english

שאלות על רש"י

1)

רש"י: הללו ביניהם: אולי הכוונה שהללו אותה בפני פרעה?

1.

גור אריה: לא כתוב שפרעה לקח אותה, אלא "ותֻּקח האשה", ומכאן שהשרים הם שלקחו אותה אל פרעה.

2.

גור אריה: צריך היה לכתוב 'ויהללו אותה לפני פרעה' ולא "אל פרעה", עיי"ש.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים