english
1)

מה הטעם שמברכיו יתברכו ומקלליו יתקללו?

1.

מהר"ל (נצח ישראל פנ"ט, עמ' ריח' ד"ה ותדע): אברהם הוא שורש המציאות שהרי אלפיים שנות תורה התחילו באברהם, ומי שמקלל את המציאות מביא העדר מציאות לעצמו, ומי שמברך את המציאות ראוי לברכה בעצמו.

2)

בגמ' פרשו "ונברכו בך" על רות המואביה ונעמה העמונית שיתברכו בישראל (-לשון הרכבה וחיבור), "כל משפחות האדמה" אפילו משפחות הדרות באדמה מתברכות בשביל ישראל, וצריך ביאור למה בכך נתברכו ישראל?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"א עמ' קלו ד"ה אפילו משפחות, יבמות דף סג.): כל העולם ניזון בשביל ישראל כמו שכל הגוף ניזון מהלב, ואפי' אלו שדרים בתוך האדמה. וכן "שתי בריכות טובות יש לי להבריך בכם" כי ישראל הם האילן שממנו מתברכים כל הענפים.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים