דף ב. - דף יח:

חזור לראש הדף

א. מהו מפג?

א. שם עיר (יא.)

ב. מהו 'וארו'?

ב. והנח (ב:)

ג. מיהו 'אורח'?

ג. יצה"ר (ה:)

ד. למי אין מנוחה?

ד. לדוב (ב:)

ה. מה מועיל למאכל?

ה. חיתוך והיפוך (יא.)

ו. מי היה גבאי צדקה?

ו. ר"ח בן תרדיון (יז:)

ז. מהו לשון עטיפה? (3)

ז. לשון ליפוף (ה.) / לשון איחור (ה.) / לשון כאב (ז:)

ח. מי אינם מכבסים בגדיהם?

ח. ת"ח (טז:)

ט. היכן הוזכר לבן [הארמי]? (2)

ט. יבוא לבן ויעיד ביעקב (ג.) / העטופים ללבן (ה.)

י. מהו קלצטונירי? ומהו קיניגון?

י. ממונה עליו (יח.) - צידת חיה (יח)

יא. כיצד נקרא מלך? ומי היה שר?

יא. קומא (יא:) - אדרכן (י:)

יב. מהו לשון שומן? ומי שמינים הם?

יב. ופשתם (ד.) - פרסיים (ב:)

יג. מה ילפינן מקרא ד'דבר יום ביומו'?

יג. שאדם נידון בכל יום (ג:)

יד. מה ילפינן מקרא ד'היוצר יחד לבם'?

יד. שכולם נסקרים בסקירה אחת (ב:)

טו. מה פירוש הפס' 'יודע ה' דרך צדיקים'?

טו. יודע - אוהב (ד.)

דף יט. - דף מח:

חזור לראש הדף

טז. מהו שבי?

טז. שבת (כח:)

יז. מהו אפא?

יז. ברדלס (מב.)

יח. מהי רחמה?

יח. הרת (כט.)

יט. מי דמו בראשו?

יט. הישן למזרח גורנו (כט.)

כ. כיצד קונים הפקר?

כ. בהגבהה (מב.)

כא. מה לא ילך לאיבוד?

כא. שיחת חולין של ת"ח (יט:)

כב. כיצד נקרא שוק? (2)

כב. יריד (לג.) / קטלוזא (מ:)

כג. מהי לשון חמימות? (2)

כג. צמירתא (כח.) / קדחא (כח:)

כד. מה ילפינן מהפס' 'ושם בסתר'?

כד. שע"ז של ישראל אינה בטילה וטעונה גניזה (מב.)

כה. היכן הוזכר הפס' 'אם בגפו יבא'?

כה. יט.

כו. מהו לשון נקיבה? ומה דומה לנקיבה?

כו. דודך (כט:) - שם ר' מלכיא (כט.)

כז. מי היה לסטים? ומי היה גברא אלמא?

כז. בן דוסאי (לח.) - מציק (מב.)

כח. מי היה בן דמא? ומי היה אביו של דמא?

כח. בן אחותו של ר' ישמעאל (כז:) - נתינה (כג:)

כט. היכן הוזכר הפסוק 'מאשפות ירים אביון'?

כט. כח.

ל. היכן הוזכרה בית שמש? והיכן הוזכרה קריית ספר?

ל. כד:

דף מט. - הסוף

חזור לראש הדף

לא. מהו 'בדן'?

לא. שם מקום (לד.)

לב. מהו אקדין?

לב. כלי ארוך (יא:)

לג. מהו שייכא?

לג. נקב דק מאוד (סט:)

לד. למה אין ריח?

לד. ליין חדש (נח:)

לה. מהו 'אבידרנא'?

לה. שם עכו"ם (סה.)

לו. היכן מדביקין זבל?

לו. במכה באילן (נ:)

לז. כיצד נקרא פח? (2)

לז. צרצור (עג:) / דכוזתא (עא:)

לח. מי נתיירא מר' הונא?

לח. רבא (נח.)

לט. היכן הוזכר שר הצבא? (2)

לט. אגריפס (נה.) / פולמוסא (ע:)

מ. היכן הוזכרה אבן של נפחים?

מ. עה:

מא. היכן הוזכרה המשנה 'הניעור בלילה'?

מא. עג.

מב. היכן הוזכר הקרא 'סבאך מהול במים'?

מב. ע:

מג. כיצד נקרא הממהר לעשות שלא בכוונה?

מג. חרם (נח.)

מד. מי נשא עצמו לעמוד ממקומו? ומי אין מקומו ניכר?

מד. אידרי עכו"ם (נט:) - חוט אחד בבגד (סה:)

מה. מי היה בנו של ר' ששת? ומי היה בנו של שמעון הצדיק?

מה. רב עמרם (עו.) - חוניו (נב:)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת עבודה זרה