נצרף ברכותינו למצטרפים הרבים ללימוד הדף בכל אתר, ונייחל שיהא זה בבחינת 'המתחיל במצוה... זוכה לגומרה'!

חזור לראש הדף

דף ב. - דף ח:

חזור לראש הדף

א. היכן מצאנו לשון ירושלמי בגמ'?

א. בשינוי קונה (ו:)

ב. היכן מצאנו שבעלות על קרבן מתחלקת בין שני אנשים?

ב. מקדיש מוסיף חומש ומתכפר עושה תמורה (ב.)

ג. מי לא סומך ועושה תמורה?

ג. נשים (ב:)

ד. כיצד נראים בכורים ותרומה בתורה, ומדוע?

ד. מלאתך-בכורים מתמלאת התבואה – דמעך-תרומה שמדמעת במאה ואחד (ד.)

ה. מתי שינוי מועיל ומתי אינו מועיל?

ה. בגזל מועיל ובפאה לא מועיל (ו:)

דף ט. - סוף המסכת

חזור לראש הדף

ו. מי הם ג' זקנים?

ו. ר"י, ר"ע ובן זכאי (כא:)

ז. "תרי מיגו", היכן?

ז. הקדיש אבר לדמיו (יא:)

ח. מי קבל כל מה ששאל?

ח. עתניאל בן קנז (טז.)

ט. היכן הוזכרו "ציפורים"?

ט. ציפור מצורע (לג:, לד.)

י. כיצד נקרא חג השבועות?

י. עצרת או חג (יח:)

יא. כיצד יתכן מלקות בשוגג?

יא. כסבור שמותר להמיר (יז.)

יב. מה לגזברים אצל מעמדות?

יב. המדפיס עולה שיבואו הגזברים לעמוד על גבה (לב:)

יג. היכן יש כבשים משובחים?

יג. בחברון (יד:)

יד. כיצד נקראים חכמים גדולים?

יד. זקנים (כא.)

טו. "אחת והעמידו על חמש". היכן?

טו. חטאת מתה (טז:)

טז. היכן מצאנו אדם חי נקרא רימה?

טז. תקוות אנוש רמה (לא.)

יז. שם חכם (לא מצוי) תלמיד רבי יוחנן?

יז. בהא (כט.)

יח. מי רצה לשלוח אגרת? ולמי רצה לשלוח?

יח. רב דימי לרב יוסף (יד.)

יט. היכן מצאנו אחד מהירקות שאוכלים בר"ה?

יט. קרא (ט.)

כ. היכן הוזכר בסוגיין דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין?

כ. כה.

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת תמורה