english
1)

איך הותר לומר אחי הוא, והרי על גילוי עריות יש להיהרג ולא לעבור?

1.

גור אריה: על אברהם לא קשה כי הוא לא עשה מעשה, ואין דין לההרג כדי שלא לתת מכשול לפני עיור. גם על שרה אין כאן קושיה כי 'תהרג ולא תעבור' כשבאים להרוג אותה אם תסרב, אבל כאן אלו שלקחו אותה בגזילה, עלולים גם לשכב עמה בכח או להרוג את בעלה [אם תסרב]. 1

2.

גור אריה: כיון שגם כשהיא פנויה הם עושים איסור כשאונסים אותה בעל כורחה, אין עליה אשמה אם תאמר שאיננה אשת איש, כי מה לי איסור גדול או איסור קטן.


1

יש להעיר שלגבי אסתר נחלקו הראשונים (כתובות דף ג:) האם לא מסרה נפשה כי אשה קרקע עולם או שבגויים נאמר "זרמת סוסים זרמתם", וא"כ גם שרה לא הייתה צריכה למסור את נפשה? אולי דעת הגור אריה כתרוץ השני, וכלפי האבות לא התחדש ההיתר של "זרמת סוסים" כי הם עצמם נידונים כבני נח. ואולי סבר כתרוץ הראשון שאשה היא קרקע עולם, אבל הקשה שכאן היא מכשילה אותם וא"כ היא נקראת בעלת המעשה ואיננה קרקע עולם.

שאלות על רש"י

2)

רש"י: יתנו לי מתנות: מנין שייטיבו לו במתנות דוקא?

1.

גור אריה: כפי שכתוב בפסוק טז שנתנו לאברהם מתנות.

3)

רש"י: יתנו לי מתנות: למה קיבל אברהם מתנות והרי "שונא מתנות יחיה"?

1.

גור אריה: אברהם סבר שאין חשש שחשובי המדינה יקחו אשה בחוזקה, אלא חשש מפריצי הדור, ולכן חשב שהחשובים יתנו לו מתנות בחושבם שע"י זה הוא יתן להם את שרה לאשה, וע"י כך יתייראו ממנו הפריצים.

4)

רש"י: יתנו לי מתנות: הרי ממלך סדום סירב אברהם לקחת ממון?

1.

גור אריה: אברהם סבר שאין חשש שחשובי המדינה יקחו אשה בחוזקה, אלא חשש מפריצי הדור, ולכן חשב שהחשובים יתנו לו מתנות בחושבם שע"י זה הוא יתן להם את שרה לאשה, וע"י כך יתייראו ממנו הפריצים.

5)

רש"י: יתנו לי מתנות: וכי אברהם יבקש משרה לומר "אחי הוא" כדי לקבל מתנות?

1.

גור אריה: אברהם סבר שאין חשש שחשובי המדינה יקחו אשה בחוזקה, אלא חשש מפריצי הדור, ולכן חשב שהחשובים יתנו לו מתנות בחושבם שע"י זה הוא יתן להם את שרה לאשה, וע"י כך יתייראו ממנו הפריצים.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומותתגובות מקוראיםרשימות דוא"לחומר על כל התלמוד והמשנהשאל את הכוללקישורים ללומדי התלמודלוח למחזור הנוכחילוחות ללימודים יומיים אחרים