דף יג. - דף מב:

חזור לראש הדף

א. שור פיקח, היכן?

א. א. שעלתה לו נשיכה בגבו (לה.)

ב. מי נוגח כמו שור?

ב. ב. שאי'ה (כא.)

ג. קרן 'קבורה' היכן?

ג. ג. קרנא דתורך קבירא ביה (לד.)

ד. מי היה גבאי צדקה?

ד. ד. רב יוסף (לו:)

ה. מי אוכל על השולחן? (2)

ה. ה. משולחן גבוה קא זכי (יב:) / ובפתורא (יט:)

ו. למי עשו כבוד, ולמי כרו שוחה?

ו. ו. לחזקיהו - לירמיהו (טז:)

ז. מי אוכל דגים, ומי שולה דגים?

ז. ז. חמרא דאכל בניתא (יח:) - צייד (מא:)

ח. היכן מצאנו אכילה ולא ע"י שן?

ח. ח. ריבית אוכלת בהם (לט.)

ט. היכן מוזכר 'אימתא דרביה'? (2)

ט. ט. כח. / לג.

י. היכן מוזכרים זב וזבה בקשר לנזיקין?

י. י. כל שכתב טמא בנזיקין משלם נזק שלם (יז:)

יא. מי נחית לתחתאה, ומי נחית לעומקה דדינא?

יא. יא. כג: - לט.

יב. היכן מצאנו כותל צר, והיכן מצאנו כותל בריא?

יב. יב. כא: - ל.

יג. היכן מצאנו גרי אריות, והיכן מצאנו גורי אריות?

יג. יג. כותים (לח:) - אריה טורף גורותיו (טז:)

יד. היכן מצאנו רשות מצוה, והיכן מצינו ריצת מצוה?

יד. יד. ל. - לב.

טו. 'משלחי הרגל השור והחמור' ולא בקשר לנזיקין, היכן?

טו. טו. יוסף ויששכר (יז.)

דף מג. - דף עב:

חזור לראש הדף

טז. מבכרת, מבכיר, היכן?

טז. מט.-נח:

יז. מי נשתרש ולא באדמה?

יז. נשתרש בחטא (סח.)

יח. היכן הוזכרה צניעות? (2)

יח. צניעותא (מח.) צנועים (סט.)

יט. מיהו ה'קטן' שהוא 'גדול'?

יט. אליעזר זעירא גברא רבא (נט:)

כ. מה המשותף לחמור ולשה?

כ. קשיא (נד.)

כא. מי נקראת 'חמרא מעברתא'?

כא. שפחה מעוברת (מט.)

כב. 'פרסאה' לגנאי ולשבח, היכן?

כב. דינא פרסאה (נח:) - דיקלא פרסאה (נט.)

כג. היכן מוזכרים אברהם ויצחק?

כג. נ.

כד. היכן הוזכרו פסח, סוכות וחנוכה?

כד. פסח (סו.) סוכות וחנוכה (סב:)

כה. ארבעה, חמישה, שבעה, מי יודע?

כה. נה:-נ:-מד:

כו. מי מדקדק כשערה, ומי תולש שערות?

כו. הקב"ה (נ.)- ילדה וזקנה (ס:)

כז. היכן מצאנו את הביטוי 'רחמנא ליצלן'?

כז. סו:

כח. היכן נאמרה שמועה כי ניים ושכיב? (3)

כח. מז:/סה./סז:

כט. היכן מצינו עז סומא, והיכן מצינו שור סומא?

כט. עז (נב.)-שור (נד:)

ל. היכן מצאנו כלב רע, והיכן מצאנו כלב משחק?

ל. רע (מו.)- משחק (ס:)

דף עג. - דף קב:

חזור לראש הדף

לא. מי היה אב"ד?

לא. ר' יהושוע (עד:)

לב. מי היה בשוק?

לב. רבן גמליאל (עה.)

לג. מי דומה לעז?

לג. נדמה (עז:)

לד. מי היא מאוחרת?

לד. עגונה (פה.)

לה. ממה אשה מפלת?

לה. מיראת הכלב (עט:)

לו. היכן הוזכר הלב? (3)

לו. נוחר (עח.) / גונח (פ.) / משמח את הלב (פב.)

לז. היכן הוזכר אשראי?

לז. עט.

לח. היכן הוזכרו מארבים?

לח. עט:

לט. מי היה רבו של ר' אסי?

לט. רב (פ:)

מ. היכן הוזכר ר' ברייס? (2)

מ. פא. / פב.

מא. היכן הוזכרה גלות יכניה?

מא. פ.

מב. לאיזה דין לא נאמר טעם?

מב. דאין מלינין המת בירושלים (פב:)

מג. מה משחין? ולמה גורם שחין?

מג. שום (פב.) - לחיכוך (פ:)

מד. מי הרכיב את מי על הכתפיים?

מד. הגנב את השה (עט:)

מה. מה משמח את הלב? ומי שמח שמחה גדולה?

מה. שום (פב.) - רבן גמליאל (עד:)

דף קג. - דף קיט:

חזור לראש הדף

מו. מהו 'אדא'?

מו. שם איש (קיט.)

מז. מהו שופה?

מז. שופך (קטו:)

מח. מהו תדורא?

מח. אין לב (קה:)

מט. מי היה זקן? (2)

מט. רב אבא (קד:) / הכהן (קי:)

נ. מהו 'ברייתא'? (2)

נ. חוץ / בריאות (קיח:)

נא. מה מביאים מחברון?

נא. כבשים (קיח:)

נב. מיהו אחיו של רבינא?

נב. מר (קיב:)

נג. כיצד נקרא שור הבר?

נג. תוא (קיז.)

נד. מי היה תלמיד של רב?

נד. רב המנונא (קו.)

נה. היכן הוזכרה איגרת? (2)

נה. בדיוקני (קד:) / דסקא (קיב:)

נו. מהו 'תייר'? ומהו 'תייריה'?

נו. מורה דרך (קטז:) - הקיצו משנתו

נז. מהו תווך? ומהו בי אביוני?

נז. שם מקום (קד:/קיז:)

נח. על מה נאמר ואם לא עכשיו אימתי?

נח. עדים חולים שלא בלא בפני בע"ד (קיב:)

נט. מה ילפינן מהפסוק 'ואחריתה כיום מר'?

נט. דאין מרירות אלא יום אחד (קי.)

ס. מה ילפינן מהפסוק 'לבד ממכריו על האבות'?

ס. שיהא איל יוה"כ יקריב רק הכהן שבאותו משמר (קט:)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת בבא קמא