english
1)

רש"י: הוא לויתן ובן זוגו וכו': למה הם נבראו זכר ונקבה?

1.

גור אריה: השלימות של כל מין הוא בזיווג של זכר ונקבה.

2.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ג עמ' קו ד"ה אמנם): התחתונים חסרים ולכן נבראו זכר ונקבה כדי שישלימו זה את זה. 1


1

ומוסיף שם המהר"ל שאף כאשר הרג את הנקבה, הזכר שלם יותר כאשר הוא חלק של כלל מאשר אילו היה לעצמו.

2)

רש"י: והרג את הנקבה...שאם יפרו וירבו וכו': מה פרוש הדברים?

1.

גור אריה: אילו נזקקו זה לזה (כלומר שהייתה יצירתם שלמה) היו מחריבים את העולם- כי למעלתם וגדולתם אין העולם יכול לקבל אותם בשמותם. 1


1

במהר"ל (חידושי אגדות ח"ג עמ' קו ד"ה ומה) הוסיף שאם היו מתאחדים הם היו נמצאים בפועל והבריאה איננה ראויה לזה.

3)

רש"י: ומלחה לצדיקים לעתיד לבא: וכי יש אכילה לעתיד לבא?

1.

גור אריה: סעודה זו איננה מהכח המתאוה, אלא זהו דבר המקיים וסועד את האדם ונותן לו קיום. האוכל כיום מתאים לחלק הגשמי, ואותה סעודה תתאים לחלק הרוחני. 1


1

עיי"ש עוד שהאדם נברא חסר וזקוק להשלמה, וזה ענין האכילה הזו- בדומה לאדם בגן עדן שהיה יכול לאכול מעץ החיים ולחיות לעולם. ועי' במהר"ל (חידושי אגדות ח"ג עמ' קה, ב"ב דף עד ב) שעל ידי האכילה הזו יקנה האדם את המעלה שיש באותו מאכל.

4)

רש"י: ומלחה לצדיקים לעתיד לבא: והרי העולם הבא אין בו אכילה ושתיה?

1.

גור אריה: העולם הבא הוא מקום השכר, ולפני כן תהיה הסעודה הזו. 1


1

במהר"ל (חידושי אגדות ח"ג עמ' קה, ב"ב דף עד ב) הוסיף שהאכילה היא קבלת השלמות, והעולם הבא עצמו הכל כבר בשלמות.

5)

רש"י: ומלחה לצדיקים לעתיד לבא: מה ענין סעודת הלויתן ושאר ענייני הסעודה שלעתיד לבא?

1.

גור אריה: הלויתן איננו משותף [-דומה] לדברים שיש לנו עתה, וה' ברא את הלויתן ואת בהמות בהררי אלף כדי להשלים את האדם בכל מה שנצרך לו [בסעודה שלעתיד לבא]. הלויתן נברא מהמים והבהמה מהארץ, זיז שדי באויר, ויין המשומר הוא המשקה, והמינים החלוקים הללו כוללים את הכל.

2.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ג עמ' קו ד"ה ויש, ב"ב דף עד ב): הלויתן לא נברא מהמים הגשמיים אבל הוא מתייחס אל המים ולכן הוא מושפע מהימין [-חסד], ובהמות בהררי אלף זהו השור המושפע מהשמאל [-דין].

3.

מהר"ל (באר הגולה באר ד, עמ' ע): בשלושת השעות האחרונות של היום ה' משחק עם הלויתן, וזהו הרצון עם הנמצאים כאשר הם בשלמותם, והשחוק הוא תכלית החיבור עם הלויתן, כפי שמורה שמו- מלשון 'לוית חן'

6)

רש"י: ומלחה לצדיקים: למה דוקא את הנקבה? ומה ענין המליחה?

1.

גור אריה: הנקבה מוכנה לזולתה והיא בכח ולא בפועל, וכך נקבת הלויתן נמצאת בכח ומוכנה לצדיקים לעתיד לבא, ולכן מלחה לצדיקים כי דבר שנמלח- יש לו קיום לזולתו. 1

2.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ג עמ' קז ד"ה ועוד, ב"ב דף עד ב): הקב"ה משחק עם הלויתן- כלומר שהוא ראשית החיבור אל העולם, ולא ראוי שהחיבור יהיה אל הנקבה החומרית.


1

עיין עוד במהר"ל (חידושי אגדות ח"ג עמ' קז ד"ה וקאמר, ב"ב דף עד ב) שהזכר הוא הצורה [-המימוש] המוציא את הדבר אל הפועל, והנקבה החסרה נמצאת בכח. ועי' עוד שם (עמ' קו ד"ה ומה) על כך שהקב"ה סרס את הזכר והרג את הנקבה.

7)

מה הם התנינים הגדולים?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ג עמ' קד ד"ה ויברא, ב"ב דף עד ב): נחלקו בגמ' האם זהו הראם שבים שגופו גדול, או שלא מדובר כאן על גודל הגוף אלא על אורכו, ולכן זה לויתן נחש בריח הוא הזכר, ולויתן נחש עקלתון זו הנקבה, עיי"ש.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים