מסכת חולין

חלק א' - שאלות מסכמות

א. האם ואיזה טמא יכול לשחוט חולין, ומה הדין במוקדשים, ומדוע? פרט! (ב:)

ב. האם כותי יכול לשחוט, ובאיזה תנאי, ומדוע? פרט! (ג.) ולמסקנא? (ה:-ו.)

ג. מה דין מומר בשחיטה? פרט! (-לתיאבון, להכעיס, לעבודת כוכבים, לכה"ת) (ג:, ד.-ה.)

ד. האם צריך להיות "מומחים" ו"מוחזקים" בשביל לשחוט? פרט! (ג:)

ה. האם עוף צריך שחיטה, ומה דין שחיטת עוף דכותי לאכילה? (ד.)

ו. מה דין מצת כותי? ומדוע? ומה הדין בחמץ של עוברי עבירה? (ד.- ד:)

ז. מהי ההוכחה מיהושפט מלך יהודה דשחיטת מומר לעכו"ם מותרת? פרט! והאם יש הוכחה מאליהו? נמק! (ד:-ה.)

ח. מנין דאין המומרים מביאים עולה וחטאת, ואלו מומרים? (ה.-ה:)

ט. במי סגי בביטול רשות ונתינת רשות, ובמי בעינן עד שישכור? (ו.)

י. מה דין תערובת דמאי?

יא. במי חיישינן לחליפי? (3) (ו.-ו:)

יב. האם צריך לעשר בבית שאן, ומדוע? פרט! (ו:-ז.)

יג. האם מותר לטחון עם עם הארץ? ומה הדין במאכל בהמה דעם הארץ? (ו: - ז:)

יד. בהכאת דבר מלובן מה קודם לפגוע, ההכאה או הליבון? פרט! (ח.)

טו. מהו שחין ומהו מכוה, מה דינם, ומה הנ"מ ביניהם? (ח.)

טז. האם מותר לשחוט או לחתוך בשר בסכין של עכו"ם, מדוע? פרט! (ח.-ח:)

יז. מה דין בית השחיטה שבלעה שמנונית דאיסורא, ומה דין סכין שבלעה שמנונית טריפה? (ח:)

יח. מדוע אין סכין נאסרת משום בליעת הדם, ומשום בליעת שמנונית דאבר מן החי? (ח:)

יט. כמה סכינים צריך הטבח, וכמה כלים של מים? ומדוע?(ח:)

כ. היכן לא יניח הכסלים עם החלב, ומדוע? פרט! (ח:-ט.)

כא. איזה דברים צריך התלתיד חכם ללמוד, ומדוע? (6) (ט.)

כב. באר: שהייה, דריסה, חלדה, הגרמה, עיקור! (ט.)

כג. את מה יש לבדוק מיד אחר השחיטה, ומה הדין בלא בדק, ומדוע? פרט! (ט.)

כד. מה דין בהמה שלא ידוע אם נשחטה כראוי, ומדוע? (ט.)

כה. מה דין בהמה שנשחטה כראוי ונולד בה ריעותא? (ט.)

כו. מתי דרך הטל לרדת? והאם הוא נחשב ל"מים חיים"? (ט.)

כז. מה הדין בספק סכנתא, ספק איסורא וספק טומאה? (ט:)

כח. איזה משקין אסורין משום גילוי, ומהו שיעור גילוי? (י.)

כט. מה הדין בשחט בסכין ומצאה פגומה, ומדוע? פרט! (י.-י:)

ל. מנין שהולכים אחר חזקה, מנא לן דאזלינן בתר רובא, (11) ומנין שע"א נאמן באיסורים? (י:-יא:)

לא. האם יש חזקה ששליח עושה שליחותו? והאם רוב מצויין אצל שחיטה מומחין הן? (יב. - יב:)

לב. האם צריך כוונה בשחיטה? ומה הדין בשחיטת קדשים ולא איכוון? (יב:)

לג. האם יש לקטן מחשבה ומעשה, ולמאי נ"מ? פרט! (יב:-יג.)

לד. מה הדין בשחיטת עכו"ם? ומה דין בשוחט ולא ראה את שחיטתו? (יג.-יג:)

לה. מה הדין בשחיטת מין, פיתו, יינו, ספריו, פירותיו ובניו? האם יש מינים בגויים, ולענין מה? (יג:)

לו. מי מטמא במשא, ומי אף באוהל, ומנלן? (יג:)

לז. מה דין השוחט בשבת לענין אכילת הבשר, ומדוע? (יד.)

לח. דבר שלא הוכן מע"ש הוה מוקצה? פרט! (יד.-יד:)

לט. באר: "אוכלא דאיפרת", "מוקצה מחמת איסור"! (יד:)

מ. מה דין מעשה שבת? (טו.)

מא. השוחט והמבשל לחולה, מותר לבריא? (טו:)

מב. מדוע מה דאסרה באכילה ליומא, זה אליבא דר' יהודה?(6) (יד.-טו.)

מג. מנין דשחיטה ועבודת כוכבים דווקא בתלוש? (טז.)

מד. מה דין תלוש ולבסוף חיברו לענין שחיטה, עבודת כוכבים, הכשר זרעים? (טו:-טז.)

מה. האם מותר לשחוט בקרומית של קנה? פרט! (טו:-טז:)

מו. באיזה מוכני שחיטתו כשירה? (טז.)

מז. כשהסכין למטה וצואר למעלה, האם שרי לשחוט, ומדוע? (טז:)

מח. האם מותר לאכול בשר תאוה, ומה הדין בבשר נחירה? פרט! (טז: - יז.)

מט. 'הכל שוחטין' (2), 'לעולם שוחטין', 'בכל שוחטים', מה אתי לרבויי? (יז.)

נ. מהם סוגי הפגימות?(5) ומה דינם? (יז:)

נא. מנין שצריך לבדוק סכין, וכיצד היא הבדיקה? (7) (יז:)

נב. במה פוסלת הפגימה (4), ומה שיעורה? (יז:-יח.)

נג. שן, ציפורן, מגל קציר, מה דין השוחט בהם? (יח.)

נד. מה דין השוחט מתוך הטבעת הגדולה, ומה הדין בשחט בשאר טבעות? (יח.)

נה. מה הדין בשחט למעלה מן הטבעת הגדולה? פגע או פגע ונגע בחיטי? ומה להלכה? (יח:- יט.)

נו. באיזה אופן אין נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם? (יח:)

נז. מה הדין במקרים הבאים: 1) שחט שני שליש והגרים שליש? 2) הגרים שליש ושחט שני שליש? 3) הגרים שליש ושחט שליש והגרים שליש? 4) שחט שליש והגרים שליש ושחט שליש? ומדוע? (יט.-יט:)

נח. שחט במקום נקב, שחט ופגע בו נקב, מה הדין, ומדוע? (יט:)

נט. היכן הוא מקום שחיטה, והיכן היא מקום מליקה? וכיצד נעשית המליקה? (יט:-כ.)

ס. האם יש עיקור סימנין בעוף? פרט! (כ:)

סא. מדוע מליקה בסכין אינה כשחיטה? (כ:)

סב. מה הדין בנשברה מפרקת ורוב בשר עמה בבהמה, ומה הדין באדם? (כ:-כא.)

סג. ניטל הירך, מתי הויא נבילה ומתי טריפה? (כא.)

סד. כיצד מולקין חטאת העוף וכיצד עולת העוף? ומנלן? (כא.-כב.)

סה. מה דין תורים ובני יונה גדולים? וממתי הם כשרים בקטנותם? (כב. - כב:)

סו. מה דין מחוסר אבר בבהמה ובעוף? (כג.)

סז. באלו דברים נסתפקה הגמ' אי ספיקא הויא או בריה הוא, ולמאי נ"מ? (כב:-כג:)

סח. מה דין בשוחט עגלה וערף את הפרה? ומנלן? (כד.)

סט. האם לוי בן 29 כשר לעבודה? ומה דין כהן בן 19, ומדוע? (כד. - כד:)

ע. מי נפסל במומין ובשנים, ומנלן? (כד.)

עא. 'תלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתושוב אינו רואה' - בכמה שנים? עד מתי הוא ילד, וממתי ראוי להיות שליח ציבור? (כד.-כד:)

עב. מה דין כלי שטף וכלי חרס שנגעה בהם טומאה מגבם, ומה הדין מתוכם? ומנלן? (כד:-כה.)

עג. מה דין גולמי כלי עץ, מתכות ועצם, ומדוע? (כה.-כה:)

עד. האם שקדים מרים קטנים חייבים במעשר ומה דינם בגדולים? (כה:)

עה. תמד שלא החמיץ ושהחמיץ, פירא הוא או לא? (כה:-כו.)

עו. האם מועיל להשיק תמד במים? (כו:)

עז. עד מתי קטנה יש לה מכר, ועד מתי היא ממאנת? (כו:)

עח. מתי תוקעין ומתי מבדילין, והיאך תוקעין? מהו נוסח ההבדלה ביו"ט שחל במוצ"ש ובאמצע השבת? (כו:)

עט. מנין לשחיטה שהיא מן הצואר? (כז.-כז:)

פ. את הראש ואת הפדר, את ראשו ואת פדרו, מה דרשינן? (כז.)

פא. בהמה, עוף, דגים, בכמה סימנים נשחטים, ומדוע? (כז:)

פב. האם שחיטת עוף מן התורה, ומתי יש לכסות דמו? (כז:-כח.)

פג. איזה סימן בעוף צריך לשחוט? (כח.-כח:)

פד. האם צריך לשחוט את הוורידין? (כח:-כט.)

פה. מהו רוב שאינו נראה לעינים? ומה דינו? (כח:-כט.)

פו. רובו של א' כמוהו - רוב אחד בעוף, מה קאי אחולין ומה אקדשים? נמק!(כט.)

פז. מה דין השוחט שני ראשין כאחד, ומה דין אחד ששחט שני זבחים? (כט.)

פח. האם ישנה לשחיטה מתחילה עד סוף, או רק לבסוף? ולמאי נפק"מ? (כט:-ל.)

פט. העסוקין בפרה, האם ומתי מטמאין בגדים? (כט:)

צ. פסח בשאר ימות השנה, האם ומתי בעי עקירה? (ל.)

צא. שחט בב' או בג' מקומות, ב' בנ"א ששחטו, מה הדין ומדוע? (ל.-ל:)

צב. החליד, הוה נבילה או טריפה? באיזה חלדה אסור ובאיזה ספק?(ל:)

צג. איך רבא שחט בחץ עוף הפורח, ולא חשש לחלדה ולכיסוי הדם? (ל:-לא.)

צד. 'שחט והתיז הראש' (בהולכה או בהבאה), מה אורך הסכין הנדרש לשחיטה כשרה, בראש אחד ובשני ראשים? (לא.)

צה. מה הדין באיזמל, מחט, מחטא דאושכפי, כשהוליך והביא? (לא.)

צו. נפלה סכין ושחטה, הפיל סכין ושחטה, זרק סכין לנועצה בכותל ושחטה, מה הדין לרבנן ולר"נ? ומה הטעם? (לא.)

צז. נדה שנאנסה וטבלה, מה דינה לתרומה ולבעלה? פרט! (אנסתה חברתה וכו') (לא.-לא:)

צח. מנין דטבילה לחולין א"צ כונה? (לא:)

צט. מה דין בשחט פרה ושחט בהמה אחרת עמה, נשחטה בהמה אחרת עמה, חתך דלעת עמה, נחתכה דלעת עמה לר"נ ולרבנן? ומה הטעם? (לב.)

ק. מהו שיעור שהיה? פרט הדעות ופסק ההלכה! (לרש"י) (לב.)

קא. מה הדין שהייה במיעוט קמא, במיעוט בתרא, בקנה ובוושט? (לב.)

קב. 'פסוקת גרגרת', הויא נבלה או טרפה? פרט! (לב-לב:)

קג. למאי נפק"מ סברת "כמאן דמנחא בדיקולא דמיא"? (לב:)

קד. האם מזמנים ישראל או גוי על בני מעיים, ומדוע? (לג.)

קה. "השוחט בהמה חיה ועוף" וכו', כתוב שלוש אוקימתות להסבר המשנה! (באיזה בשר מדובר) (לג.-לג:)

קו. האם שני עושה שלישי בחולין, במעשר, בתרומה, בחולין שנעשו על טהרת תרומה, ושנעשו על טהרת הקודש? ומדוע? (לג:-לד.)

קז. מה דין האוכל אוכל ראשון, אוכל שני ואוכל שלישי? ומדוע? ובמה חמור האוכֵל מן האוכֶל, ובמה להיפך? (לד.)

קח. האוכל שלישי שבחולין שנעשו על טהרת תרומה, או שלישי שבתרומה, האם מותר לאכול וליגע בתרומה ובנזיד הדמע, ומדוע? (לד:-לה.)

קט. האם חולין שנעשו על טהרת הקודש נעשין שלישי - שהאוכלן יפסל מלאכול בקודש, ומדוע? (לה.-לה:)

קי. מדרס דאוכלי תרומה, ופירות שנעשו בטהרת תרומה, האם מטמאין לקודש, באיזה אופן, ומדוע? (לה.-לה:)

קיא. דם המת, דם חללים, דם שחיטה, דם מגפתו ודם קילוח, מה דינם להכשר? ומה הטעם? (לה:-לו.)

קיב. אם אינה לשחיטה אלא לבסוף, האם דם שיצא בתחילת השחיטה יכול להכשיר? (לו.)

קיג. מדוע לר' חייא תולין בהתיז דם על הדלעת, ואיך מצרפין דברי ר"ש כדי לסמוך ולהקל? (לו.)

קיד. חיבת הקודש, האם מועילה למנות ראשון ושני מדרבנן ומדאורייתא? (לו.-לו:)

קטו. מנין דחיבת הקודש מכשרת מדאורייתא? (לו:-לז.)

קטז. דם קדשים, משקי בית מטבחיא, מים, האם מכשירים בשר לקבל טומאה? ומדוע?(לו:)

קיז. מנין שמסוכנת מותרת באכילה?(3) ומה ההו"א שתאסר? (לז.-לז:)

קיח. איזה דברים שעוף ובהמה דקה וגסה עושים, נחשבים פירכוס? פרט! (לח.-לח:)

קיט. מה הראי' למ"ד שפירכוס בתחילת שחיטה, למ"ד שפירכוס באמצע שחיטה ולמ"ד שפירכוס בסוף שחיטה? (לח.)

קכ. מה מתמעט מהפסוק "שור או כשב, או עז, כי יולד, שבעת ימים, תחת אימו"? (לח:)

קכא. הסבר דעת ת"ק, ר"א ור' יוסי בשוחט לעובד כוכבים! (2) (לח:)

קכב. מתי לכו"ע מחשבין מעבודה לעבודה, ומתי מחלוקת? (2) ומה הצריכותא? (לט.)

קכג. הסבר הק"ו במשנה לר"ל ולר"י? באיזה מקומות מצאנו "הוכיח סופו על תחילתו"? (לט:)

קכד. לפי ר' אליעזר מה הדין כשנתן העכו"ם זוזא לטבח ישראל? (לט:)

קכה. השוחט לשם הרים לשם גבעות וכו', מה דין השחיטה, ומדוע? (מ.)

קכו. השוחט חטאת בשבת בחוץ לעכו"ם, כמה חייב? על מה קשה דהא "מחתך בעפר בעלמא הוא"? ומה התירוץ? ומנין דמיירי בחטאת העוף? (מ:)

קכז. כותי, ישראל, ישראל מומר, במי מהם מחלוקת אם אוסר דבר שאינו שלו, ובמי פשוט שלא אוסר (לחד מ"ד)? ומדוע? (מא.)

קכח. מדוע אין שוחטין לתוך ימים, נהרות וכלים? ומדוע שרי לעוגה של מים? (מא.-מא:)

קכט. האם וכיצד שוחטים לגומא? (בחצירו, בשוק), ומדוע? (מא:)

קל. השוחט לשם חטאת, לשם תמורה, לשם עולה, מתי שחיטתו כשרה ומתי פסולה? ומה הדין בלשם עולת נזיר ויולדת? (מא:)

קלא. מנין למ"ד שטרפה אינה חיה, ומנין למ"ד שטרפה חיה? (מב.)

קלב. מה הם י"ח טריפות שנאמרו למשה בסיני? (מב:-מג.)

קלג. מה הם "בסגר ושב שמעתתא"? (מב:)

קלד. מה הם ח' מיני טריפות שנאמרו לו למשה בסיני? באיזה איברים יש טריפה דנקיבה? (11) ומה הם ח' טריפות שיש בנקובה? (מג.)

קלה. איזה ניסים מצאנו באיוב? (3) (מג.)

קלו. כמה צריך להשאר מן הכבד כדי שלא יחשב טריפה? (מג.)

קלז. במה אמרינן דניקב זה בלא זה כשר? (2) ומה הדין כשניקבו שניהם, זה שלא כנגד זה? (מג.)

קלח. למאי נפק"מ שהוושט אדום מבחוץ ולבן מבפנים? היכן בודקים בספק דרוסה? (מג.-:)

קלט. ישב לו קוץ בוושט, או שנמצאת מה דינה ומדוע? (מג:)

קמ. היכן הוא תורבץ הוושט? ומה דין שחיטה בו ודין נקובתו? פרט! (מג:-מד.)

קמא. כשהתחיל השחיטה בתורבץ הוושט וגמר בוושט, מה ספק רבא, מדוע פסקו תמוה? (2) ומדוע אכן פסק כך? (מג:-מד.)

קמב. היאך הרוצה לעשות כדברי ב"ש עושה? מהו מקום שחיטה למטה ולמעלה? (מד.)

קמג. באיזה אופן כשניטל הלחי ותורבץ הוושט אינו טריפה משום עיקור סימנים? (מד.)

קמד. מדוע לא חשש רבה לאכול בהמה שהורה בה להיתר? פרט החששות השונים! (מד:)

קמה. מהו שיעור נקבים בקנה, בבהמה ובעוף? היכן מקום שחיטה, ומה דין כשאנסה עצמה, אנס בסימנים? (מה.)

קמו. מהו חזה הניתן לכהנים? היכן המוח ומהיכן חוט השדרה? (מה.)

קמז. מה הדין בניקב קנה הלב, קנה הריאה וקנה הכבד? (מה:)

קמח. חוט השדרה שנפסק בכמה נטרף, ועד היכן, בבהמה ובעוף? (מה:-מו.)

קמט. הסבר: 'המרכה', 'המסמסה', 'נתמזמז'! (מה:)

קנ. כיצד תולה הגמ' את דין נשתייר כזית מהכבד, בר' חייא ור"ש ברבי? (מו.)

קנא. מה הדין ריאה שניקב בקרום אחד? (תחתון אן עליון) ריאה שהאדימה, ריאה שיבשה? (מו.-:)

קנב. איך בודקין ריאה דאושא? והאם מקיפין בבועי, ומדוע? איזה סירכות מטריפות בריאה, ומה הדין באומות, ומדוע? (מו:)

קנג. פרט דיני אונא יתירה בריאה! מה הדין ריאה ככוחלא, כדיותא, ירוקה, אדומה, שנשפכה כקיתון? (מז-:)

קנד. מה החילוק בין ריאה הסמוכה בדופן לתרתי אוני דריאה דסריכן להדדי? ומה הדין ריאה שניקבה ודופן סותמתה? (מח.)

קנה. איזה נקודת הדופן, נקודת הכבד נטרפת, ומדוע ל"כ במתני'? (מח.)

קנו. מחט שנמצאה בריאה, מה הצדדים להכשיר ולהטריף? מה הדין במחט הנמצאת בכבד, ובעובי בית הכוסות? (מח:-מט.)

קנז. גרעין תמרה או זית שנמצא במרה, מה דינו? למה נקרא שמה ריאה? היכן מצינו שתולין לקולא? (3) (מט.)

קנח. "ואני אברכם" את מי? ומנין שהכהנים מתברכים? (מט.)

קנט. מה סימני חלב טמא? ולפי זה מה הדין בחלב שע"ג הקיבה? למאי נפק"מ בין חלב טהור לטמא חוץ מאיסור אכילתו? (מט:)

קס. איזה משקים אסורים משום גילוי לכו"ע, ובאלו מחלוקת? איזה חלב שע"ג הקיבה סותם ואיזה לא? נמק! (מט:-נ.)

קסא. הלכה כרשב"ג בטריפה, והלכה כר"ש באבל, מה המקרים? והאם אכן כך ההלכה? פרט דיני "מקיפין" בבני מעיים, ריאה וקנה! (נ.)

קסב. חלחולת שניקבה מה דינה? מהו כרס הפנימי? פרט את השיטות! (נ.-:)

קסג. מהו גדולה ומהו קטנה? (בכרס החיצונה)? ומה נמתח ועומד על טפח? (נ:)

קסד. מחט שנמצאת בבית הכוסות, באיזה אופן טריפה? ומתי יכול לטעון מקח טעות? (נא.)

קסה. כתוב את כל המקרים שאין חוששין משום 'ריסוק איברים', ומדוע? (נא.-:)

קסו. מה הדין נפולה שלא שהתה מעת לעת, עמדה, הלכה? עוף שנחבט על פני המים, מה דינו? (נא:)

קסז. דבוק בחד גפא ובתרי גפי, מה דינו ומדוע? מה הדין בנעקרה צלע בלא חוליה, צלע וחצי חוליה, צלע וחוליה? (נב.)

קסח. בשר החופה את רוב הכרס, האם מיירי שנקרע או שניטל? האם הוי דריסה רק במקום דיש מצילין, ומה נקרא הצלה? (נב:)

קסט. מתי יש דין דרוסה לזאב, חתול וחולדה, ומתי אין? פרט! (נג.)

קע. האם יש דרסה לשועל ולכלב? ומה הדין ביד וברגל, בשן וציפורן, שלא מדעת ולאחר מיתה? מה הדין בספק דרוסה? ומתי לכו"ע שריא? (נג.)

קעא. היכן בודקים ספק דרוסה, ומה הסימן לדעת שהיא טריפה? (נג:)

קעב. מה שיעור נקובה ודרוסה בוושט ובקנה? שמוטה ושחוטה, מה דינה ומדוע? ירה חץ בבהמה ועתידה למות מחמת כן, האם הויא טריפה, ומדוע? (נד.)

קעג. מה לומדים מ'אלו' כשירות, ו'אלו' טריפות' לכל מ"ד? מתי מותר לבעלי אומניות לעמוד באמצע מלאכתן ומתי לא, ומדוע? (נד:)

קעד. מהו שיעור החבל היוצא מן המטה לטמא, ומה שיעור שברי כלי חרס לקבל תרומה? מתי 'עד-ועד בכלל', ומתי 'עד-ולא עד בכלל"? (נד:-נה.)

קעה. מה הדין ניקב, נחתך וניטל הטחול? (נה.-:)

קעו. מה פוסל בריאה וכשר בכוליא, פוסל בכוליא וכשר בריאה, ומה כשר בזה ובזה? מהו חרותה, ומה דינה כשנעשה בידי שמים, בידי אדם ובידי כל הבריות? (נה:)

קעז. גלודה מה דינה, כמה צריך להשאר מן העור והיכן? (5) למאי נפק"מ אם העור רך או קשה? (3) (נה:)

קעח. כיצד בודקין עוף שהכתה חולדה על ראשו? איזה עוף טריפה בנשבר העצם אע"פ שלא ניקב קרום של מוח, ומדוע? (נו.)

קעט. מה הדין בהוריק הכבד, ומדוע? אדומין שהוריקו ושלקן והאדימו, לא הוריקו ושלקן והוריקו? מה דינם ומדוע? מה הדין בניטל הזפק או הטרפחת? (נו:)

קפ. מה הדין בשמוטת גף, שמוטת ירך וניטל צומת הגידים בעוף? (נז.-:)

קפא. האם יש ריאה לעוף, ולאיזה ענין? (נז.)

קפב. היאך חייתה בקדירת קנה, שמוטת ירך, ובנטלה הנוצה? האם יש לנמלה מושל, ומנין? (נז:)

קפג. מה הסימנים לבדוק ספק טריפה? פרט! (נז:-נח.)

קפד. מה הדין ביצת טריפה? (נח.)

קפה. במה נחלקו ר"י ור"א בולד טריפה? קישות שהתליעה, מה דינה ומדוע? מה הדין בהמה בת חמש רגלים לקרבן ולאכילה? ומדוע? (נח:)

קפו. ב' בני מעיים היוצאים מהבהמה או מן העוף, מה הדין? פרט! האכילה חילתית או סם המוות, מה דינה? (נח:)

קפז. אדם ההולך בדרך ומצא בהמה, כיצד יוכל לדעת אם כשירה היא אם לא? (ע"י סימנים שנתנו חז"ל) (נט.)

קפח. מהם סימני קרני חיה? (נט:)

קפט. איך היה נראה השור שהקריב אדם הראשון? במי נאמר הצווי למינהו, ומי לא, והיכן יצאו, ומדוע? (ס.)

קצ. מדוע אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי, ומהי הכפרה? מי זו השסועה, ומי הם העוים? היכן כבשו ישראל את עזה וחשבון? (ס:)

קצא. כתוב כיצד מופיעים סימני טומאה (וטהרה) של עופות בכ"ד עופות שאסרה תורה! מה לומדים מנשר? (סא:)

קצב. עוף הבא לפנינו בסימן אחד, מה דינו? את מי צריך להכיר כדי להתיר עוף הבא לפנינו בשני סימנים? (סב.)

קצג. באר טעמי ר"א ורבנן במחלוקתם על זרזיר! באיזו סנונית נחלקו ר"א וחכמים ובאיזו מודים? (סב.)

קצד. איזה עופות פוסלין מי חטאת, ומדוע? מתי "שם לווי" כשר, ומתי פסול? (סב:)

קצה. "קורקבן נקלף" כיצד? פרט! תרנגולא דאגמא, תרנגולתא דאגמא, מה דינן? (סב:)

קצו. מה אמר ר' יוחנן כשראה שלב ונמלה, ומדוע? ראה, דאה, דיה, איה, כמה עופות מנויים כאן? (סג.-:)

קצז. כמה מינים טמאים בעופות, בהמות, דגים, וחגבים? מנין שישנה אדם לתלמידו דרך קצרה? (סג:)

קצח. כיצד עוף טהור נאכל במסורת, פרט! ומדוע אינו נאכל אלא במסורת? (רש"י לעיל סב:) (סג:)

קצט. מהם סימני ביצים טהורות וטמאות, וכיצד למעשה ניתן לסמוך עליהם? ביצת שרץ שריקמה (וניקבה), לאיזה נ"מ הוזכרה בגמ'? (סד.)

ר. מה דין: גיעולי ביצים, ביצים מותרות, נמצא דם על הקשר, על החלמון, ומדוע? (סד:)

רא. מנין שביצת טמאה אסורה מן התורה? באר! (סד:-סה.)

רב. כתוב ארבעה סוגי סימנים לטהרת ולטומאת עופות! (סה.)

רג. ארבע רגלים, ארבע כנפיים, קרצוליים, וכנפיו חופין את רובו, שמו חגב, אין לו גבחת, אין לו זנב, אין ראשו ארוך, איזה מהסימנים האלו צריך לכו"ע, איזה אין צריך לכו"ע ואיזה מחלוקת? (סה.-סו.)

רד. איזה שני כללים בלימוד כלל ופרט וכלל השנויים במח' הוזכרו בסוגיה? (סה:-סו.)

רה. איזה כלל נוסף הוזכר בסוגיית שרץ המים? מניין שחגבים לא צריכים שחיטה? איזה סימן בדגים אינו בלא הסימן השני? ומדוע נכתבו שניהם בתורה? (סו:)

רו. שרץ המים (בלא סנפיר וקשקשת) בכלים, בורות, חריצין ונעיצין מה דינו, מנין לומדים? (סו:-סז.)

רז. מתי פירש השרץ ואסור ומתי מותר ומדוע? (סז.)

רח. שרצים שבפירות, מתי אסורים ומתי מותרים ומדוע? "קוקיאני" מה הטעם להתירם ולאוסרם? מה החילוק בין שרצים שבדגים לשרצים שבבהמה? (סז:)

רט. מיהו בכור לנחלה, ומיהו בכור לכהנים? מדוע הוצרכו ללמדנו גם באדם וגם בבהמה דהוציא ראשי הרי הוא כילוד? (סח.)

רי. מה דין אבר שיצא וחזר לפני שחיטה ולאחר שחיטה, לאבר עצמו ולמקום חתך? (סח.-:)

ריא. מנין לקלוט במעי פרה דשרי? (פסוק ומשנה) (סח:-סט.)

ריב. הוציא עובר ידו בעזרה, בירושלים, בין סימן לסימן, מה דינו ומדוע? יצא ראשו חי או מת והחזירו מה דינו של הבא אחריו לנחלה ולפדיון? (סט.)

ריג. מה הפירושים שנאמרו בגמ' לבעיות ר' זירא "מהו לחוש לזרעו"? (סט.)

ריד. מנין שעובר ניתר בשחיטת אימו, ומדוע אין ממירים בעוברים, פרט? (סט.-:)

רטו. האומר רגלה של זו עולה, מה דינה ומנין? למאי נפק"מ אם בכור קדוש מכאן ולהבא או למפרע? (סט:)

רטז. מה דין יצא רובו במיעוט אבר ויצא חציו ברוב אבר? באיזה אופן הספק בבלעתו חולדה והוציאתו, ומה הספק בהדביק ב' רחמים וכו'? (ע.)

ריז. מה הטעמים לדעת רבנן ולר' יוסי בעובר מת במעי בהמה טהורה וטמאה? (ע:)

ריח. למאי נפק"מ חיה בכלל בהמה ובהמה בכלל חיה, בטהורה ובטמאה? (עא.)

ריט. מנין שטומאה בלועה לא מטמאה וטהרה בלועה לא מיטמאה באדם ובבהמה? (עא.-:)

רכ. טבעת טמאה וטהורה הבלועות, האם מטמאות זו מזו? (עא:)

רכא. מדוע חיה שהושיטה ידה ונגעה בולד המת טמאה? רביעית דם ממת אחד או מב' מתים, האם מטמאין, ומדוע? (עב.-:)

רכב. כיצד מטמא האבר שיצא את שאר הבשר, פרט! (עב:-עג.)

רכג. שחט את האם ואח"כ חתך האבר, מה הדין טומאתו ומדוע? מה הטעמים לחלק בין אבר דעובר לאבר דבהמה? (עג.-:)

רכד. למאי נפק"מ אם מיתה ושחיטה עושה ניפול או לא פרט! (עג:)

רכה. מנין שמיתה עושה ניפול ואין שחיטה עושה ניפול? (עד.)

רכו. טריפה, טריפה מן הבטן, בן ח' חי, האם השחיטה מטהרת מידי נבילה, ומנלן? (עב:-עד.)

רכז. שחט בן ט' חי בתוך מעי אמו, מהו הספק, ולפי מי? (עד.)

רכח. מה דין גיד הנשה, חלב ודם של בן פקועה, פרט! בן פקועה, האם כשר לקרבן פסח, והאם פודין בו פטר חמור, ומדוע? (עד:)

רכט. פרט את האפשרויות שבן פקועה יקבל הכשר? (עד:-עה.)

רל. ממתי דגים מקבלים טומאה, ומה דין הטומאה כשנולדו בהם סימני טריפה? (עה.)

רלא. מה הדין בחלב נפל, ובהושיט ידו למעי בהמה ותלש חלב דבן ט' חי, ומדוע? ומה הדין בחלב שליל לענין קרבנות? (עה.)

רלב. השוחט את הטריפה ומצא בה בן ט' חי, מה דין שחיטתו, מתנות כהונה, וטומאתו לכשימות, ומדוע? (עה.-:)

רלג. פרט את הדעות אם בן פקועה צריך שחיטה ומתי לכו"ע אינו צריך ומדוע? (עד:-עה:)

רלד. בן פקועה הבא על הבהמה מה דין הוולד ומדוע? במה הלכה כר' שמעון שזורי? (עה:)

רלה. "מן הארכובה ולמטה...מן הארכובה ולמעלה" באיזה ארכובה מדובר? פרט! היכן צומת הגידים? פרט! (עו.)

רלו. פרט דיני נפסקו הגידים (בצומת הגידים) בבהמה ובעוף! נשבר העצם, מה דין האבר והבהמה? פרט! (עו:)

רלז. נשבר העצם ויצא לחוץ, מה הדין? באיזה רוב? האם העור מצטרף ובכמה? ומה הדין בגידין הרכין? ובאשתקיל קורטיתא? כשהבשר מתלקט, מתרוסס, מתממס, ניקב, נקלף, נסדק, ניטל שליש התחתון, וכמין טבעת? (עו:-עז.)

רלח. שליא, מה דינה באכילה ובטומאה, ומנין? (עז.)

רלט. שליא שיצאה מקצתה, מה דינה באכילה? פרט! המבכרת שהפילה שליא, ומוקדשין שהפילו שליא, מה דינם ומדוע? (עז:)

רמ. מה אסור מפני דרכי האמורי ומה מותר, ומדוע? (עז:-עח.)

רמא. 'ושור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד' פרט את הדרשות השונות מהאותיות והמילים המודגשות! (עח.-:,פב.,פג.)

רמב. האם דין אותו ואת בנו נוהג בחו"ל, שלא בפני הבית, במוקדשין, בזכרים ובנקבות, בכלאים ובכוי ומנלן? (עח.-עט:)

רמג. לאיזה דינים נפק"מ אם חוששים לזרע האב או לא? (3) (עט.-:)

רמד. פרד עם פרדה מתי מותר ומתי אסור להרביע למ"ד חוששים ואין חוששים לזרע האב? מהו הסימן עם הפרד הוא בן חמורה או בן סוסה? (עט.)

רמה. האמא בהמה והבן חיה, האם יש איסור אותו ואת בנו ומדוע? (עט:)

רמו. מהן האפשרויות להעמיד את מח' ר"א וחכמים לגבי כוי? מיהו הכוי? פרט! עיזי דבאלא, שור הבר האם הם מין חיה או מין בהמה, ולמאי נפק"מ? (פ.)

רמז. מה הסיבות השונות ששחיטת קדשים תחשב שחיטה שאינה ראויה? (בפנים ובחוץ) (פ:)

רמח. מדוע לא הוזכר שלוקה גם משום "ולנדר לא ירצה"? (פ:-פא.)

רמט. מה הדין בקדשים ששניהם בחוץ, אחד בחוץ ואחד בפנים, אחד בפנים ואחד בחוץ, ומדוע? (פא.)

רנ. היא חולין ובנה שלמים, היא חולין ובנה עולה, מה הדין בשחטן בחוץ, ומדוע? השוחט לע"ז, באיזה אופן חייב ובאיזה פטור, ומדוע? (פא.-:)

רנא. חייבי מיתות שוגגין שנתחייב גם מלקות, וחייבי מלקות שוגגין שנתחייב גם ממון, באיזה מהם יותר פשוט שיש קלבד"מ? ומדוע? (פא:)

רנב. ממתי נאסרת עגלה ערופה, ומאי נפק"מ למשנתינו? שנים שלקחו פרה ובנה, מי קודם? לקח מבעה"ב מי קודם? מדוע? (פב.)

רנג. מנין ששחט בנו ואח"כ אותו דלקי? (פב.-:)

רנד. שחט שני בנים ואח"כ את האם כמה לוקה, שחטה ואת בת בתה ואח"כ את בתה, כמה לוקה ומדוע? (פב.-:)

רנה. מה האפשרויות השונות להעמיד את הדין "הזורע כלאים כלאים לוקה"? (פב.)

רנו. מה האפשרויות להעמיד את מח' ר' יהודה ורבנן באכל מזה כזית ומזה כזית, ובאכל שני גידין מב' ירכות מב' בהמות? (פב:-פג.)

רנז. מה הם ד' פרקים בשנה ואיזה דינים נאמרו בהם? מתי מחוייב המוכר להודיע בכל השנה? (פג.)

רנח. מדוע מפסיד הלוקח את הדינר, והרי לא משך? מהו יום לענין אותו ואת בנו ולענין קדשים, ומנלן? (פג.)

רנט. פרט הסיבות השונות שלא צריך לכסות דם קדשים בקדשי מזבח וקדשי בדק הבית! (פג:-פד.)

רס. מנין שדם בהמה אין טעון כיסוי, ומה השיב רבא ליעקב מינאה? (פד.)

רסא. פרט הדרשות מהמילים המודגשות "אשר יצוד ציד חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכסהו בעפר"! (פג:-פד.)

רסב. מה מעשיר, ומה מאבד את הממון? השוחט לחולה בשבת, האם חייב לכסות? הוכח! (פד:)

רסג. מה הפירכות על הק"ו של ר' יוסי, ומה אפשר להשיב עליהם? (פד:-פה.)

רסד. מה טעמי המחלוקת בשחיטה שאינה ראויה באותו ואת בנו ובכיסוי הדם? ובאר עפ"י זה את שיטת רבי! (פה.)

רסה. לאיזה דין נוסף שחיטה שאינה ראויה לא מועילה? (לרבנן) ולאיזה דין נוסף שחיטה שאינה ראויה מועילה? (לר"ש) ומה החידוש בהם? (פה:)

רסו. מנין דלר"ש חולין שנשחטו בעזרה דאורייתא? (פה:)

רסז. מה יעץ רבי לר' חייא כדי להרחיק האניבא מפשתנו ומדוע? (פה:-פו.)

רסח. חש"ו ששחטו בינם לבין עצמם האם מכסים דם שחיטתם ומדוע? שחט חיה ועוף, איך מכסה, ומנלן? ומה הדין לענין ברכת השחיטה,ומדוע? (פו. -:)

רסט. מי שחטף לחברו ברכת הזימון, כמה זהובים חייב לו, ומדוע? (פז.)

רע. כיסהו ונתגלה, כיסהו הרוח ולא נתגלה או שנתגלה, נבלע דם בקרקע, האם חייב בכיסוי, ומדוע? (פז.)

רעא. באיזה דינים מצינו הכלל דאין דיחוי אצל מצוות? דם שנפל למים מה דינו לזריקה ולכיסוי ומדוע? (פז.-:)

רעב. כל מראה אדמומית, איזה דינים נאמרו, ובאיזה תנאים? מה דין משקה המת, משקה טבול יום, משקה שרץ ומשקה הזב? (פז:)

רעג. פרט שלש שיטות איזה וכמה דם צריך לכסות! איזה דברים כשרים לכיסוי הדם? כתוב את הכללים! (פח.-:)

רעד. וכיסהו כלל, בעפר פרט, מדוע אין זה כלל ופרט דאין בכלל אלא מה שבפרט? (פח:)

רעה. מה זכו בני אברהם אבינו בשכר שאמר ואנוכי עפר ואפר, אם מחוט ועד שרוך נעל? (פח:-פט.)

רעו. "לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם", מה דרש ר"א בן ר' יוסי הגלילי? על מי העולם מתקיים? (3) (פט.)

רעז. עפר עיר הנדחת, האם ראוי לכיסוי הדם? ומאי שנא משופר ולולב דעבודת כוכבים? איזה איסורים יש בגיד הנשה דמוקדשין? (פט.-:)

רעח. באיזה מוקדשין יש איסור גיד הנשה, ומדוע? גיד הנשה של עולה, האם האוכלו לוקה עליו, והאם מותר להעלותו ובאיזה אופן? ומה הדין בשאר גידין? (צ.-:)

רעט. מה עשו בגיד הנשה דשלמים ודחטאת ואשם, ומדוע? היכן תורה נביאים וחכמים דיברו בלשון הוואי? (צ:)

רפ. האם איסור גיד הנשה נוהג בשל ימין או בשל שמאל, ומדוע? איזה גידין דפסח נשרפין בט"ז, ומדוע? (צ:-צא.)

רפא. מהי דעת ר' יהודה בהתראת ספק, ומה היא שיטתו באכל ב' גידין מב' ירכות מב' בהמות, ומדוע? (צא.)

רפב. מנין לת"ח שלא יצא יחידי בלילה? במה חביבין ישראל לפני הקב"ה יותר ממלאכי השרת? ואחר כמה תיבות אומרים המלאכים והאופנים שירה? (צא:)

רפג. במה רמז המלאך ליעקב על הגלות? (צא:)

רפד. מי הם: גפן, ג' שריגים, והיא כפורחת עלתה נצה, הבשילו אשכלותיה ענבים? מה מרמזים ג' כוסות דחלום פרעה, ובמה נמשלו ישראל לגפן? (צב.)

רפה. כמה מצוות קיבלו על עצמם בני נח, וכמה מקיימים מתוכם? מדוע אין גיד הנשה בעופות? ומה הדין בעגיל בעופות ובאין עגיל בבהמה? (צב.-:)

רפו. מה דין חלבו וגידו של שליל בן ט' חי, ומדוע? ומה דין חלבו של גיד? עד היכן צריך להסיר את הגיד? ואיזה חלקים אסורים בגיד, ומדוע? (צב:)

רפז. חוטים וקרומים האסורים משום חלב ודם, היכן? ביצי זכר שניתקו, מה דינם ומדוע? אומצא דאסמיך, ראש בהמה שהוטמן ברמץ, היכן מותר? (צג.-:)

רפח. מהו הגיד שחייבין עליו, והיאך הוא נקרא? טבח שנמצא אחריו חלב, מה דינו? במה תלוי אם הטבחים נאמנים על הגיד או לא לל"ק ולל"ב? (צג:)

רפט. מדוע שולחים לגוי ירך שלמה ולא חתוכה, במקום שמכריזין ובמקום שאין מכריזין? מתי צריך להודיע לחבירו שלא טרח עבורו, משום גניבת דעת ומתי לא? (צד.-:)

רצ. מפני מה אין מוכרין נבילות וטריפות לעכו"ם, (2) ומפני מה לא יאמר לעכו"ם קח לי בדינר זה בשר (2)? (צד.-:)

רצא. איך מכריזין כשמסרו בהמה שנטרפה לעכו"ם, ומדוע? (צד:)

רצב. באיזה מקרים/דינים המוזכרים בסוגיא אין איסור בשר שנתעלם מן העין? במה בדקו רב ור"י? ובאיזה דברים אע"פ שיש איסור נחש שרי משום סימן? (צה.-:)

רצג. על מה ניתן יותר לסמוך, טביעות עין או סימן - באבידה, באיסורין, ובדיני נפשות? (צה:-צו.)

רצד. איזה חלקים בגיד הנשה אסורים לר"י ולר"מ מדאורייתא ומדרבנן? פרט! (צו.)

רצה. פרט הדרשות מהמילים הבאות: "על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה"! (צו.-:)

רצו. מה דין ירך שנתבשלה, נצלתה, נמלחה, עם גידה למ"ד יש בגידין בנ"ט, ולמ"ד אין בגידין בנותן טעם? ומה הדין בשומנו של גיד? (צו:, צז:, צט:)

רצז. באיזה צליה הכל נאסר ובאיזה לא, ומדוע? מתי בודקים בטעמא, בקפילא, ובשישים? (צז.-:)

רצח. באיזה טעם משערין גיד הנשה ושאר איסורים, ומדוע? (לפני שנפסק הלכתא בס') (צז:)

רצט. כחל שנפל לקדירת בשר, כמה בשר צריך כדי לבטלו, ומה הדין בנפל לקדירה אחרת, ומדוע? (צז:)

ש. מה דין ביטול ברוב של ביצת איסור, ובכמה מתבטלת? מה דין ביטול ברוב של חצי זית איסור? (צח.)

שא. איך מבשלים את הזרוע בשלה? איזה דינים נלמדים מזרוע בשלה לכל התורה כולה, ואיזה לא, ומדוע? (צח:-צט.)

שב. באיזה שיעור מתבטל מין במינו, ומין בשאינו מינו? (צט.)

שג. על מי נאמרו דיני הביטול הבאים: בשלושים, בשישים, בשישים ואחד, במאה, במאה ואחד, במאה תשעים ושניים? (צח:-צט:)

שד. מדוע הגיד עצמו והחתיכת נבילה עצמה אינם מתבטלים ברוב, ומה הצריכותא? (ק.)

שה. חתיכת איסור שנתבשלה עם חתיכת היתר ואין שישים לבטלה, ונפלה השניה לקדירה, כיצד תתבטל לרבב"ח ולרב? (ק.)

שו. מדוע רב הוצרך לומר דחתיכה עצמה נעשית נבילה, ולא סגי בהא דס"ל כר"י דמין במינו אינו בטל? (ק.-:)

שז. מה הטעמים שינהג או לא ינהג איסור גיד הנשה בבהמה טמאה ובנבלת בהמה טהורה שור הנסקל ועולה? (ק:-קא.)

שח. טמא שאכל קודש טמא, האם חייב כרת על טומאת הגוף? פרט! (קא.)

שט. מהי דעת ר"י הגלילי ור"ש באיסור חמור אם חל על איסור קל? הוכח! ומה היא דעת ר"י ור"א? הוכח! (קא.-קב.)

שי. העושה מלאכה ביוה"כ שחל בשבת, מה דינו בשגג בשניהם, כששגג בשבת והזיד ביוה"כ ובהזיד בשבת ושגג ביוה"כ? (קא:)

שיא. האם נאסר גיד הנשה לבני נח, ומדוע? כתוב את שיטות התנאים וטעמיהם באבר מן החי, אם נוהג בטמאים, בישראל ובן נח, ובאיזה טהורים? (קא:-קב.)

שיב. מתי מפרכסת אסורה לבן נח ומתי מותרת, ומה הטעם? מהו שיעור לאכילת אבר מן החי? ולפי זה אמאי לא לקי כלל באכילת אבר מעוף טמא? (קב.)

שיג. מהו השיעור לחייב ב: אכל ציפור טהורה בחייה ובמיתתה, ציפור טמאה בחייה ובמיתתה? (קב:)

שיד. אכל ציפור שלימה שאין בה כזית, באיזה אופן חייב לכו"ע, פטור לכו"ע, ובאיזה מח'? (קב:)

שטו. אכל ב' מתוך אבר מן החי ובשר מן החי ובשר מן הטריפה, מתי חייב שתים לד"ה, ומתי מחלוקת (קמא - דר"י ור"ל), ומה טעמם? (קב:)

שטז. אכל אבר מן החי מן הטריפה, כמה חייב, ומדוע? (4) אכל חלב מן החי מן הטריפה, כמה חייב, ומדוע? (3) (קג.)

שיז. מה הדין: בחלקו מבחוץ חלקו מבפנים? מה שנשאר בין השיניים, בין החניכיים? אכל חצי זית והקיאו ואכל חצי זית אחר או אותו חצי זית, ומדוע? (קג:)

שיח. כמאן אזלא מתני' דכל הבשר אסור לבשל בחלב וכו'? במה תלוי אם הנודר מן הבשר אסור בעוף או לא? (קד.)

שיט. האם העוף עולה עם הגבינה על השולחן, ומדוע? איזה חלה נאכלת עם הזר על השולחן, ומדוע? ולאיזה כהן נותנה, ומדוע? (קד:)

שכ. היכן מצינו שכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם? (קד:)

שכא. עוף וגבינה, בשר וגבינה, האם צריך להרחיק ביניהם, ובמה? (קד:-קה.)

שכב. מי אמר על עצמו דהוא כחלא בר חמרא? ומה התועלת שיצאה ממה שסיירו אביי ורב אסי בנכסיהם? (קה.)

שכג. מים ראשונים, אמצעיים ואחרונים, מה דרגת חובתם, ולתוך מה נוטלים, ומדוע? (קה.-:)

שכד. מה דין חמי האור וחמי טבריה לנטילת ולטבילת ידים, למים ראשונים ואחרונים? (קו.)

שכה. מנין לנטילת ידים לחולין? והאם יש ליטול ידים לפירות, ומדוע? שנים שאכלו, האם האחד מוציא את חבירו? (קו.)

שכו. עד היכן נוטלים לידים לחולין ולתרומה לפי הברייתא, רב, שמואל ורב ששת? (קו:)

שכז. האם יכול ליטול ידיו בבוקר ולהתנות עליהם לכל היום? (קו:-קז.)

שכח. באריתא דדלאי, מתי נוטלים ממנה לידים, ומתי טובלין בה הידים? האם אפשר ליטול ידים מכלי שנקוב בכונס משקה? (קז.)

שכט. מתי אפשר ליטול ידים אפי' בפחות מרביעית, ומתי א"א ליטול אפי' מכלי שמחזיק רביעית? ממה יכול לתקן כלי לנט"י, וממה לא, ומדוע? (קז.)

של. האם יכול לאכול ע"י מפה בלא נט"י? אוכל מחמת מאכיל, והמאכיל עצמו, האם צריכים נט"י? (קז:)

שלא. האם השמש צריך לברך על כל כוס וכוס ועל כל פרוסה ופרוסה, ומדוע? האם שני אכסנאים יכולים לאכול זה בשר וזה גבינה על שולחן אחד? פרט! (קז:)

שלב. איזה דברים נאסרו משום 'יאמרו כל הסריקין אסורין וסריקי ביתוס מותרים', ואיזה לא? ומדוע? (קז:-קח.)

שלג. טעמו ולא ממשו בשאר איסורי תורה, האם מדאו'? ומנין? ומדוע בבשר בחלב נאסר רק בנתינת טעם? (קח.)

שלד. טיפת חלב שנפלה על חתיכה ונתנה בה טעם, ובקדירה יש ס' ברוטב כנגד החתיכה, מה דין שאר הקדירה, ברוטב עבה וברוטב רכה לפי רב? ומה הטעם? (קח.)

שלה. כזית בשר שנפל לתוך יורה של חלב, מה דין הבשר והחלב, ומה הטעם להו"א ולמסקנה? (קח.-:)

שלו. חצי זית בשר שבשלו עם חצי זית חלב, מה דין הבשול והאכילה, ומה הדין בבאים מיורה גדולה? פרט! (קח:)

שלז. טיפת חלב שנפלה על החתיכה ונתנה בה טעם, מה הדין בנער את הקדירה מתחילה ועד סוף? ומה הדין בנער בסוף ולא בתחילה לר"י, רבנן ורבי, והטעמים? (קח:קט.)

שלח. כתוב כל השיטות לגבי צלייה ובישול כחל לכתחילה ובדיעבד! (כיצד חותכים את הכחל, האם מותר לצלות בלי חיתוך, ומה הדין בצלו או בשלו את הכחל ברוטבן) (קט:-קי.)

שלט. מה הדין בלב שבישלו בדמו? ובקבה שבישלה בחלבה? ומדוע? איזה דברים אסר לן רחמנא ושרי לן כוותיה? (קט:)

שמ. מדוע רב אסר כחל? היכן אכל רמי בר דיקוליא את הכחל, במה צלה, ומדוע לא הניח תפילין וחוטי ציצית? באיזה מצוות עשה אין כופין, ומדוע? (קי.-:)

שמא. 'הכבד אוסרת ואין נאסרת', באר! ובאיזה אופן ניתן לבשל הכבד עם הריאה והלב? ובאיזה אופן הכבד אוסרת ונאסרת? (קיא.)

שמב. כיצד צולין את הכבד בפני עצמו, ועם בשר אחר? ומה הדין בכחל? סכין ששחט בה, קערה שמלח בה, האם מותרין ברותח ובצונן, ומדוע? (קיא.-:)

שמג. מה דין דגים שעלו בקערה וצנון שחתכו בסכין בשרי, לאוכלם בחלב, ומה הטעם? (קיא:-קיב.)

שמד. האם מותר להניח כד מלח או חומץ על גבי כד כותח, ומדוע? מה דין בשר שנפל למאכל חלבי מלוח/מלוח מאוד (פרט: חי, צלי, מתובל וסדוק)? (קיב.)

שמה. כיכר שחתך עליה בשר צלי, מה דינה ומדוע? באיזה אופן שרי להניח כלי תחת בשר הנצלה? (קיב.-:)

שמו. מה דין דגים ועופות, בשר כשר ובשר טמא, בשר כשר עם בשר כשר שנמלחו יחד, ומה הטעם? (קיב:-קיג.)

שמז. פרט דיני מליחה והדחה! מה דין הדם שבבני מעיים? ומה הם? השובר מפרקתה של בהמה, האם בשרה מותר, ומדוע? (קיג.)

שמח. האם מוכח ממתני' דבשר עוף בחלב מדאו'? מנין לרבות פרה ורחל, ומדוע אי אפשר ללמוד זאת מהק"ו? (קיג.-:-קיד.)

שמט. כתוב כל הדרשות מחזרת איסור לא תבשל גדי בחלב אמו ג' פעמים! (קיג:-קטז.)

שנ. לדעת שמואל האם איסור חל על איסור? (3) המבשל בחלב זכר ובחלב גדי שלא הניקה, מה דינו, ומדוע? (קיג.-:)

שנא. באר ג' אופנים במחלוקת רבי ורבי אסי במבשל חֶלב בחָלב! (קיג:-קיד.)

שנב. פיגול ונותר שבישלן בחלב, מה דינו ומדוע? מי חלב, מה דינן לבישול בשר בחלב, ולהכשר זרעים? מי היא אחותו גדולה ואחותו קטנה? (קיד.)

שנג. מנין שאסור בחלב עצמה, ומדוע אי אפשר ללמוד זאת מק"ו? כתוב כל הדרשות, מנין שבשר בחלב אסור באכילה ובבשול! (קיד:-קטז.)

שנד. נבילה, לתת ולמכור לגוי ולגר, מה מותר ומה קודם, ומדוע? (קיד:)

שנה. מדוע לא נאמר "לא תאכל כל תועבה" על מעשה שבת, חורש בשור ובחמור ודש בחסימה, כלאי זרעים, אותו ואת בנו ושילוח הקן? (קטו.)

שנו. מתי פרכינן קולא וחומרא, ומתי פרכינן כל דהו? כלאי הכרם, מתי העיקר והשורש נאסר, ומתי רק התוספת, ומנלן? (קטו:-קטז:)

שנז. מה דין חיה ועוף בחלב? פרט! (קטז: רש"י קי"ד.)

שנח. מה דין חלב הנמצא בקבת נבלה, בהמה שנשחטה לע"ז, טריפה שינקה מן הכשרה, כשרה שינקה מן הטריפה ובהמה שנלקחה מן הגוי? (קטז:)

שנט. מה דין קיבה שנמלחה בחלבה, וחלב שהעמידו בעור קיבה כשרה ובעור קיבת נבלה? מפני מה אסרו גבינות העובדי כוכבים? (קטז:)

שס. מנין שיש מעילה באימורי קדשי קדשים וקדשים קלים, ומנין שאין חייבים בדם קדשים משום פגול, נותר וטמא ומעילה? (קיז.-:)

שסא. האם אליה אסורה באכילה משום חלב, ומנין? באיזה דברים שנעשו מצוותן מועלין בהם ומנין? (קיז.)

שסב. באיזה דברים חמורה טומאת אוכלין מטומאת נבילות? ומנין דשומר דטמאת נבילות אין מצטרף? (קיז:-קיח.)

שסג. מנין לומדים: שומר לאוכלים להכניס ולהוציא, להצטרף (פרט סוגי השומרים השונים) יד באוכל להכניס ולהוציא, שומר לטומאת נבילות להכניס ולהוציא, יד לנבילה להכניס ולהוציא, יד לכלים להכניס ולהוציא? האם יש יד להכשר, ומנלן? וממתי מקבלין הכשר, ומדוע? (קיח.-:)

שסד. האם יש יד ושומר לפחות מכזית ומכפול, והאיך יעמידו את הברייתא דנח' בב' עצמות עם ב' חצאי זיתים והברייתא דנח' בקולית? (קיח:-קיט.)

שסה. שרביט של פול ושל קטנית, האם יש להם דין שומר? שומר ע"ג שומר, מה דינו, והאם ג' שומרין מצטרפין? ציב ונימא, האם יש להם דין יד או שומר, ומדוע? (קיט.-:)

שסו. מה קשה על כתיבת תפילין אם נימא הויא שומר, ומה התירוץ? (קיט:)

שסז. מהו רוטב, והאם צריך להיות קרוש? ולגבי מה אין צריך שיהיה קדוש, ומדוע? באיזה ג' דברים יש פסוק דהמחה וגמאו חייב, ומהי הצריכותא? (קכ.)

שסח. מדוע צריך קרא גם לטומאה וגם לאיסורי אכילה? (קכ:)

שסט. טבל וחדש, הקדש, שביעית וכלאיים, מנין דמשקין היוצאין מהן כמותן? ומנין לביכורים ותרומה? והאם זה בכל המינים, ומנלן? (קכ:)

שע. מה פרוש המילה "אלל" בקרא בדברי א' יהודה ובדברי ת"ק, וכיצד מתפרשת המשנה לדעת ר"ל? חרטום צפרניים וקרנים, מה דינם לטומאה? (קכא.)

שעא. ישראל שחט טמאה ועובד כוכבים טהורה - בעודה מפרכסת, מה דינה לגבי טומאת אוכלים, אבר מן החי, טומאת נבילות ורביעה? (קכא.-:)

שעב. מפרכסת, נבלת עוף טהור, האם צריכים הכשר לקבלת טומאה, ומדוע? (קכא:)

שעג. עור שיש עליו ב' חצאי זיתים, מה דינו בפלטתו סכין, ובפלטתו חיה, ומדוע? עור האדם, ועור האדם שעבדו, האם מטמא מהתורה או מדרבנן? (קכב.)

שעד. מה הדין בעור חזיר של ישוב וחזיר הבר, ומדוע? מהו חטרת של גמל הרכה, עור הראש של עגל הרך ועור בית הפרסות? (קכב.-:)

שעה. איזה עור בבהמה הוא כמין בשר, ולאיזה דינים? כתוב הדעות שונות איזה שרצים עורותיהן כבשרן ואיזה לא! (קכב:)

שעו. איזה מעשה מבטל העור מטומאתו? ומהו שיעור עיבוד? ולגבי איזה דינים נוספים נאמר שיעור זה? (קכב:)

שעז. המפשיט לשטיח, באיזה שיעור טמא משום יד, ובאיזה אופן נחלקו אי הוי יד, ומדוע? טלית שנקרע בה רובה, באיזה טלית מיירי, ומדוע? (קכג.)

שעח. במה חולקין ריב"נ ורבנן בעור של הצואר לרש"י במשנה ובמסקנא?מתי אומרים ומתי לא אומרים גזירה דילמא לא אתי למיעבד רובא? (קכג.-:)

שעט. מה הדין בנשתייר כדי מעפורת ובלא נשתייר, בטלית ובעור ומדוע? (קכג:-קכד.)

שפ. כיצד מטהרים תנור ט' טפחים, ז' טפחים וטפח? פרט! פלטתו סכין, לכזית ולב' חצאי זיתים, מה דינו, ומדוע? (קכד.)

שפא. עור שיש עליו שני חצאי זיתים, ושני חצאי זיתים שתחבן בקיסם, האם מטמאים במגע ובמשא? פרט! (קכד:)

שפב. קולית המת מתי מטמא במגע ובמשא ומתי באוהל? פרט! (קכה.)

שפג. מיהו התנא דקרי לאוהל נגיעה, ומי לא? ובאיזה אוהל? (קכה:)

שפד. חבילי מיטה שפרסן על המת באויר, מה הדין כנגד הנקב ושלא כנגדו, כשפרוסין למטה ולמעלה מטפח? פרט! (קכה:)

שפה. בתיבת המגדל, באיזה ב' דברים פליג ר' יוסי לטהר? (קכה:-קכו.)

שפו. הכלב שאכל בשר מת ומת הכלב ומונח על האיסקופה, מהן השיטות מתי והאם מביא את הטומאה לבית? (קכו.)

שפז. מה הם ג' טומאות הפורשות מן המת, שיש בהם רק ב' מתוך ג' - מגע משא ואוהל? (קכו:)

שפח. מ"ש בין קולות סתומה לבהמה בעורה וכוליא בחלבה? מנין שביצת השרץ המרוקמת מטמאה רק כשניקבה? (קכו:)

שפט. עכבר שחציו בשר וחציו אדמה, האם טמא והיכן? (קכו:)

שצ. מה דורשים מהמילים הבאות: 'על הארץ', 'השורץ', 'בשרץ'? איזה מין ישנו ביבשה ולא בים, ומנלן? (קכז.)

שצא. האבר והבשר המדולדלין בבהמה, מה דינם לטומאת אוכלין ולטומאת נבלה ומדוע? פרט! (קכז:)

שצב. איזה דברים יש להם דין תלוש לטומאת אוכלין אף שעדיין נחשבים למחוברים? (קכז:)

שצג. באר את מחלוקת ר"מ ור"ש בנשחטה הבהמה - הוכשרו בדמיה לאכילה או לא הוכשרו! (6) (קכז:-קכח.)

שצד. באיזה מקרים נסתפקו האמוראים אי הוי יד להכנסת טומאה? באר היטב! (5) (קכח.-:)

שצה. מנין שאבר מן החי מטמא ובשר מן החי לא, ומה הנ"מ בין הדעות השונות? באילו דברים בשר הפורש אינו מטמא, ומה הצריכותא? (קכח:)

שצו. החותך כזית בשר מאבר מן החי, באיזה אופן מטמא, והאם צריך הכשר, ומדוע? (קכח:-קכט.)

שצז. הבא 6 דוגמאות ליסוד "כששימש מעשה עץ שימש"! (קכט.)

שצח. ר"ש דמטהר במתני', על מה קאי, ומה המקור?באיזה מקרים טהרו משום דהואיל ומעורה מעורה? (קכט:)

שצט. מה דין אבר מן החי, אבר מן המת, כזית בשר הפורש מן החי ועצם כשעורה הפורש מאבר מן החי, באדם? (קכט:)

ת. מנין שאין קדשים חייבים במתנות, ומדוע היה ס"ד לחייבם במתנות? איזה בהמות פטורות ממעשר בהמה, ומנלן? (קל.)

תא. מנין שאין חולין חייבים בחזה ושוק? (קל.-:)

תב. "מלמד שהמתנות דין", וחזה ושוק לא! הסבר למאי נ"מ! מה דין מזיק וגוזל מתנות כהונה או שאכלן ומדוע? פרט! (קל:)

תג. באיזה אופן רק כשאכלו קודם הפרשה פטור, ומנלן? (קל:)

תד. כשאנסו בית המלך גרנו, האם חייב לעשר, ומדוע? (קלא:)

תה. מה הם מתנות עניים בכרם בתבואה ובאילן? והאם טובת הנאתן לבעלים? ומה חיוב העני עצמו בהן? ומנלן? (קלא.-:)

תו. איזה מתנות כהונה חייב הלוי ליתן, ואיזה לא, ומדוע? (קלא.-:)

תז. למי נותנים מעשר ראשון מה"ת ולבתר דקנסינהו עזרא ללויים, והאם מוציאים מהם? (קלא:)

תח. האם נותנים מתנות כהונה לכהנת, ומנלן? ומה דין מנחתה, ומנלן? (קלא:-קלב.)

תט. מה הדין צבי הבא על התישה למתנות, ומדוע? מה דין המשתתף עם הכהן לגבי המתנות? (קלב.)

תי. בכור שנתערב במאה, האם חייבים במתנות, ומדוע לא יבוא עליו הכהן מב' צדדים? (קלב.-:)

תיא. כיצד מחלקים מתנות לכמה כהנים? ולאיזה כהן נותנים וכיצד נאכלים? (קלב:-קלג.)

תיב. מה הדרכים שכהן יכול להשיג את המתנות לעצמו, איזה מהן ראויות ואיזה לא ומתי, והאם יכול לזכות לאחרים בלא שזכה הוא? (קלג.)

תיג. מתי צריך לרשום ומתי לא, בשותפות עם כהן, עם גוי ובפסולי המוקדשים? (קלג.-:)

תיד. למאי נ"מ אם המתנות נחשבות כמתנה אחת או שלש? כהן שאמר לישראל הראש שלך וכולה שלי, האם חייב במתנות, ומדוע? (קלג:)

תטו. כהן שמכר חוץ מהמתנות, ע"מ שהמתנות שלי, מה הדין ומדוע? ממי תובעים את המתנות במקרה ששקל הטבח, ובמקרה ששקל הלוקח, ומדוע? (קלד.)

תטז. מתי אומרים ספק לקולא ומתי לחומרא בספק מתנות עניים ומתנות כהונה - זרוע לחיים וקיבה חלה וכו', ומדוע? (קלד:)

תיז. איזה מתנות צריך לטרוח ולהביאן לכהן ולעני, ואיזה לא, ומדוע? למי זכה ר' אמי בשק הדינרים, ומדוע? (קלד:)

תיח. מה דורשים מהמילים ומאות ה"א של הזרוע והלחיים והקבה? (קלד:)

תיט. מדוע מוקדשים פטורים מראשית הגז, ומה ההו"א לחייבם? (3) במה חמור זרוע לחיים וקיבה מן ראשית הגז? ובמה ראשית הגז מן המתנות? (קלה.-קלו:)

תכ. מה דין שותפות עכו"ם ושותפות ישראל בראשית הגז, בתרומה, בחלה, בפאה, במזוזה, במתנות, בבכורים, בציצית ובמעקה, ומנלן? (קלה:-קלו.)

תכא. מה לומדים מ: עריסותיכם, ביתך (דמזוזה), מאת זובחי הזבח (דמתנות), ארצך (דביכורים), כסותך (דציצית), לגגך (דמעקה)? (קלה:-קלו.)

תכב. האם ראשית הגז נוהגת בחו"ל, האם טובלת, האם חייבין עליה מיתה וחומש, האם תורמין מחדש על הישן? (קלו.)

תכג. מה הדין בתורמה וראשית הגז לענין הגדל בפטור פטור? הבא דוגמא! ומה דינם להפריש ממין על שאינו מינו? (קלו.-:)

תכד. באיזה ג' דברים נהגו עלמא כהני תלת סבי? מדוע טריפה פטורה לר"ש מראשית הגז? (קלו:)

תכה. מנין שראשית הגז נוהג רק ברחלים? ומה הדין בכבשים שצמרן קשה, ומנלן? (קלז.)

תכו. מה הדין בשוטף את הרחלים, ומדוע? כמה צאן חייבות בראשית הגז, ומנין? (קלז.)

תכז. כמה גיזה צריך כדי להפריש ראשית הגז, וכמה מפרישים ואיך מחלקים אותו לכהנים? (קלז:)

תכח. מהו שיעור הפרשת תרומה מדאוריי' ומדרבנן - בעין יפה? (קלז:)

תכט. היכן מצינו מנה בן מ' סלעים? מי צריך ללבן את הראשית הגז? האם האבנט שווה באהרן ובניו? גזז ומכר ראשונה, מה הדין ומדוע? (קלח.)

תל. הלוקח גז צאנו של חבירו, מי חייב בראשית הגז, ומדוע? ומה הדין אם פירש לו הכל אני מוכר לך, ומדוע? (קלח.-:)

תלא. בארץ ובחו"ל, בפני הבית ושלא בפני הבית, בחולין ובמוקדשין, איזה מהם לצורך ואיזה לא, והיכן? (קלח:)

תלב. מדוע מוקדשין פטורות משלוח הקן, ובאיזה מקרה היה הו"א לחיוב? עוף טהור שהרג את הנפש, האם חייב בשילוח, ומדוע? (קלח:-קלט.)

תלג. מתי אומרים שפקעה קדושתה במרדה (או שאין חיוב אחריות), ומתי אומרים כל היכא דאיתא בי גזא דרחמנא איתא? (קלט.)

תלד. מתי לכו"ע אפי' הפריש לא נפטר מאחריות, ומדוע? פרט כל הדרשות מהפסוקים בתורה של מצות שלוח הקן! (קלט:)

תלה. קן בים או בשמים או בראשו של אדם, האם חייב בשילוח, ומדוע? משה מן התורה מנין? המן, אסתר ומרדכי מן התורה מנין? (קלט:)

תלו. מה נתמעט מהפסוקים כל ציפור טהורה, שתי צפרים חיות טהורות? (קמ.)

תלז. מנין דאין לשלח עוף טהור הרובץ על ביצי עוף טמא? ומה הדין באם טריפה ובאפרוחים טריפות, ומנלן? (קמ.)

תלח. מה דין עוף טהור על ביצי עוף טהור אחר, קורא זכר, קורא נקבה וזכר דעלמא? (קמ:)

תלט. מעופפת שרגליה נוגעות בקן, יושבת בין רובדי אילן, מתי חייב בשילוח ומתי פטור? (קמ:)

תמ. באיזה מקרה ומדוע היינו חושבים שפטור משלוח הקן לצורך מצוה? ומנין שחייב? (קמא.)

תמא. הנוטל אם על הבנים, האם ומתי ילקה לר"י ולרבנן? (מלקות דאורייתא או מכת מרדות) (קמא.-:)

תמב. באיזה אופן ביצים שבחצירו חייבות בשילוח? ואסורות בגזל מפני דרכי שלום - מי אסור בגזל? (קמא:)

תמג. מנין לר' יעקב ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא? (קמב.)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת חולין