english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: לפני שחת...היה אותו מישור: מה בא רש"י להוסיף?

1.

גור אריה: אין לפרש ש"לפני שחת" מתייחס לראשית הפסוק- לוט ראה את הככר לפני שהשחיתו ה', שהרי לוט לא ידע שעתיד ה' להפוך את הככר. ולכן פירש רש"י שזה מתייחס להמשך הפסוק- לפני שחת ה' וגו' היה אותו מישור כגן ה' וגו'. עיי"ש.

2)

רש"י: כגן ה' - לאילנות: כארץ מצרים - לזרעים: למה פירש כך?

1.

גור אריה: אם הככר היה משובח כגן ה', לא היה צריך לשבחו כארץ מצרים? אלא שבגן ה' היו רק אילנות ולכן משבחו בזרעים כארץ מצרים.

3)

רש"י: באכה צער - עד צער: מה חידש רש"י?

1.

: גור אריה: יש מקום לפרש ש"בואכה צוער" הוא המשובח דהיינו הביאה אל צוער, אבל בזה אין שיעור כלל, ולכן פירש שעד שם הוא המקום המשובח.

4)

רש"י: על שהיו שטופי זמה בחר לו לוט בשכונתם: מנין לפרש כך?

1.

גור אריה: דרשו ש"וישא לוט עיניו" לזנות כמו "ותשא אשת אדוניו את עיניה".

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים