דף ב. - דף טז:

חזור לראש הדף

א. מיהו הכהן? (2)

א. אהרן הכהן (ד:) / רבי אבא הכהן ורבי יוסי הכהן (טו:)

ב. מהו ה'סימן'? (2)

ב. הז"ר כש"ר (ד:) / טש"ת סא"ב מע"ק גד"ד (יא:)

ג. מה לא נתפרש?

ג. שירו של שמיני עצרת (ד:)

ד. מי הם תשושי כח?

ד. ת"ח (טז.)

ה. מי שמו מעיד עליו?

ה. כורש (ג:)

ו. מי נראות כמשוררות?

ו. קשי התבואה (ח.)

ז. מה היה בחודש כסלו? (2)

ז. דבר חנני היא לנחמיה (ג:) / נחה התיבה (יא:)

ח. מה עשו זכר לחנוכת הבית?

ח. מברכין את המלך (ד:)

ט. מי היה צדיק ונעשה רשע? (2)

ט. כורש (ג:) / ישמעאל (טז:)

י. מה נופל בקטניות? ומה נופל על העופות?

י. לשון פרכין (יג:) - לשון בריכות (טו:)

יא. מהי הגזירה הטובה? ומהי הגזירה הרעה?

יא. גזירת הריון דשרה (יא.) - גזירת המבול (יב.)

יב. מה אמר דוד (בתהילים)? ומה אמר שלמה?

יב. לבשו כרים הצאן (ח.) - משפט עבדו (ח:)

יג. מיהו רשע? מיהו צדיק גמור? ומי ליבו לשמים?

יג. האוחז בקולי ב"ש וב"ה (יד:) - האומר סלע זו לצדקה (ד.) - ישראל (ד.)

יד. היכן הובא בגמ' הפסוק "לבשו כרים הצאן" וכו'? (2)

יד. ח. / יא.

טו. היכן הוזכר ענין השייך להדלקת נרות חנוכה (לדעת ב"ש)?

טו. פרי החג מתמעטין (ד:)

טז. מתי הוא זמן ירידת הגשמים? מתי יורדים הגשמים שלא בזמנם?

טז. תשרי (יא.) ניסן (ז:)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת ראש השנה