english
1)

רש"י: היה לו לומר כבואם: קשה שגם לעיל (פסוק י') כתוב "וירד מצרימה" ולא 'וירדו'?

1.

גור אריה: שם מזכיר רק את אברהם כי הוא העיקר, אבל כאן בא הפסוק לספר על שרה, ולכן ראוי היה לכתוב 'כבואם'.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים