english
1)

רש"י: במכת ראתן: מנין שלקה בראתן?

1.

גור אריה: קשה למה הביא עליו דוקא נגעים ולא שאר חולאים? אלא היה זה למנעו מתשמיש.

2.

גור אריה: "וינגע...את פרעה נגעים גדולים ואת ביתו" משמע שיש חלוקה בין פרעה לבני ביתו, כי פרעה לקה בראתן כדי שלא ישמש מטתו.

2)

כיצד למד פרעה מהמכות שהיא אשת איש?

1.

גור אריה: כיון שרק הוא לקה בראתן ובני ביתו בשאר מכות, ידע שהוא לקה כדי שלא ישמש מיטתו.

3)

על פי דיבורה: למה לא פירש כפשוטו שהם הוכו מחמת שרי?

1.

גור אריה: א"כ צריך היה לכתוב 'על אודות שרי'.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים