hebrew
1)

על מה נאמר "טוב מאוד"?

1.

מהר"ל, (חידושי אגדות ח"ג עמ' עב ד"ה ודע, ב"ב דף טז א): דרשו זאת על היצר הרע, כי כאשר האדם גובר על היצר הוא מגלה את פנימיותו ודבק בקב"ה לגמרי.

2.

מהר"ל (דרך חיים פ"א מ"ב, עמ' כה ד"ה וכאשר): דרשו ש"מאֹד", הוא אדם כי אצל האדם לא כתוב 'כי טוב' אלא כאן ברמיזה, מפני שהוא נולד חסר ועליו לקנות את מעלת הטוב.

2)

רש"י: על מנת שיקבלו עליהם וכו': למה כך התנה הקב"ה?

1.

מהר"ל, (גבורות ה' פרק מו, עמ' קעז): התורה היא השלמת הבריאה, ולכן אין לעולם קיום אם לא יקבלו ישראל את התורה.

2.

מהר"ל (דרוש על התורה עמ' לג' ד"ה ובמדרש): השמים והארץ נפרדים זה מזה ואין להם קיום אם אין מה שיחברם, והתורה היא המחברת עליונים ותחתונים.

3.

מהר"ל, (דרך חיים פ"א מ"ב, עמ' כה ד"ה ובגמרא): בכל הנבראים אין חכמה אלוקית, ואפי' האדם אין בו אלא שכל אנושי, ומציאות כזו לא ראויה לקיום. רק התורה נותנת שכל אלוקי ואז מגיע האדם לשלמות עצמו וראוי לו הקיום.

3)

רש"י: הוא ששי בסיון המוכן למתן תורה: קשה שלדעה אחת רק בז' סיון ניתנה תורה?

1.

מהר"ל (חידושי אגדות ח"ד עמ' כא ד"ה ומה, ע"ז דף ג א): הם היתרצו כבר בו' סיון לקבל את התורה, ועל הריצוי שלהם היו כל הברואים תלויים.

Sefer: Perek: Pasuk:
Month: Day: Year:
Month: Day: Year:

KIH Logo
D.A.F. Home Page
Sponsorships & Donations Readers' Feedback Mailing Lists Talmud Archives Ask the Kollel Dafyomi Weblinks Dafyomi Calendar Other Yomi calendars