דף ב. - יא:

חזור לראש הדף

א. מיהו "שחור"?

א. זגתא אוכמתי (ח:)

ב. מה אמר ישי לדוד?

ב. שיוליך עשרת חריצי החלב לשר האלף (ו:)

ג. מה משותף לכשב ועז? (2)

ג. פסח בא מהם (ה:) / תשמישם ועיבורן שווה

ד. מי בולע את מי? (חוץ מדג)

ד. מים שבאוקיינוס בולעים כל מימות שבעולם (ט.)

ה. מי דומה לקוף, ומי לעכבר?

ה. קיפוץ כעין קוף (ח.) - עטלף דומה לעכבר (ז:)

ו. מי היא "השכולה"? ומיהו "הרשע"?

ו. בהמה משכלת (ג.) - הנחש הוא הרשע (ח.)

ז. מי קיבל שכר על שפרש, ולמה זכו אלו שסייעו?

ז. שמעון העמסוני (ו:) - חמורים שסייעו קדשי בבכורה (ה:)

ח. איזה שם נוסף יש לחומשים: ויקרא, במדבר, דברים?

ח. ויקרא - תורת כהנים (ו:) - במדבר - חומש הפקודים (ד.) - דברים - משנה תורה (ו:)

ט. מתי לכו"ע אסור למכור לעכו"ם בהמה שנשברו רגליה?

ט. במקום שנחשדו על הלויה (ב.) / שיכולה להתרפאות (ב:)

י. באר: קונטרוקוס, קיפה, צירן, לובים, חריצי, כלאי, מעלין!

י. קונטרוקוס - שם שר (ה.) - קיפה - ריסוקי בשר (ו:) - צירן - שומן הדג (ו:) - לובים - מעולים (ה:) - חריצי - גבינים (ו:) - כלאי - מתה (ג:) - מעלין - שמין (ב.)

יא. על מה נאמר: "דבר חידוש הוא", ועל מה נאמר "חידוש הוא"?

יא. שבורה - דבר חידוש (ב.) - מותר לשתות חלב - חידוש (ו:)

יב. האם יתכן "אבר מן החי" שיהא מותר באכילה? ועל מה נסתפקו אם אבר מן החי הוא?

יב. חלב אבר מן החי הוא ושרי (ו:) - חלי דיחמורתא ספק (ז:)

יג. אלו סימנין "מילתא היא", ובאלו סימנין נסתפק אם "מילתא היא", ומי חשב ש"מילתא הוא..."?!

יג. עז שילדה כבש - סימנים מילתא - פרה שילדה סוס - נסתפקו (ה:-ו.) רב מרי מלתא הוא דעבד (ג:)

יד. מה נכון יותר לומר: "אסור למכור לעכו"ם בהמה ואסור להשתתף עימו", או "אסור להשתתף עם עכו"ם בבהמה ואסור למכור לו"?!

יד. מכירת בהמה כעיקר איסורא הויה (ב:)

דף יב. - מא:

חזור לראש הדף

טו. מי הם "הטוב והרע"?

טו. טוב היינו תם, רע היינו בעל מום (יד:)

טז. מה מיצרים בבית לחם?

טז. מגופת חבית הלחמית (כב.)

יז. "כנפים" ולא של ציפור?

יז. מקבלים לכנפיים - שיטול ידיו קודם אכילה (ל:) / פירס טליתו עליה / פירש כנפיו עליה (לד.)

יח. כיצד נקראים עפעפי העין?

יח. דוקין (טז.)

יט. היכן הוזכר "אשתו כגופו"?

יט. לה:

כ. מי נקראים "בעלי תריסין"?

כ. ת"ח (לו.)

כא. מה הקשר בין אגוזים לחֵלב?

כא. משבש לבני טבחי ומגרי להו באמגונה (ל.)

כב. שני סוגי "חשודים" בסוגיין?

כב. נחשדו כהנים על פטרי חמורים (יב:) / נחשדו ע"ה לערב מחצה בציר (כג:)

כג. "ניים ושכיב", "וניעור" היכן?

כג. ניים ושכיב / כג: - נעור - כב.

כד. בטוי ל"שמתא" בלשון הגמרא?

כד. תעקציה עקרבא (לא:)

כה. מה אוכלים בבבל ומתעדנים בו?

כה. תמרים (יח.)

כו. מיהו מיוחד ובא מששת ימי בראשית?

כו. כבש אחד המיוחד (יז.)

כז. מה אסור למכור אף שקנה אותו בכסף?

כז. עבודת כוכבים ביד ישראל (יג:) / תורה ואף שלמדה בשכר דכתיב אמת קנה ואל תמכור (כט:)

כח. כלפי מי לא צריכים לעמוד בדבור, ומדוע?

כח. כלפי עכו"ם - דאינהו לא קיימא בדיבוריהו (יג:)

כט. לגבי מה נוגע אם גזל הגוי מותר או אסור?

כט. לענין אם קונה הגוי במשיכה או בכסף (יג:) / אם צריך פסוק להתיר הונאה מעכו"ם (יג:)

ל. היכן מצאנו פסוק בתורה לאסור "גרמא"?

ל. כל מום לא יהיה בו (לג:-לד.)

לא. מי מברר ספיקות והיכן מוזכר בסוגיותינו?

לא. אליהו הנביא - עד יבוא ויורה דרך לכם (כד.)

לב. לגבי מה הוזכר לא יהא טפל חמור מן העיקר?

לב. נפדין תמימים (יד:)

לג. איזה דין בהלכות בכורות דומה לדין בהלכות "רודף"?

לג. היה בכור רודפו (לה.)

לד. היכן מוזכר "חבר ועם הארץ"? (ולא בסוגיות קבלת חבירות).

לד. הלוקח מע"ה (כב.) / נחשדו ע"ה (כג:) / כלום חילקנו בין חבר לע"ה (לו.) / סתם רועה ע"ה הוא (לה.)

לה. מתי לכו"ע אומרים שחשוד לדבר אחד חשוד לכה"ת כולה?

לה. גר שקיבל עליו ד"ת אפילו נחשד לדיני ממונות חשוד לכל התורה (ל:)

לו. באר: סלסול, במר, מסא, מסוכרא דנזייתא, ניקודים, גרוטאות, כפנייתא!

לו. סלסול - מעלה (ל:) במר - בחזקת (ל.) - מסא - שיפוד (כז.) - מסוכרא דנזייתא - ברז של חבית (כה.) - ניקודים - ביובש (כב:) - גרוטאות - חתיכות כסף (יג:) - כפנייתא - תמרים (יח.)

לז. האם יתכן ששני ולדות של בהמה אחת יהיו קדושים בבכורה (לא בנולדו ביחד)?

לז. יוצא דופן והבא אחריו לר"ט ירעו עד שיסתאבו ויאכלו במומן לבעלים (יט.)

לח. במה תרומה שקדושה קדושת הגוף יותר קלה ממתנות שאינם אלא קדושת דמים?

לח. יש בהם טובת הנאה (כז.)

לט. בשני מקומות משלמים לדקה פחות מלגסה, מהם? כמה משלם? ומדוע פחות לדקה

לט. מי שאינו מומחה להתיר את הבכור משלם רביעה לדקה ומחצה לגסה, לדקה פחות משום גזירת מגדלי בהמה דקה (כח:) מום בדקה ארבע איסרות ולגסה שישה (כט.)

דף מב. - סא.

חזור לראש הדף

מ. מי פועה ואינו כבש?

מ. גוי (ערכין ו:)

מא. מי נקרא נר ישראל?

מא. ר"ש בר רבי (ערכין י.)

מב. מהו "בסופה" "בתחלתה"?

מב. בסופה-לאחר שכוונו יפה בעדות – בתחילתה- תחילת העדות( בכורות מו:)

מג. מה מרחק הראיה של אדם?

מג. ט"ז מיל (בכורות נד:)

מד. מי אוכל דבר ונפסל לעבודה?

מד. אוכל דבילה קעילית (בכורות מה:)

מה. מיהו אדם רע ומי עשה דבר רע?

מה. חנן בישא (בכורות נ:) – ההוא גברא שרצה חזרה את כסף הפדיון (בכורות נא:)

מו. מה מקורות המים של הירדן והפרת?

מו. ירדן מדן (בכורות כה.) – פרת מעדן (שם:)

מז. על מי נאמר "טובה חכמה עם נחלה"?

מז. על רב ששת (בכורות כב:)

מח. על אמו של מי נאמר שזכתה בבן חכם?

מח. על אימו של רב הונא בר סחורה (בכורות ס.)

מט. מי ביקש "עודף" ושלחו לו שישלם יותר?

מט. ר אשי (בכורות נ.)

נ. מיהו "רבינו הגדול", ומיהו "שומר הפרדס"?

נ. רב הונא (בכורות מה.) – אסף (ערכין ו.)

נא. כמה קליפות לחזרת? ומי דומה כקליפת השום?

נא. שישים קליפות (בכורות (נז:) – כל חכמי ישראל על בן עזאי (בכורות נח.)

נב. "אחד עשר" – שתי משמעויות למספר זה, הכיצד?

נב. או המספר 11 או אחד – עשר היינו עשירית אחת מתוך כמה (בכורות ס:)

נג. שלושה "ימים" (מלשון 'ים') הוזכרו בסוגיותינו, היכן?

נג. ימה של סיבכי, טבריא וסדום (בכורות נה.)

נד. במה נחלקו אם הוזכר לשבח או לגנאי, ומי הוזכר לשבח?

נד. בבעל שש אצבעות נחלקו - בעלי קומה לשבח (בכורות מה:)

נה. היכן מצאנו בסוגיותנו שפוסקים שלא כמו הכלל הרגיל בש"ס?

נה. אע"ג דהל' כרב באיסורי, הלכתא כשמואל גבי פדיה בתוך ל' יום (בכורות מט:)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת בכורות