דף ב. - דף כז.

חזור לראש הדף

א. מי הם רֵעים?

א. ישראל (ז.)

ב. מיהו דהבאי?

ב. אבי ר' יוחנן (ב.)

ג. מי הזקין? (2)

ג. רבי יעקב (ה:) / רבי אלעזר (יג.)

ד. מי דרכן צלחה?

ד. פועלי און (ג.)

ה. מיהו מפונק? (2)

ה. ההולכין בלא מנעל (ד:) / שמואל (ו.)

ו. מה קשה לעניות?

ו. תלאי בביתא (ה.)

ז. מה צבוע באדום? (2)

ז. היוצא בעשירי (ח.) / ברזא סומקא (ט:)

ח. מי לא זזה ממקומה?

ח. משנה שנשנית (ב.)

ט. מי מקיף את השמים?

ט. קו החושך (יב.)

י. מי עמוק? ומי עמוק מאד?

י. ש"ס בבלי (י.) - בור משמים לארץ (ה:)

יא. מהו רמז? ומהו רמז מועט?

יא. מחוג (ה:) - מלאכת מחשבת (י:)

יב. מה ראתה חנה? ומי הכעיסה?

יב. מפנקותא דשמואל (ו.) - צרתה (ה.)

יג. היכן הוזכר חיוב האשה לשמוח בחג? (2)

יג. מחייבא בשמחה (ו.) / שהשמחה נוהגת בנשים (ו:)

יד. מי שימח את אשתו בחג? ומתי אין לשמוח עם אשה בחג?

יד. רב אידי (ה:) - ושמחת בחגך ולא באשתך (ח:)

טו. מהי שיטת הש"ס? מה ידוע בכל הש"ס? ומה עשו בני הש"ס?

טו. כל היכא וכו' (ז:) - שאין שליח לדבר עבירה (י:) - תירצו המשניות (ו.)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן