דף ב. - דף מו:

חזור לראש הדף

א. מהו אסתן?

א. צפון (כג.)

ב. מה הוה גנאי?

ב. גנאי לדיינים שישבו עם פסול בדין (כא:)

ג. מי היה כהן? (2)

ג. רב שמן (כג.) / רבי יוסי (כו:)

ד. היכן הוזכר הכלב? (3)

ד. שושילתא וכלבא (כז.) / האי כלבא דאכל (מא:) / לא יגדל כלב רע (מא:)

ה. מיהו התרשתא?

ה. נחמיה בן חכליא (כד:)

ו. מי היה בעל הוראה?

ו. מר שמואל (כג. וברש"י)

ז. היכן הוזכרו חמורים?

ז. ממונו הוא כאחד מן החמורים (מב.)

ח. "יבוא בעל השור ו..."?

ח. ויעמוד על שורו (כ.)

ט. מהו משל? ומהי דוגמא?

ט. אמתלא (כב:) - אות וסימן (כח::)

י. היכן הוזכרה חתיכת קלף?

י. כותב אדם עדותו על השטר וכו' (כ.)

יא. היכן הוזכרו רבותינו שבדרום?

יא. מ.

יב. מי היה תלמידו של רבי עקיבא?

יב. ר"א בן שמוע (מ.)

יג. מי גמגם? ומה צריך להיות ללא גמגום?

יג. רב כהנא על דברי רב אשי (כ:) - יצא הדין לאור (כח.)

יד. היכן הוזכר שאביי תלמידו של רבה? (2)

יד. לד. / מב.

טו. היכן הוזכר בית הספר? (2) והיכן הוזכר בית המדרש?

טו. כו. / כח. - בי רב (כה.)

טז. מי היה אחיו של רמי בר יחזקאל? ומי היה נכדו של רמי בר חמא?

טז. רב יהודה (כא.) - אמימר (כא:)

דף מז. - דף עז:

חזור לראש הדף

יז. מיהו רבינו?

יז. רב (נו:)

יח. מהו סיאנק?

יח. שם מקום (סז:)

יט. מי היה מלך פרס?

יט. אזגור (סא.)

כ. מי יצא לביהמ"ד?

כ. נקדימון (סו:)

כא. מי היה דודו של רב?

כא. ר' חייא (נב.)

כב. מהו דבר שאינו הגון?

כב. בורכא (סג:)

כג. היכן הוזכר סימן? (5)

כג. נ. / נג: / נד. / סא: / עב:

כד. מי היה ראש ליסטים?

כד. בונצר (נא:)

כה. היכן הוזכר הדקל? (2)

כה. אצותא דדיקלא (נ.) / קורא (נג:)

כו. כיצד נקראת משקולת קטנה?

כו. עוכלא (נג.)

כז. מי מתאכזר? ומי נהג ברחמנות?

כז. תנין (מט:) - ר"א (נ:)

כח. במה האשה מתקשטת? ובמה היא מתנאה?

כח. היא מוצאת (סז:) - בודיא (נ:) וברש"י / כופרא (ס:)

כט. היכן הוזכרה תמר? והיכן הוזכרו תמרים?(2)

כט. תכשיט (מח.) / תכשיט (נט:)

ל. היכן הוזכרה התרנגולת? והיכן הוזכרו אפרוחים?

ל. תרנגולת פטומה (סז:) / יאכילנה אפרוחים (נט:)

לא. היכן הוזכר שרב שמואל בר שילת היה מלמד תינוקות?

לא. נ. / סב. טז. מח. / סט:

דף עח. - סוף המסכת

חזור לראש הדף

לב. מהו 'חשו'?

לב. שם איש (פד:)

לג. מהו 'החול'?

לג. מקום שנוטלין חול לבנין (עט:)

לד. מהו 'במברא'?

לד. גשר (קה:)

לה. מי טבע בנהר?

לה. חסא (פה:)

לו. מי היה אב בי"ד?

לו. מר עוקבא (עט.)

לז. מי היה גר בחיפא?

לז. יוסף חפני (קג.)

לח. מהי לשון זקנה? (2)

לח. חיורי (פה.) / קש (צה:)

לט. כיצד נקראים אווזים?

לט. קאקי (פה.)

מ. מהו חוזאי? ומהו מחוזא?

מ. שם מקום (פ./קה:)

מא. מה הוי 'לשם ולתפארת'?

מא. עבדים ושפחות (עט:)

מב. מהו 'קרא'? ומהו 'בקרא'?

מב. דלעת גדולה (פג:) - שומר בהמות (פד:)

מג. מי היה חתנו של רב חסדא?

מג. רבא (פה.)

מד. היכן הוזכר המֶלח? והיכן הוזכרו המַלחים?

מד. המלח והחול (עט:) - וייראו המלחים (פה.)

מה. כיצד נקרא שק קטן? וכיצד נקרא שק של עור?

מה. חייתא (צג.) - דסקיא (צו.)

מו. היכן הוזכר נידון בבהמה שנכנסה לרשות הניזק והזיק?

מו. קה. ברש"י

מז. היכן הוזכרו דייני דפומפדיתא? והיכן הוזכרו רמאי פומפדיתא?

מז. פ.-פב.

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן