english
1)

רש"י: שהזכר כובש את הנקבה...ועוד...שהאיש...מצווה על פריה ורביה: לכאורה נחלקו בגמ' כיצד לפרש את הפסוק?

1.

גור אריה: ביבמות נחלקו האם נשים מצוות בפריה ורביה. חכמים שפטרו נשים דרשו מ'וכבשה' שרק האיש מצווה, אבל יש לומר שאין זה פשוטו של מקרא ולכן הוסיף רש"י שגם רבנן דרשו שהזכר לכובשה.

2.

גור אריה: את הפירוש הראשון כתב רש"י לפי דעת ר' יוחנן בן ברוקא שנשים אינן מצוות על פריה ורביה ואת הפרוש השני לחכמים שרק האיש מצווה.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים