english
1)

רש"י: באותה ארץ לבדה: מנין שרק באותה ארץ היה רעב?

1.

גור אריה: אם לא כן, קשה ש"בארץ" מיותר.

2)

כיצד יצא אברהם מהארץ, והרי ה' ציווה לו להיות בארץ?

1.

גור אריה (לקמ' כו,ב): אברהם רצה לצאת מפני ש'רעב בעיר- פזר רגליך', ומותר לו לצאת אם ה' לא מצווה אותו שלא לצאת.

3)

למה חשש אברהם מהרעב והרי הקב"ה ברכו?

1.

גור אריה (לקמ' כו,ב): אברהם יצא רק כשהיה לו צורך מחמת הרעב, [והברכה לא נאמרה על שעת רעב].

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים