hebrew
1)

Why did Moshe take Yisro's sheep far into the desert?

1.

Rashi: To distance himself from theft, by allowing them to graze in other people's fields. 1

2.

Seforno: Moshe was making his way to Har Chorev (apparently he knew that the Shechinah was destined to rest on it) 2 to meditate and to Daven there.

3.

Hadar Zekenim (18:2, citing Sefer ha'Gan): It was near the desert. The desert is not a place of pasture!


1

The Mishnah in Bava Kama brands shepherds as thieves, because they were generally guilty of this sin.

2

Refer to 3:1:2:1.

2)

Why does the Torah refer to the mountain at which Moshe arrived as "Har ha'Elokim"?

1.

Rashi, Targum Onkelos and Targum Yonasan: It refers to the future - because Har chorev (Sinai) was the mountain on which Hashem was destined to reveal Himself. 1


1

Both now and exactly one year later when He gave the Torah to Yisrael.

3)

דרך המקרא לכתוב 'ויהי משה רועה' ולא בלשון עבר- "ומשה היה רועה"?

1.

מהר"ל, גבורות ה' (פכ"ב עמ' צ"ד): חז"ל דרשו שה' בחן את משה ברעיית הצאן לפני שלקחו לרעות את ישראל 1 , ולזה רמז הכתוב- "ומשה היה רועה" בעבר, ולכן נראה אליו ה'.

2.

מהר"ל, גבורות ה' (פכ"ב עמ' צ"ד ד"ה דבר אחר): חז"ל דרשו מכאן שמשה היה מתוקן לגאולה מתחילת בריאתו, והוא לא נעשה גואל במקרה. 2

3.

מהר"ל, גבורות ה' (פכ"ב עמ' צ"ה ד"ה דבר אחר): דעת רבנן במדרש שמשה פירנס את ישראל במדבר, והמפרנס חברו כתוב בו 'היה'- לשון עבר וקדימה, כי הוא קודם לחברו בכך שהוא סיבה לקיומו. עיי"ש.

4.

מהר"ל, גבורות ה' (פכ"ב עמ' צ"ה ד"ה דבר אחר): דעת ר' לוי במדרש שמשה ראה עולם חדש (תחילה ברח מפרעה ולבסוף הטביעו במים) ומי שראה עולם חדש כתוב בו 'היה'- לשון עבר וקדימה, כי ההוויה החדשה היא סיבה לכל מה שיהיה אחר כך. עיי"ש.


1

ובמהר"ל שם: אמנם ה' ידע את מעלתו גם בלי להעמידו במבחן, אבל כך היא המידה- כדי שגדולת משה תתגלה בפועל, צריך שצדקתו תתגלה בפועל, עיי"ש.

2

עי' לעיל שמות 2:2:3:1 על כך שמשה היא מתוקן לגאולה מיום לידתו, וכן בשאלה הבאה שם.

4)

למה הלך משה למדבר?

1.

מהר"ל, גבורות ה' (פכ"ב עמ' צ"ה ד"ה וינהג): במדרש כתוב שמשה הלך למדבר כי ישראל התעלו במדבר, והכוונה שהדברים הטבעיים הפכיים לדברים הבלתי טבעיים, ולכן לא זכו ישראל למעלותיהם הבלתי טבעיות בישוב שעומד לדברים גשמיים, אלא במדבר.

2.

מהר"ל, גבורות ה' (פכ"ב עמ' צ"ו ד"ה דבר אחר): במדרש כתוב ש'מדבר' מלשון דיבור, כי נגאלו בזכות מה שדיבר ה' בברית בין הבתרים, והכוונה שברית בין הבתרים נגזרה במידת הדין כדי שההבטחה לא תשתנה על ידי חטא, ולכן קיום הברית היה במדבר- מקום של דין.

3.

מהר"ל, גבורות ה' (פכ"ב עמ' צ"ו ד"ה דבר אחר): דעת ר' לוי במדרש שזה סימן למשה שהוא עתיד להניח את ישראל במדבר [ולא יכניסם לארץ] ולעתיד לבא הוא יחזיר אותם מהמדבר, והכוונה כמבואר לעיל שהמדבר הוא מקום שמתאים לדברים האלוקיים 1 ולכן משה איש האלוקים מנהיג את ישראל במדבר.

4.

מהר"ל, גבורות ה' (פכ"ב עמ' צ"ו ד"ה דבר אחר): נרמז כאן למשה שהוא עתיד להחריב את העכו"ם כמדבר, כי דרכו של הדבר הנבדל [-הרוחני הנבדל מהחומר] שהוא מחריב את הדבר הגשמי.

5.

מהר"ל, גבורות ה' (פכ"ב עמ' צ"ו ד"ה דבר אחר): נרמז כאן למשה שישראל עתידים למות במדבר, כי יציאת מצרים וביאת הארץ הם מעלות שונות 2 - יציאת מצרים לגמרי לא טבעית ואילו ביאת הארץ היא כמנהגו של עולם.


1

כי הוא לא מתאים לקיום הדברים הגשמיים.

2

אולי דעת המהר"ל שאין הכוונה שהם עתידים למות במדבר בגלל החטא, כי מה שנרמז בתחילת שליחותו של משה, בודאי הוא ראוי מצד עצם השליחות ולא רק בגלל חטא מקרי. וא"ת כיצד פירש המהר"ל כך, והרי אלמלא החטא, דור יוצאי מצרים כן היה נכנס לארץ? י"ל שמכיוון שיש סיבה שהם לא יכנסו לארץ, כל חטא יכול לגרום שאכן כך יקרה.

5)

למה נקרא שמו הר האלוקים?

1.

מהר"ל, גבורות ה' (פכ"ג עמ' צ"ז): השם הראשון הוא "הר האלוקים" כי במקום זה קיבלו את התורה וקיבלו את מלכות ה'. 1


1

ועיי"ש שמזה נמשכים 4 שמות- 2 המורים על הרע למי שלא קיבל את התורה (כדלקמן) ו-2 מעלות, הטוּב והנצחיות- 'הר בשן' שישראל אוכלים בשיניהם בזכות התורה, וזה הטוּב שמקבלים מהתורה, ו'גבנונים' שנקי מכל מום כגבינה, וטוב שאין בו מום אין מה שיקלקל אותו והוא נצחי.

6)

למה נקרא שמו חורב?

1.

מהר"ל, גבורות ה' (פכ"ג עמ' צ"ז): ממקום זה ירד חורבן לאומות כי התגלה שהתורה היא סדר המציאות, ומי שלא שייך לזה מרוחק מה'. 1


1

ועיי"ש שזה הפכו של 'גבנונים' המורה שטוּב התורה ימשך לנצח כמבואר בשאלה הקודמת, ואילו האומות סוף שיאבדו. ו'סיני' שמשם ירדה שנאה לאומות הפך 'בשן' המורה על הטוּב של ישראל כמבואר בשאלה הקודמת, ואילו לאומות- אף בזמן שהם נמצאים אין להם טוּב אלא שנאה. ועיי"ש עוד מהו השם העיקרי, וכן עי' במהר"ל בתפארת ישראל פכ"ו עמ' פ'.

Sefer: Perek: Pasuk:
Month: Day: Year:
Month: Day: Year:

KIH Logo
D.A.F. Home Page
Sponsorships & Donations Readers' Feedback Mailing Lists Talmud Archives Ask the Kollel Dafyomi Weblinks Dafyomi Calendar Other Yomi calendars