי שהתעשר (בפסוק ה) כבר לא היה נטפל לאברהם והיה הדיבור פורש ממנו.

3.

גור אריה: לעיל ה' דיבר אתו כדי לתת לו את הארץ, אבל כאן אין נתינה אלא ה' בא לפרש לו את המתנה שכבר ניתנה לו, וזה נקרא דיבור. 2


1

בגור אריה: דבריו קשים כי סוף סוף היה לוט הולך עם אברהם?

2

נראה ש"הדיבור פורש ממנו" היינו דיבור שהוא למטרת חיבה, ולא דיבור שבא לצורך כלשהו.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים