דף ב. - דף יז:

חזור לראש הדף

א. מהי 'הגר'?

א. ארץ (יא.)

ב. מהו 'אלם'?

ב. שם אביו של יוסף (יב:)

ג. מי האריך ימים?

ג. שמעון הצדיק (ח:)

ד. מיהו הצדיק? (2)

ד. שמעון (ח:) / בנימין (יב.)

ה. למי נמשך הקול?

ה. למשה לבדו (ד:)

ו. מי גזר על הדמאי?

ו. יוחנן כה"ג (ט.)

ז. מיהו לבדו בתיבה?

ז. השי"ן - שורש לבדו בתיבה (י.)

ח. מי מוקף הרים? (2)

ח. סבתה וסבתכא (י.) / מדינת הגר (יא.)

ט. מי האיש החפץ חיים...?

ט. ישים מזוזה (יא:)

י. מי עמדה בסוף על מכונה?

י. הסוגיא (יג.)

יא. היכן הוזכרו הצדוקים? (2)

יא. ב. / ד.

יב. מי זריז? ומי צריך להיות זריז?

יב. כה"ג (יג.) - העושה עבודת פרה (ב.)

יג. מהו שם התולעת? ומהו שם האיש?

יג. ססמגור (ט:) - ארטבין (יא.)

יד. כיצד עשוי שער? וכמה דלתות יש בו?

יד. ככיפה (יא.) - שתיים (ט:)

טו. למה צריך 'לשים לב'? ולמה 'ישים לבבו'?

טו. להיות זריז במעשה פרה (ב.) - להכנס למחנה שכינה באימה (ד:)

טז. לגבי מה הוזכרה בסוגיות 'צרה'? (4)

טז. כה"ג (יג.) / לא תיקח לצרור (ט:) / נעשית לו מסכה צרה (שם) / וכיעסתה צרה (שם)

יז. מה יש מסביב ל'מחוז'? ומה יש בפתח 'מחוזא'?

יז. הרים (ו.) - שערים (יא.)

יח. מה עשה משה כשהיה לבדו? ומה לא עשה לבדו?

יח. שם לבבו להכנס באימה (ד:) - לא חגר חמישה בנ"א כאחד (ו.)

יט. היכן מוכח בסוגיות שבית האסורים אינו צריך מזוזה? (2)

יט. גזירה שמא יאמרו כה"ג חבוש בבית האסורים (י: וברש"י) / דהא אית בה דירה לשומר בית האסורין - ש"מ דאי לאו משום דירת השומר פטור (יא.)

דף יח. - דף מז:

חזור לראש הדף

כ. מהו 'לא'?

כ. שם פסולת הנסורת (כ:)

כא. מי אינו חכם?

כא. שאינו יודע לדרוש (יח:)

כב. מי שקולה היא?

כב. רוח מערבית (כא:)

כג. מהו שם המחוז?

כג. הרי מכמר (לט:)

כד. מי עובר בלאו?(3)

כד. השח שיחת חולין (יט:) / המונה את ישראל (כב:) המוריד גחלת וכבה (מו:)

כה. היכן הוזכר נחש?(3)

כה. לא הזיק נחש בירושלים (כא.) / נחש העמוני (כב:) / ת"ח שאינו נוקם כנחש (כג.)

כו. מי הצטער? ומי נתעצב?

כו. הצדוקי (יט:) - בעלי בתים בנטה עשן המערכה לצפון (כא:)

כז. מי היה עטוף בלבנים?(2)

כז. כהן שלא נמצא בו פסול (יט.) - זקן אחד (לט:)

כח. לֶמַה ראויה אשה צנועה?

כח. לצאת ממנה כהן גדול (מז.)

כט. מה מעשיר? ומי מתעשר?

כט. עבודת הקטורת (כו.) - המתמנה לפרנס (כב:)

ל. מי התפייס? מי נתפייסה?

ל. דמפייסו ליה ומפייס (כג.) - תבעוה להינשא ונתייפסה (יח:)

לא. היכן הוזכרה בכיית רבים?(2)

לא. זקני כהונה (יח:) - כל העם בעגלה ערופה (כג.)

לב. מי היה עשיר? ומי היתה עשירה?

לב. רבי אלעזר (לה:) - מרתא (יח.)

לג. מה מודדים לפי קריאת הגבר?(2)

לג. תרומת המזבח (כ.) - פסול לינה (כב.)

לד. איזה קול נשמע? ואיזה קול לא נשמע?

לד. הכאת אצבע צרידה (יט:) - תפילת חנה (שם)

לה. היכן הוזכר השועל? והיכן הוזכר הקוף?

לה. מג: - כמי שסידרו הקוף (כט:)

לו. אלו נפק"מ לדינא מצינו בין עני לעשיר?(2)

לו. גבי קרבן (מא:) / גבי מישכון אלמנה (מב:)

לז. היכן חיישינן שמא תזוח דעתו של אדם?(2)

לז. בכהן (יט.) / בפרנס ציבור (כט:)

לח. מהי עבודה קשה? ואיזו היא עבודה בזויה?

לח. קטורת (מז:) - ניפוץ צמר (כ.)

לט. מי צריך להיות עשיר? ומה נעשה כשהעשירו?

לט. כה"ג (יח.) - שערי המקדש נשתנו לשל זהב (לח.)

מ. מהו הלכה למשה מסיני? ומה אינו הלכה למשה מסיני?

מ. ה' טבילות דכה"ג (לב.) - עירובי תבשילין (כח:)

דף מח. - דף עז:

חזור לראש הדף

מא. מי צפה, והיכן?

מא. כפרת כהנים ע"ג כה"ג (נ:)

מב. מי לא נטל רשות?

מב. בני אהרן (נג:)

מג. מהו שם השד? (2)

מג. בן תלמיון (נז:) / שיבתא (עז:)

מד. מי משך את ר' ישמעאל?

מד. תלמידי ר"ש (נט.)

מה. מהו תרגום של 'צהרים'?

מה. טיהרא (נט.)

מו. היכן רמז לתחיית המתים?

מו. הנך שוכב עם אבותיך וקם (נב:)

מז. מהו 'קשה'? ומהו 'לשון קשה'?

מז. גמדא (סט.) - אל (סז:)

מח. מי בריא וחזק? ומי מעונה וחלש?

מח. השעיר (סו:) - המשלח את השעיר (סז.)

מט. מי זכו להתחכם? ומי הם טפשים?

מט. הדור האחרון (מט.) - בבלאי (מז.)

נ. היכן הוזכר חכם? והיכן הוזכרה חכמה?

נ. וכבר בא חכם (נו:) - אשה חכמה (סו:)

נא. מי התעסק בשחוק?ומי סח בלשון שחוק?

נא. כהן אחד (נד.) - אלעזר (סז.)

נב. היכן הוזכרה נינוה? והיכן הוזכר יונה בן אמיתי?

נב. כיבוש נינוה (נד.) - גזירת נביא חוזרת (עג:)

נג. היכן הוזכרו מלאכי השרת? (2) והיכן הוזכרו מלאכי חבלה?

נג. לא ניתנה תורה למלאכי השרת (ס.) / וכי מלאכי השרת אוכלים לחם (עה:) - עוזא ועזאל (סז:)

נד. היכן הוזכרו 'יקירי ירושלים'? והיכן הוזכרו 'יקירי ישראל'?

נד. סו: - סט.

נה. היכן הוזכרו 'דורות הראשונים', 'חסידים הראשונים', ו'נביאים ראשונים'?

נה. מט. - נב. - נג.

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת יומא