דף ב. - דף כ:

חזור לראש הדף

א. מי כעס?

א. רב יוסף (יא.)

ב. מהו 'גדנפא'?

ב. כעין שפה סביב (כ:)

ג. מי נראה כשקרן?

ג. התופס מרובה (ה.)

ד. מהו עוף גדול מאד?

ד. בר יוכני (ה:)

ה. מה עושים מערבה?

ה. צריף (ג: - יג:)

ו. מה חייב במזוזה מדרבנן?

ו. בית שער הפנימית (ח:)

ז. מה נמשל לעבד הנוטל פרס?

ז. שלמי חגיגה דאסורין עד לאחר הקטרת אימורין. (ט. )

ח. מי אינו טרוד בדברים אחרים?

ח. מיסב (ו.)

ט. מתי מותר לסכך בחבילי עצים?

ט. באגוד בידי שמים, או למנינא או בעשויין למכור (יג:)

י. מי היה ראש ישיבה? ומי היה אב ב"ד?

י. ר' יוסי (טז:) - ר"נ (י:)

יא. במה לא מסככים משום חשש נשירה? (2)

יא. בהיגי (יג.) / בירקותשיוצאים בהם יד"ח בפסח (יג:)

יב. כיצד נקראת סוכה עגולה? (2) ומה דינה? (2)

יב. שובך / כבשן - מחלוקת (ז:)

יג. אילו טעמים הוזכרו לפסול סוכה פחות מי'? (3)

יג. דירה סרוחה (ד:) / ילפותא דלא מקרי סככה (ה:) / הלמ"מ שאינה מחיצה (שם) / (אין לדפנות שם דופן רש"י ד:)

יד. מה החביאו מפני הנכרים? ומה הוסתר מפניהם?

יד. ס"ת (טז:) - הנסרים לשם סוכה (יד:)

טו. איך נקראים דגים קטנים? (2) וכיצד צדים אותם?

טו. אברומא / צחנתא (יח.) - כלי מצודות (יג.)

טז. מתי נפסל צריף לסוכה, ומתי הוכשר צריף בסוכה?

טז. לר"א פסול (ז:) - צריפי דאורבני כשרים (יג:)

יז. היכן הוזכרה בבל, היכן הוזכרה רומי, והכיכן הוזכרה יוון?

יז. בבבל קורין לינוקא רביא (ה:) / עלה עזרא מבבל (כ.) - אזוב יוון / אזוב רומי (יג.)

יח. היכן הוזכרה סברא דסוכה שאינה קבועה תיפסל, והיכן קרינן לסוכה 'קבע'? (אף למ"ד סוכה דירת עראי בעינן)

יח. סוכת רקב"ש (ח:) - סוכה ע"ג סוכה דקביעי (י:) (לא אתי אוהל עראי ומבטל אוהל קבע - יא. ובריטב"א שם).

דף כא. - דף נו:

חזור לראש הדף

יט. מהו 'שחיל'?

יט. דלי (כט.)

כ. מהו 'משל הדיוט'?

כ. פירצה קוראת לגנב (כו.)

כא. מי 'לא כלום היא'?

כא. סוכה שאינה עומדת ברוח מצויה של יבשה (כג.)

כב. מה אין נכון לומר?

כב. דין גירא בעיניה דסטנא (לח.)

כג. מי צריך לשמוח? (2)

כג. חתן ושושביניו (כה:) - ושמחת אתה וביתך (כו:)

כד. מי עשוי לסם המות?

כד. הירדוף (לב:)

כה. מי הם כתאומים? (2)

כה. שתי קורות המתאימות (כב:) - התיומת (לב.)

כו. מי אינה דומה לסוכה?

כו. סוכה שאין כוכבי חמה נראין בה (כב:)

כז. היכן הוזכר 'הכושי'? (2)

כז. אתרוג הכושי (לד:) - ויעבור את הכושי (לט.)

כח. מה סוברים הצדוקין?(3)

כח. במעורבי שמש היתה נעשית (כא.) / אינם מודים בערבה (מג:) / אין מודים בניסוך המים (מח:)

כט. היכן הוזכרו 'זקנים'? (2)

כט. זקנים - לו. מב: ח. כ: / אילנות זקנים - כד:

ל. מתי נושרין עליו של לולב?

ל. בימות הגשמים

לא. מיהו 'הצדיק'? ומיהו רשע?

לא. יותם בן עוזיהו (מה:) - האומר שיש פדיון לתרומה (לה:)

לב. היכן גדל רב? ומי היה מתלמידיו?

לב. אצל רבי (כו:) רב כהנא

לג. מיהו 'החכם'? ומהו שם חכם? (2)

לג. רבי יוסי (כו.) - בירא (כז.) / ביראה (לד:)

לד. היכן הוזכרו מלמדי התינוקות?(2)

לד. משל לסופר (כט.) - ספריא (לח:)

לה. מהו לשון ספק?ומהו לשון דבר הגון?

לה. לשון ספק קבר התהום (כא.) - לשון דבר הגון אריך (מד:)

לו. מה יש לעשות משום חיבוב מצוה? (2)

לו. לגמוע כוס של ברכה (מט:) / מצלי עם הלולב (מא:)

לז. מהן לשון שמחה? (2) ומה עשו מחמת השמחה?

לז. משיחתו (כא:) / שכר (מט:) - שומטין הלולבים מהתינוקות (מה.)

לח. מה חיישינן שיעשו התינוקות? (2) וממה חוששין התינוקות?

לח. יוציאו ראשם חוץ לדלת (כא.) / ישנו (כח.) - ללקות (כט.)

לט. על מה כתב רש"י: 'לא ידענא', 'לא שמעתי טעם בדבר', 'איני יכול'?

לט. שיחת מלאכי השרת (כח.) - בשביל ד' דברים חמה לוקה (כט.) - וטרחתי מנעורי... (מ.)

מ. מי שח שיחת חולין? ומי לא שח שיחת חולין?

מ. ר"ג (כא:) - ר"א (כח.)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת סוכה