דף ב. - דף כה:

חזור לראש הדף

א. מהו 'קעילית'?

א. שם מקום (ד.)

ב. היכן הוזכר עשיו?

ב. ויאמר עשיו בלבו (י.)

ג. מי הגיע מהדרום?

ג. הנזיר לשמעון הצדיק (ד:)

ד. מה אמר המלאך?

ד. כי נזיר אלוקים יהיה הנער (ד:)

ה. היכן הוזכרו 'שיראין'?

ה. שיראין נאים (ב:)

ו. מי היה אח של אמוץ?

ו. אמציה (כג:)

ז. היכן הוזכר חמור? (2)

ז. בלחי החמור (ד:) / שכם בן חמור (כג.)

ח. מה נאמר בלשון נקיה?

ח. בן עמי (כג:)

ט. מהו לשון תאניה ואניה?

ט. לתנות (ה.)

י. מה ילפינן מקרא ד"ובזרוע עוזו"? (2)

י. דשמאל הוה שבועה / שהקב"ה מניח תפילין (ג:)

יא. מה ילפינן מקרא ד'הביטו אל צור חוצבתם'?

יא. דמקרית עוז זה אברהם (כג.)

דף כו. - דף נה:

חזור לראש הדף

יב. מי דחק ונכנס?

יב. א. סומכוס (מט:)

יג. מי שרף ולא באש?

יג. ב. אי דקא שריף ליה (לו:)

יד. מיהו הושחרו שיניו?

יד. ג. רשב"י (מב:)

טו. איזה מאכל 'מזייפים'?

טו. ד. דבש (נ.)

טז. 'איש ולא אשה' היכן? (2)

טז. ה. כח:/ל.

יז. היכן הוזכרה 'מקפה'? (2)

יז. ו. לו:/נ:

יח. היכן הוזכרו ליסטים וגנבים?

יח. ז. גילחוהו ליסטים (לט:) - פסקו גנבי לרישיה (מג:)

יט. היכן מצאנו קמח ולא מחיטים?

יט. ח. דאי קמח איקמוחי (נג:)

כ. אלו נביאים הוזכרו בסוגיות? (3)

כ. ט. חגי זכריה ומלאכי (נג.)

כא. היכן הוזכרו מי דקלים ומי טבריה?

כא. י. נא:

כב. היכן הוזכרו חיוורא, חיוורתא, חוורן?

כב. יא. לא:-לח.-לט.

כג. מי מובטח שמורה הוראה? ומי 'אל יורה'?

כג. יב. רבי חנינא (כט:) - שתה רביעית יין (לח.)

כד. היכן הוזכרה גזיזת שיער ולא בקשר לנזיר?

כד. יג. גזז שערו וקברו עימו (נא.)

כה. מי היה ב'מדי'? מי היה ב'תרמוד'? ומי היה ב'גנזך'?

כה. יד. נחום (לב:) - מרים (מז.) - אביו של ר' יצחק (מד.)

כו. היכן הוזכרה הלכה למשה מסיני ולא בקשר לנזירות?

כו. טו. כו:

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן