דף ב. - דף לב:

חזור לראש הדף

א. מהו 'דבר גדול'?

א. אבר מן החי (ז.)

ב. מי מדברים מחציין?

ב. האנשים המאוימין (יד:)

ג. 'מצה' ולא של פסח?

ג. עור (כב.)

ד. מי לא מכיר חתימות?

ד. בני הישיבות בבבל (ו.)

ה. איזה קלף נהיה שחור?

ה. קלף המעובד בעפצים (יא.)

ו. היכן מוזכר 'קולר'? (2)

ו. ז./יג:

ז. מי לא הוזכרו בביהמ"ד?

ז. בני רוכל (טו.)

ח. איזה קושיא נאמרה בלחישה?

ח. ואם לחשך אדם (כג:)

ט. באלו סוגיות מוזכרים כותים? (5)

ט. ט./י./כג:/כה./כח.

י. איך נקרא פסק דין בשפה הפרסית?

י. פורסי שנמג (כח:)

יא. מי 'נאים דבריו', ומי 'שפתים ישק'?

יא. רב חסדא-ר' שמעון (ז.-ט.)

יב. היכן הוזכר שם חכם בעל מריבה? (2)

יב. גניבא (ז./לא:)

יג. 'חוט' ולא של בגד, 'רצועה' ולא מעור?

יג. כאילו חוט מתוח (ז:) - רצועה יוצאה (ח.)

יד. חרס נקוב וחרס שאינו צריך להנקב, היכן?

יד. חרס של עציץ נקוב - ספינה של חרס (ז:-כא:)

טו. מיהו 'מרא דארעא דישראל', ומי הם שני גדולי הדור?

טו. ר' אלעזר (יט.) - ר' זירא ור' שמואל בר יצחק (כג:)

דף לג. - דף סב:

חזור לראש הדף

טז. מי יורש את עצמו?

טז. ומאי יורשיו? נפשיה (מג.)

יז. מי טהר ולא במקוה?

יז. עמון ומואב טהרו בסיחון (לח.)

יח. מי עשו 'כבי תרי'? (2)

יח. רבה בר רב הונא (לה.) / אביי (ס:)

יט. היכן הוזכר נחמני? (2)

יט. אביי (לד:) / מה.

כ. שם נוסף לפרשת 'וירא'.

כ. מגילת אברהם (ס.)

כא. מי נקרא צדיק יסוד עולם?

כא. ר' יאשיה (סא.)

כב. מי נשאל שאלה בפתח ביהכנ"ס?

כב. רבא בר שאילתא (לט:)

כג. ירק שמשתמשים בו ולא לאכילה?

כג. אותיבו קרי באודנייכו (לד.)

כד. ברכת הטוב והמטיב ולא על יין, היכן?

כד. פתח ואמר ברוך הטוב והמטיב (לב.)

כה. לפי הפכו הכסא, ולמי הפכו השמועה?

כה. לרבה בר רב הונא (לה.) - כששלחו לקמיה דרב מרדכי (נט.)

כו. היכן מצינו 'מכה וחצי', והיכן מצינו 'דף וחצי'?

כו. מז.-נו.

כז. מי אמר כקובע, ומי אמר בתמיהה? (אותו פסוק)

כז. בר דרומא ודוד המלך (נז.)

כח. מתי שתיקתו יפה מדיבורו, ומתי 'פתח פיך לאילם'?

כח. שתיקתו יפה (מו:) - פתח פיך (לז:)

כט. היכן מצאנו כפילת שלום? (2) ולמי אין כופלים שלום?

כט. למלך (נו.) / סב. - לעכו"ם (סב.)

ל. מי שלף נעלו, מי לא הצליח לשלוף נעלו ואיזה דבר צריכים עשרה לשולפו?

ל. מרתא בת בייתוס (נו.) - אספיינוס קיסר (נו:) - מילתא דמתעבדי בי' (לג:)

דף סב. - סוף המסכת

חזור לראש הדף

לא. מי מפליג ולא בים?

לא. מפליגה בדברים (פד.)

לב. ג' ז' וי"ב למה מועיל?

לב. כל משקין ששותים לרפואה (ע:)

לג. איזה חכם נקרא אריה?

לג. רבי אליעזר (פג.)

לד. מי צייר מיפרש, ומי דג?

לד. רבא בר רב הונא - רב (פז:)

לה. איזה תנא מדייק בלשונו?

לה. רבי נתן (סה:)

לו. מי אישתיק, ומי איכסיף?

לו. וורדן (סד:) - רבא (עז:)

לז. איזה שם כותבים למפרע?

לז. לוי (סט.)

לח. מי הולך לישון באנפילאות?

לח. אשמדאי (סח:)

לט. היכן הוזכרו צרעת (2) ושחין?

לט. סח.-פו.

מ. איזה דבר הוא סימן למשתה?

מ. אור הנר (פט.)

מא. מי צריך להקדים לאו להן, והן ללאו?

מא. שכיב מרע (עה:)

מב. היכן הוזכרו כלב ואש לגבי זכיית גט?

מב. עח:-עט.

מג. מי נטל אגוז, ומי נקרא גל של אגוזים?

מג. אגוז ונוטלו (סד:) - רבי טרפון (סז.)

מד. היכן מצאנו אווזים לבנים ונוצה של אווז?

מד. עג.-פו.

מה. כיצד נקראות נשים שמדברות שיחה בטלה?

מה. מוזרות בלבנה (פט.)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת גיטין