חלק א' - שאלות מסכמות על סדר הדף; חלק ב' - שאלות לחידודי שלא לפי סדר הדפים; חלק ג' - תשובות לחלק ב'

חזור לראש הדף

דף ב. - דף לב:

חזור לראש הדף

א. מיהו עובר שדרש?

א. עובר גלילאה (כז:)

ב. על מי העידה התורה..?

ב. על כלי חרס (כד:)

ג. במה 'טרודים הסימנים'?

ג. לאפוקי דם (ח:)

ד. מי צריך לשים סכין בלועו?

ד. בעל נפש (ו.)

ה. מהו 'דרך כבוד של מעלה'?

ה. חופה את הפדר על בית השחיטה (כז:)

ו. ממתי רבו מחלוקות בישראל?

ו. משרבו זחוחי הלב (ז.)

ז. מי היא שכל מעשיה - טהרה הם?

ז. פרה אדומה (ט:)

ח. מה צריך לעשות מפני כבודו של חכם?

ח. להראות סכין לחכם (י:)

ט. היכן הוזכר בסוגיות דין הכשר זרעים?

ט. טז.

י. מה עשינו משום שלא מזלזלינן ביו"ט?

י. אין פוסקים כר' דוסא לקרות יו"ט קודש הקל (כו:)

יא. מה דין כוס שמן שנשארה מגולה בלילה?

יא. אין גילוי אלא במים יין וחלב (י.)

יב. איזה דבר עושים כדי שיחזרו ישראל בתשובה?

יב. מקבלים קרבנות מפושעי ישראל (ה.)

יג. מה נאמר על מי שלא קרא ולא שנה ולא שימש ת"ח?

יג. וזרעתי את בית ישראל וכו' (ה:)

יד. היכן הוזכר בסוגיות דין אין ספק מוציא מידי ודאי? (-חוץ מהסוגיא בדף י')

יד. אתה ספק עושה, אני ודאי עושה (ז.)

טו. "אמר רב הונא כל העובר עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר" - היכן נכתב דינו של רב הונא בסוגיותינו?

טו. כיון דדש בה כהיתרא דמי ליה (ד:)

דף לג. - דף סב:

חזור לראש הדף

טז. מיהו "תלמיד חכם"?

טז. הרואה טריפה לעצמו (מד:)

יז. 'עוף מעופף' – ולא עף?

יז. עוף ומעופף - כפולה הטלית (נא:)

יח. איזה דין נלמד מברכות בלעם?

יח. דדם חללים מכשיר ודם קילוח אינו מכשיר (לה:)

יט. היכן הוזכר בסוגיות 'מקמצין'?

יט. עשירין מקמצין (נ.) / חלב דאייתרא (נ.)

כ. על מי נאמר "הוא גבר בכולא"?

כ. רב (נד.)

כא. מי נפלה, ולא נוגע לדיני 'נפולה'?

כא. נפל כרסא בבירא (נ:) / ריאה נפלה וכו' (נג:) / נפלה לאור ונחמרו בני מעיה (נו.)

כב. מי 'מסייע כהני', ובמה מסייעם?

כב. ר"י מסייע כהני - דמוקי לה בברכת כהנים במקום ברכה דישראל (וברש"י שע"ג קיבה כהנים נוהגים בו היתר) (מט.-:)

כג. היכן הוזכר בקעת עצים בסוגיות?

כג. דדמיא לאופתא - בקעת עצים (מז:)

כד. היכן הוזכר ענין 'לחידודי' בסוגיות?

כד. ורבה נמי לחידודי וכו' (מג:)

כה. את מי מכבדים יותר מת"ח? ומדוע?

כה. מביאי ביכורים - דחביבה מצוה בשעתה שלא יכשילן לעתיד לבא (נד:)

כו. היכן מצאנו צמחים וערוגות ולא בגינה?

כו. ריאה העלתה צמחים (מח.) - הלכתא אפילו מערוגה לערוגה (נ.)

כז. למי יש קרניים והוא לא בהמה או חיה?

כז. עיזא דכרכוז שהוא ספק (נט:)

כח. היכן הוזכר 'פירכוס' לא לענין מסוכנת?

כח. אלמלא וכו' לא פירכס (נז:)

כט. איזה בשר צריך הדחה ומליחה מיוחדת?

כט. בשר מבית השחיטה (לג.)

ל. באיזה בע"ח הוזכר שיש להם קרן אחת?

ל. קרש (נט:) / שור שהקריב אדם (ס.)

לא. את מי אפשר לבדוק במים קרים ואת מי לא?

לא. חרותא בקייטא במיא קרירי (נה:) - ריאה דאוושא (נו:)

לב. מי הוציא ידו ונאסר, ומי פשטה ידה ואסורה?

לב. עובר שהוציא ידו נאסר (לב:) - בהמה דקה שפשטה ידה ולא החזירה פסולה (לז.)

לג. איזה דברים למדנו מהדשאים במעשה בראשית?

לג. יצא כל אחד למינו ולא בעירבוביא (ס.) / ללמדך שהקב"ה מתאוה לתפילתן של צדיקים (ס:)

לד. מתי מים עכורים סיבה להיתר, ומתי סיבה לאסור?

לד. לשחוט לתוך עוגה של מים להיתר (מא:) - מים עכורין בריאה טריפה (נה:)

לה. היכן מצאנו שכל האבירים בשלמותם, ובכל זאת טריפה (לא נפולה)?

לה. יצאו בני מעיה וכו' אבל היפך בהן טריפה (נו:)

דף סג. - דף פט:

חזור לראש הדף

לו. בת שהיא ביצה, היכן?

לו. בת היענה (סד:)

לז. "רבו" ולא חכם, כיצד?

לז. רבו צייד (סג:)

לח. 'שור הבר ולויתן' היכן?

לח. שור הבר (פ.)- לויתן (סז:)

לט. היכן מצינו טריפה בדגים?

לט. נולדו בהם סימני טריפה (עה.)

מ. שלוש רגלים, חמש רגלים, היכן?

מ. ג' רגלים (עז.) ה' רגלים (עד.)

מא. היכן מצאנו דבר חי מקבל טומאה?

מא. בן פקועה לריה"ג / דגים (עה.)

מב. מי דומה ליונה בשני דברים, ומהם?

מב. עורב - דדמי רישא ליונה (סג:) ובביצים (סד.)

מג. היכן מצינו יונה אסורה וגמל מותר?

מג. דמות יונה אסורה באכילה (סט.) - קלוט כגמל במעי פרה מותר (סח:)

מד. היכן מוזכר עפר המת כביטוי כבוד?

מד. מאן יהיב לן מעפרא (סח:)

מה. היכן הוזכר 'אין לו ועתיד לגדל'? (2)

מה. חגבים (סה.) דגים (סו.)

מו. איך יתכן שפרסה היא סיבה לאסור?

מו. הפריס בן פקועה ע"ג קרקע לת"ק (עה:)

מז. היכן מוזכר 'יצאה בת קול' בסוגייתנו?

מז. פו./ פז.

מח. "יצא זה שמחוסר.." פעמיים בסוגייתנו?

מח. שפיכה פדיה וכיסוי (פד.) / תלישה קביצה וכיסוי (פט.)

מט. מי מבשר על הגשמים, ומי על המשיח?

מט. רחם על הגשמים, וכשיושב אארעא אתא משיחא (סג.)

נ. למאי נ"מ ש"אכילת מזבח שמיה אכילה"?

נ. שחט עולה ואח"כ חולין חייב (פא:)

נא. במה בן פקועה יתכן וחמור מבהמה רגילה?

נא. בא על בהמה, בא על כשרה הולד אין לו תקנה (עה:)

נב. במה אדם קודם לבני ביתו, ובמה בני ביתו קודמים לו?

נב. לחמך קודם ללחם ביתך (פד.) - יכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו (פד:)

נג. מהו נושא הלכתי השייך למסכת ערובין המוזכר בסוגייתנו?

נג. חצי כיכר של עירוב (עא:) / עומד מרובה על הפרוץ (ע.)

נד. היכן מצאנו אוי לרשע ואוי לשכנו טוב לצדיק וטוב לשכנו?

נד. שכן עם טמאים טמא עם טהורים טהור (סה.)

נה. היכן האוסר אוסר והמתיר מתיר, והיכן האוסר מתיר והמתיר אוסר?

נה. המתיר בחלבו מתי בדמו (עד:) - שוחט טריפה ומצא בן ט' חי לדברי האוסר מתיר (עא.)

דף צ. - דף קכב:

חזור לראש הדף

נו. ראשו ולא זנבו, היכן?

נו. ראשי לפתות (צט:)

נז. "שניים שקפצו" – היכן?

נז. קפצה גבורתם (צד.)

נח. כינוי כבוד לתלמיד חכם?

נח. משה (צג:) / מופת הדור (צג.) / אבא (פד.)

נט. "בין השיניים" – היכן מוזכר?

נט. כזית שאמרו וכו' (קג:) / בשר שבין השניים (קה.)

ס. איזה חידוש נתחדש באיטליז?

ס. באיטליז של אימאום ויזרח לו השמש (צא.)

סא. "כעורה זו ששנה רבי" פעמיים היכן?

סא. קטו: / קיז.

סב. שלושה כוסות, שלוש מצוות, שלוש ביצים?

סב. שלושה כוסות האמורות במצרים (צב.) - שלשה מצוות דבני נח (צב.) - ג' ביצים לג' אורחים (צב.)

סג. איזה ציר אסור מדאורייתא ואיזה מדרבנן?

סג. של שרצים אסור מדאורי' (קיב:) - של דגים אסור מדרבנן (צט:)

סד. היכן מוזכר יוה"כ שלוש פעמים בסוגיותינו?

סד. במעלי יומא דכיפורי (צה:) - יוה"כ הוא (קא:) - במעלי יומא דכיפורי (ק:)

סה. מי הם האמוראים שנחלקו ביניהם, והלכה תמיד כדברי המיקל?

סה. רב אחא ורבינא (צג:)

דף קכד. - סוף המסכת

חזור לראש הדף

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת חולין