english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: אהלים לרועיו ולמקנהו: מנין שהיה זה לרועיו ומקנהו?

1.

גור אריה: לוט ובני ביתו ישבו בככר הירדן ולא עד סדום.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים