english
1)

רש"י: שלשון דשא הוא לבישת הארץ וכו': קשה שמצאנו גם 'דשאים' בלשון רבים, ואם 'דשא' מורה על עטיפת הארץ כיצד שייך בו לשון רבים?

1.

גור אריה: י"ל שכאשר הם נפרדים זה מזה [-והם במקומות שונים] נכון לקוראם דשאים.

2.

גור אריה: יש לפרש (לא כרש"י) שעשב הוא אחר שניכר [איזה מין הוא], וקודם לכן כאשר רק ניכר שהוא ירוק, יש לקוראו דשא.

2)

רש"י: שיגדל בו זרעו: מה חידש רש"י?

1.

גור אריה: אפשר לטעות ש"מזריע זרע" פרושו שהעשב הוא זה שמזריע, לכן פירש רש"י שהעשב יגדל זרע הראוי להזריע.

3)

רש"י: והיא לא עשתה כן: וכי לאדמה יש בחירה?

1.

גור אריה: אין באדמה יצר הרע ולא עברה במזיד על ציווי ה', אלא הפירוש שהארץ [מעצם בריאתה] יש בה חסרון כי היא מן התחתונים [-היא חומרית ומרוחקת מהקב"ה] ולכן היא חסרה מהשלמות.

4)

רש"י: עץ עושה פרי, ולא העץ פרי: למה דוקא בזה שינתה האדמה מחמת פחיתותה?

1.

גור אריה: הארץ היא הפרי של העליונים כי משם היא מקבלת את השפע, ולכן היא נתנה כח לפרי שהוא דוגמתה, ולא לעץ [שהוא המשפיע- דוגמת העליונים], ולכן היא לא נתנה טעם בעץ. 1


1

נראה לי לפרש שהשמים הם ה'משפיע' והארץ היא ה'מקבל', ומקבילים לזה העץ והפרי. לכן, אם הארץ הייתה מתעלה והיה חיבור גמור בין המשפיע למקבל- אז גם המשפיע היה מתעלה בכך שהרי תפקידו לרומם את המקבל- ואז גם במשפיע היה טעם של פרי, כי הוא היה מגיע לתכליתו. כיון שהארץ לא התרוממה ויש פירוד בין המשפיע למקבל, נותר המשפיע כעץ חסר טעם- כי הוא לא הגיע לתכליתו.

5)

רש"י: כשנתקלל אדם על עונו נפקדה גם היא: מה הקשר בין חטא האדם לחטא האדמה?

1.

גור אריה: אדם הראשון נברא מהאדמה והוא חסר כמותה, ולכן הוא התאוה לפרי של עץ הדעת, ובכך הוא עשה את המקבל החסר- עיקר. 1


1

עי' מה שפרשתי בהערה הקודמת שהאדמה היא ה'מקבל' וכך האדם שנברא ממנה, ולכן הוא נמשך אל הפרי ה'מקבל' ולא אל ה'עץ' המשפיע, ובזה יש פירוד בין ה'משפיע' ל'מקבל'.

6)

רש"י: כשנתקלל אדם על עונו נפקדה גם היא: קשה שלקמן (ג,יז) כתב רש"י שהאדמה התקללה כי האדם יצא מהאדמה ולא מחמת החטא שלה?

1.

גור אריה: נחלקו בכך במדרש ובכל מקום נקט רש"י כשיטה אחרת, לדבריו כאן חטאה האדמה עצמה, ולפרושו שם האדמה היא הסיבה לחטא [כי האדם יצא ממנה].

7)

רש"י: הן גרעני כל פרי: מה חידש רש"י?

1.

גור אריה: בפרי כתוב "אשר זרעו בו" ואילו לגבי העשבים לא כתוב כך, כי בפירות הגרעינים הם בתוך הפרי והם חלק ממנו, ובעשב זרעו הוא מבחוץ, ובא רש"י להשמיע שאעפ"כ נקרא גרעין הפרי זרע.

ספר: פרק: פסוק:
חודש: יום: שנה:
חודש: יום: שנה:

KIH Logo
כולל עיון הדף
הקדשות ותרומות תגובות מקוראים רשימות דוא"ל חומר על כל התלמוד והמשנה שאל את הכולל קישורים ללומדי התלמוד לוח למחזור הנוכחי לוחות ללימודים יומיים אחרים