א. מי קטיע?

א. הסוגיא (יב.)

ב. מי כנבילה?

ב. מכיון שהזכיר עליו שבועה.. (יח.)

ג. מהו 'לשמיד'?

ג. להשמיד (ג:)

ד. מי יצא ידי חובתו?

ד. הר"ן (ד.)

ה. מיהו החכם הגדול?

ה. רבי יהודה בר חסדאי (ב.)

ו. האם דתן ואבירם מתו?

ו. לא (ז:)

ז. מהי דרך פסיקתו של הרמב"ם?

ז. את"ל (ז.)

ח. באיזה אופן הענין מוכיח ולא היד?

ח. בגט דאין איש מגרש אשת חבירו (ו.)

ט. איזה מתנה ממתנ"ע חמורה מחברתה?

ט. פאה חמורה מצדקה (ו:)

י. אצל מי עיקר הקרבן אינו בא על החטא? (2)

י. חטאת יולדת / קרבן נזיר טמא (ד.)

יא. היכן הוזכר דין המוציא מחבירו עליו הראי'?

יא. בספק ממון עניים (ז.)

יב. היכן מצינו דמילתא דאתיא בק"ו טרח וכתב לה קרא?

יב. ג.

יג. מי שוללין?

יג. החרמין (כז:)

יד. מי איתקדש?

יד. אברהם אבינו (לא.)

טו. מיהו סרסור?

טו. לוקח בהמה ע"מ למכרה לאלתר (לא:)

טז. מה תיקן עזרא?

טז. לאכול שום בליל שבת (ל.)

יז. מי אחזתו רעדה?

יז. אברהם אבינו (לב.)

יח. מי ויתר והפקיר?

יח. אברהם אבינו (לב.)

יט. כיצד נקרא קנקן?

יט. גולפא (מט:)

כ. מהו גרמא בעלמא?

כ. סוס לרכב עליו (לג.)

כא. מי חזר בו מדבריו?

כא. רב הונא (כז.)

כב. מי היה בעל הוראה?

כב. רבי יהודה (מט:)

כג. מי מסתמא היה גיבור?

כג. משה (לח.)

כד. היכן הוזכר רב יחיאל?

כד. מא:

כה. היכן הוזכרו דברי הראשונים?

כה. מה.

כו. מה נקרא בחיריק? ומה נקרא בקמץ?

כו. נתנו (לה.) - ארץ (לז:)

כז. כיצד נקרא מאכל של חיטים מבושלים?

כז. דייסא (מט:)

כח. היכן הוזכר הדין דמשוך פרה זו ולא תקני לך עד לאחר ל' יום לא קנה? (2)

כח. כז: / כט:

כט. רבי ישמעאל (סו.)

כט. רבי ישמעאל (סו.)

ל. יער (סב:)

ל. יער (סב:)

לא. קצה (עח.)

לא. קצה (עח.)

לב. דהתירא (סד:)

לב. דהתירא (סד:)

לג. רוע לב (סב.)

לג. רוע לב (סב.)

לד. סכיני / עיגולין (סא:)

לד. סכיני / עיגולין (סא:)

לה. צדקיהו (סה.)

לה. צדקיהו (סה.)

לו. סגלגל - טרוטות (סו:)

לו. סגלגל - טרוטות (סו:)

לז. ארנונא (סב:)

לז. ארנונא (סב:)

לח. ר' שמואל (סה:) - סה: / סח.

לח. ר' שמואל (סה:) - סה: / סח.

לט. חייא / ר' חייא (עו:)

לט. חייא / ר' חייא (עו:)

מ. חשוב כמת (סד:) - ערבוביתא דרישא (פא.)

מ. חשוב כמת (סד:) - ערבוביתא דרישא (פא.)

מא. חשובין כמת (סד:) / שמהן תצא תורה (פא.)

מא. חשובין כמת (סד:) / שמהן תצא תורה (פא.)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן