english
1)

רש"י: היטיב- פרעה: למה לא מפורש שפרעה הוא זה שהיטיב?

1.

גור אריה: המקרא קיצר כי העיקר כאן לא לספר מעשי פרעה אלא מה שנעשה לאברהם שנלקחה אשתו כדי שיתעשר.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים