דף ב. - דף כ:

חזור לראש הדף

א. מהו "חומר"? (2)

א. חומר ולבנים (יא:) כפתור (טו.)

ב. כמה שמות למרים?

ב. פועה, עזובה, אפרת, יריעות, חלאה, ונערה (יא:,יב.)

ג. היכן מוזכר "עוכלא"? (2)

ג. ה. / ח:

ד. מי נולד כשהוא מהול? (2)

ד. משה (יב.) / דוד (י:)

ה. מי יעץ, מי ברח, מי שתק?

ה. בלעם, יתרו ואיוב (יא.)

ו. מה משותף ל"רב" ול"הכר"?

ו. ברב בשרוהו (יג:) / בהכר בשרוהו (י:)

ז. מי נתגיירו לפני מתן תורה? (2)

ז. תמר (י.) / בתיה (יב:)

ח. על מי נאמר "סוד ה' ליראיו? (2)

ח. בן עזאי (ד:) / רב נחמן (י.)

ט. מי נקרא על שמו של הקב"ה? (2)

ט. שמשון (י.) / יהודה (י:)

י. על מי נאמר "לא מינה ולא מקצתה"?

י. גסות הרוח (ה.)

יא. היכן מוזכרים סוסים, חמורים, כלב וגמל?

יא. יג. - ג: - יג:

יב. מי נכתב בשין (שמאלית) ונדרש שין ימנית? (2)

יב. תשטה (ג.) / ושם דרך (ה:)

יג. מי נקרא עצמות בחייו, ומי עצמותיו מגולגלים?

יג. יוסף (ג:) - יהודה (ז:)

יד. היכן מצאנו הרים טחונים, והיכן הרים מרצדין?

יד. ט:-ה.

טו. מי צריך להגביה ומי צריך להשפיל, מי נדמה למטה ונדמה למעלה?

טו. מים ראשונים - מים אחרונים (ד:) - קברו של משה (יד.)

דף כא. - דף מט:

חזור לראש הדף

טז. כיצד נקרא בעל מופת?

טז. אנשי מעשה (מט.)

יז. מהו נוקף, ומהו מוקף?

יז. מכה (כב:) - סמוך (ל.)

יח. שם מכשפה מפורסמת?

יח. יוחני בת רטיבי (כב.)

יט. מי הם 'לוחשי לחישות'?

יט. עורכי דינין (מז:)

כ. איזה 'מקום' נראה טוב?

כ. חן המקום על יושביו וברש"י (מז.)

כא. למי הוסיפו אות לשמו? (2)

כא. יהושוע (לד:) / יוסף (לו:)

כב. לאיזה חכם היו הרבה חובות?

כב. רבי אבא דמן עכו (מ.)

כג. היכן כתב רש"י 'זה לא ידענא מהי'?

כג. מט.

כד. באילו ב' דפים מוזכר יוחנן כהן גדול?

כד. לג. / מז.

כה. בית היין, בית מגורי, בית שער, היכן?

כה. בין היין (כא.) - בית מגורי (לה.) - בית שער (מג.)

כו. למי אמרו להחבא, ומי החביא דבריו?

כו. לשבט אפרים ומנשה (לו:) - נחבי בן ופסי (לד:)

כז. היכן מצינו סולת צפה, עומרים צפים?

כז. סולת (מח:) - עומרים (מה.)

כח. עוברים שרים ועוברים מקללים, היכן?

כח. עוברים שרים (ל.) - עוברים מקללים (מא:)

כט. ממי למדנו שכר פסיעות, וממי שכר לוויה?

כט. שכר פסיעות מאלמנה (כב.) - שכר לויה מכנעני (מו:)

ל. מי עבר מעל הירדן, ומי לא עבר את הירדן?

ל. ארון ונושאיו (לה.) - צרעה (לו.)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת סוטה