english
1)

רש"י: הללו ביניהם: אולי הכוונה שהללו אותה בפני פרעה?

1.

גור אריה: לא כתוב שפרעה לקח אותה, אלא "ותֻּקח האשה", ומכאן שהשרים הם שלקחו אותה אל פרעה.

2.

גור אריה: צריך היה לכתוב 'ויהללו אותה לפני פרעה' ולא "אל פרעה", עיי"ש.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים