english
1)

רש"י: ויעתק...אהלו: מנין שמדובר כאן על האוהל?

1.

גור אריה: לא כתוב 'ויעתוק' (על משקל 'יחמוד') או 'ויעֶתק' (בסגול) אלא "ויעֵתק" שהוא בנין הפעיל.

2)

רש"י: נמצאת בית אל במערבו: ממה בא רש"י להוציא?

1.

גור אריה: היה אפשר לטעות שהוא נסע ממזרח אל המערב (ו"מקדם" יתפרש 'מן קדם'), ולכן פירש רש"י שהוא נסע ממזרח בית אל [לכיוון מזרח], ונמצאת בית אל במערבו.

3)

רש"י: בתחילה נטה את אהל אשתו: מנין שאת אהלה הוא נטע תחילה?

1.

גור אריה: הכתיב קודם לקרי, ולסוברים שהכתיב קודם, י"ל שפשיטא שהוא עשה אוהל גם לאשתו, אלא בא ללמדינו שהקדים את האוהל שלה.

4)

רש"י: בתחילה נטה את אהל אשתו: למה הקדים את האוהל שלה?

1.

גור אריה: מפני שחייב לכבד את אשתו יותר מגופו.

5)

רש"י: על עוון עכן, והתפלל וכו': למה התפלל דוקא על צרת עכן?

1.

גור אריה: כיון שהגיע למקום החטא, והמקום גורם.

2.

גור אריה: הקב"ה הראה לו באיזה אופן תתקיים הבטחת ירושת הארץ, והראה לו שלא יפול מהם איש במלחמה זולת על ידי חטא עכן, ולכן התפלל עליהם.

6)

רש"י: והתפלל שם עליהם: מנין שהתפלל עליהם?

1.

גור אריה: מלשון "ויבן שם" משמע שבנה דוקא שם, ולכן פירשו טעמו שרצה להתפלל.

2.

גור אריה: רק במזבח הזה כתוב שקרא בשם ה', כי כאן התפלל.

7)

רש"י: והתפלל שם עליהם: למה כשהתפלל בשכם על בני יעקב לא בנה מזבח?

1.

גור אריה: שם לא הייתה זו תפילה על כלל ישראל.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים