english
1)

רש"י: נפש...שיש בה חיות: מנין לפרש כך?

1.

גור אריה: לא מדובר כאן על חיות אלא על דגים (ולכן פירש 'נפש שיש בה חיות').

2)

רש"י: דבר חי שאינו גבוה מן הארץ קרוי שרץ: רמב"ן: גם על האדם כתוב "ובני ישראל פרו וירבו וישרצו"?

1.

גור אריה: על ישראל במצרים כתוב ששרצו כי מחמת שהתרבו ביחד לא ראו את הילוכם ונראו כרוחשים. 1

2.

גור אריה: כל החיים אמנם שורצים כי הם נעים ולכן שייך בהם פועל "וישרצו", אע"פ כן אין לקוראם משום כך שרצים, שהרי שייך בהם הילוך. רק בעלי החיים הקטנים נקראו שרצים כי הילוכם לא נראה. עיי"ש.


1

נראה מהגור אריה ששריצה פירושה תנועה, והשרצים נקראים כך על שם שאין רואים את הילוכם אלא את תנועתם בלבד.

חומש: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים