english
1)

רש"י: לפרקים, יושב כאן חדש או יותר וכו': מנין שכך נסע?

1.

גור אריה: כתוב "הלוך ונסוע" בלשון הווה, משמע שזהו דבר ההווה תמיד.

2)

רש"י: חדש או יותר: מנין שלא חנה פחות מחודש?

1.

גור אריה: אדם המתיישב במקום פחות מחודש אינו נחשב עדין לבן המקום, ואם כך היה, היו כל המסעות נחשבות למסע אחד. עיי"ש.

3)

רש"י: לדרומה של ארץ ישראל: אולי הכוונה שנסע לדרומו של עולם?

1.

גור אריה: אין טעם שיהיו מסעיו לדרומו של עולם דוקא.

4)

רש"י: לצד ירושלים...בדרומה של ארץ ישראל: קשה שבית המקדש מקומו באמצע הארץ?

1.

גור אריה: יהודה נטלו חלק בדרום והמקדש בחלקם, ולכן נחשב שירושלים בחלק הדרומי.

5)

רש"י: בחלקו של יהודה: קשה שעדין לא נחלקה הארץ לשבטים?

1.

גור אריה: המקרא כתוב על שם העתיד.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים