english
1)

רש"י: עד עכשיו לא הכיר בה: קשה שאסור לשאת אשה עד שיראנה?

1.

גור אריה: את פניה הוא ראה, אבל כיון שהפנים מגולות לכל אין אדם מתפעל מהם.

2)

רש"י: ולא הורגלו באשה יפה: גם אצל אבימלך אמר שהיא אחותו אע"פ שאינם שחורים?

1.

גור אריה: שם ראה שהם רשעים מפני ששאלו אותו על אודות שרה.

3)

רש"י: ודומה לו הנא נא: מה הדמיון לשם?

1.

גור אריה: כאן ושם מילת "נא" אינה דבוקה למה שסמוך לה אלא 'הנה נא הגיעה השעה שיש לתת לב' וכו'

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים