דף ב. - דף כב:

חזור לראש הדף

א. מהו סניף?

א. לבוד ( ד: וט.)

ב. מי דר בדיר? (2)

ב. בהמות ( יח.) - הרועה ( יט:)

ג. מי כאילו שתק?

ג. רב ( ג.)

ד. מהו זקן אשמאי?

ד. חסר מתורה ( יא.)

ה. מהו 'כח המחיצה'?

ה. דלא מבטלי מפני בקיעת רבים ( כ.)

ו. מי רשומו ניכר מאוד?

ו. קנקנתום ( יג.)

ז. מה הם 'מים חשובים'?

ז. מים הראויים לאדם ( כא.)

ח. מי נקרא 'איש האלוקים'?

ח. אלקנה ( יח:)

ט. היכן הוזכרה 'שושן הבירה'?

ט. ד:

י. אלו דיני סוכה הוזכרו בסוגיות? (6)

י. גובה הסוכה (ב.) - מקצת סכך למעלה מכ' (ג.) - אמת סוכה בת חמישה (ג:) - דופן עקומה (ד:) - העושה סוכתו בין האילנות (טו.) - המקרה סוכתו בשיפודין (טו:)

יא. מה מסורת מאבותינו ואינו הלמ"מ?

יא. שהמבוי אורכו יתר על רוחבו ( ה.)

יב. מהו דרכו של הים? והיכן הוזכר 'לשון של ים'?

יב. להעלות סירטון ( ח.) - (יב.)

יג. מיהו אחי אביו של רב, ומיהו אחי אמו של רב?

יג. ר' חייא ( יב:)

יד. במה יש סברא דעדיף טפי, להאריך הדיומדין או לעשות פשוטין?

יד. נידון הגמ' יט: ונפוקותא בזה בין ר"מ לר"י כמבואר ב שם

טו. כיצד יש לשנות לתלמידים? ומה יש לעשות כדי שיאמרו פלפול מליבם?

טו. בדרך קצרה ( ב.) - לשבח דבריהם ( יג.)

טז. היכן הוזכר 'כל שהוא' לשיעור קטן, והיכן הוזכר 'כל שהוא' לשיעור גדול?

טז. לשיעור קטן (יד:) - לשיעור גדול (יח.)

יז. מה יותר פשוט דמהני למחיצה, מחיצה הנעשית בשוגג או הנעשית מאליה?

יז. נעשית מאליה ( כ.)

דף כג. - דף נב:

חזור לראש הדף

יח. למי אין רגלים?

יח. מולייתא ( כה:).

יט. היכן נאה לשבת?

יט. באיצטבלאות ( כד.).

כ. מי מתלונן ושמח?

כ. השרים ( כה:).

כא. מהי דירה מעולה?

כא. מים דחזו לתשמישתא. ( כד:).

כב. מי דרש בשוקי טבריה?

כב. בן עזאי ( כט.).

כג. מהו 'איו'? ומהו 'לאיי'?

כג. שם חכם ( לו:) - ודאי ( לח.).

כד. מהו 'אישתתא'? ומהו 'מברכתא?

כד. שם אדם ( נב.) - שם מקום ( מז:).

כה. מי היה 'עוקר הרים'? ומי היה 'סיני'?

כה. בן עזאי ( כט.) - רב יוסף ( ל.).

כו. היכן מיצלים השרים? ומי מיצל בצל הקבר?

כו. תחת אבוורנקי ( כה:) - חיה רעה ( מג:).

כז. היכן הוזכר מלאך? והיכן הוזכר מלאך המות?

כז. כד. - כו..

כח. מיהו דודו של חנניא? ומיהו דודו של רש"י?

כח. רבי יהושע (מג.) - ר' שמעון ( מב:).

כט. מה למד התינוק? והיכן הוזכרו מלמדי תינוקות?

כט. דין כשות (כח:) - מקרי שמע ( לו:).

ל. כיצד נקרא הדורש ברבים? ומה לא דרשינן ברבים?

ל. מותיב פרקי ( לו:) - להורות שהלכה כר"י ( מו:).

לא. היכן הוזכר 'חיל המלך'? והיכן הוזכרו 'חיילות מלכי ישראל'?

לא. פולמוסא ( לד:) - אכסניא ( לא:).

לב. מיהו 'רבי אלעזר'? ובדורו של מי חי רבי אלעזר בר צדוק?

לב. ר"א בן שמוע ( לח:) - בדורו של ר"ג ( מא.).

לג. מתי חיישינן שיסרח התינוק? ומתי חיישינןישישכח התינוק?

לג. בשתית יין ביוה"כ (מ:) - בערובי חצרות (מו:).

לד. מי היא 'חכמה' שאינה חכמה?ומי הם 'חכמים' שאינם חכמים?

לד. מילדת ( מד.) - חכמים המה להרע (כו:).

דף נג. - דף פב:

חזור לראש הדף

לה. מי חשוב כמת?

לה. יושבי צריפין ( נה:)

לו. מה נלקח בזול?

לו. נה:

לז. מהי 'דקה'? (3)

לז. פתח קטן ( נט:) / מחיצה ד' אמות ( סא.) / דלת קטנה ( עה.)

לח. מי שכח תלמודו? (2)

לח. רב יוסף (עה:) / תלמיד ר"א (נד.)

לט. מהי 'מדידה יפה'?(2)

לט. ללא הבלעה וגידור ( נח:) / דילוג כל השיפוע.

מ. מתי אדם שמח בתלמודו?

מ. בזמן שמענה בפיו ( נד.)

מא. מיהו רשע? ומי אינו הגון?

מא. סוחרי שביעית ( פב.) - רבי יעקב ( פ.)

מב. מי היא 'חדשה' שאינה חדשה?

מב. עיר ביהודה (נט.)

מג. מהו 'צינתא'? ומה 'נברא' סביבו?

מג. דקל ( סג.) - סיב ( נח.)

מד. מה מגונה היא? ומי דיבר בלשון מגונה?

מד. עריבת שעורים ( פא.) - בני גליל ( נג.)

מה. מי גמגמה? ומה יש לומר שלא בגימגום?

מה. אשה מהגליל ( נג:) - דברי תורה ( נד.)

מו. מי היה טרוד ביום ולמד תורה בלילה? (2)

מו. עם ישראל במלחמת יהושע ( סג:) - רב אחא (סה.)

מז. היכן הוא מקומו של רב הונא, והיכן של רבא?

מז. בפומפדיתא ( סב:) - מחוזא ( סג.)

מח. מי היה יגע בתורה? ומי לן בעומקה של הלכה?

מח. דוד ( נג.) - יהושוע (סג:)

מט. מה קרה בערב שבת? ומה קורה בשבת בבוקר?

מט. איברי עגלא תלתא ( סג.) - באים לשמוע הדרשה ( נט.)

נ. במי מתקיים הנאמר "טרם יקראו ואני אענה"?

נ. ת"ח "זכה" ( נד.)

נא. היכן נרמז המאמר "כל הרוצה להחכים ידרים"?

נא. הנגיב ( נג:)

נב. מהי דרך תלמידי חכמים? והיכן אינם רשאין לגור?

נב. להקפיד על מאכלן ומלבושיהן ( נד.) - היכן שאין ירק ( נה:)

נג. מתי יש להערים בתחבולות? ומתי יש לעשות עצמו פתי?

נג. להעמיד לתורה סימנים ( נה.) - בשביל אהבת תורה ( נג:)

נד. מי היו חכמים מאד? מי דיבר בלשון חכמה? מי 'יחכם עוד'? ומתי 'אין חכמה...'?

נד. זקני דרום ( נג:) - רבי יוסי ב"א (נג:) - החכם (סה:) במקום חילול ה' (סג.)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת עירובין