hebrew
1)

מה טעם מידות התיבה?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ג עמ' רא ד"ה ואמר אזל, סנהדרין דף צה:): מידות התיבה נעשו על פי שיעור אלוקי [ולא לפי צורך גשמי אלא לפי המהות הרוחנית].

2.

מהר"ל (אור חדש, אסתר ה,יד. עמ' קעה ד"ה ובמדרש): הרוחב היה חמישים אמה כי העולם שמגיע עד מט' נחרב, וההצלה הייתה משער הנ'. 1


1

כמבואר שם לעיל שרק מ"ט שערי בינה נמסרו לאדם, ואילו הצלתו של נח הייתה משער הנ', עיי"ש. וע"ע במהר"ל (חידושי אגדות ח"ד עמ' ע ד"ה לדידי, זבחים דף קיג:) שיש טעם למה היה האורך דוקא שלוש מאות אמה. וע"ע בגור אריה בפסוק הבא שהתיבה הייתה דוגמת העולם.

Sefer: Perek: Pasuk:
Month: Day: Year:
Month: Day: Year:

KIH Logo
D.A.F. Home Page
Sponsorships & Donations Readers' Feedback Mailing Lists Talmud Archives Ask the Kollel Dafyomi Weblinks Dafyomi Calendar Other Yomi calendars