english
1)

רש"י: באמצע המים: למה לא פירש כפשוטו שהרקיע היה בתוך המים ממש?

1.

גור אריה: בפסוק הבא כתוב "ובין המים אשר מעל לרקיע" נמצא שהרקיע לא היה בתוך המים אלא הוא היה באמצע, בין המים העליונים לתחתונים.

2.

גור אריה: כבר ביום הראשון היה הרקיע בתוך המים ורק ההבדלה נעשתה ביום השני, ולכן פירש שביום השני שם ה' את הרקיע באמצע.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים