דף ב. - דף לא:

חזור לראש הדף

א. מי דומות זו לזו?

א. ברכת הארץ ובנין ירושלים - ט"ז. רד"ה וכוללין / כנסת ישראל לאשה עקרה - י.

ב. כיצד משמחין חתן?

ב. בדברים - ו: רד"ה במילי.

ג. מהי הנפש, ומהו צדק?!

ג. תפילה - ה: רד"ה טרוף / י"ד. רד"ה צדק.

ד. על מי שמרו השוטרים?

ד. על רבי - ט"ז: רד"ה ואע"ג.

ה. מיהו עניו, ומי הם ענוים?

ה. הקובע מקום לתפילתו - ו: / ותיקין ט: רד"ה ותיקין.

ו. מי זוכה לאריכות ימים? (5)

ו. מקדמי ומחשכי לבי כנישתא - ח. / מקבל יסורין באהבה - ה. / בעל קרי המחמיר ב40 סאה - כב. / המאריך באחד - י"ג: / האומר שמו"ת ח: / הפוסק במבואות המטונפות - כד:

ז. למי יש להקדים שלום? (3)

ז. לרגיל ליתן לו שלום - ו: / לאדם נכבד - י"ג. רד"ה שואל / לר"י לכל אדם - י"ז.

ח. "סתם תלמידי חכמים…"?!

ח. חולים הם - כב. רד"ה אפשר.

ט. מי תש כחו, ומי ברכיו עייפות?

ט. ט. ר"נ - ז: רד"ה לא / המתחככים עם המזיקים - ו. רד"ה הני

י. מיהו עוסק במחשבת מצוה?(2)

י. חתן - י"א. רד"ה ובלכתך / מי שמתו מוטל לפניו - י"ז: רד"ה מי

יא. אלו ב' דברים הותרו לאיסטניס?

יא. לרחוץ באבילות - ט"ז: / לירוק בתפילה לאחוריו - כד:

יב. מיהו היועץ, והיכן יש להתייעץ?

יב. אחיתופל - ג: / בשדה - ח:

יג. מי היה חבוש בבית האסורין? (2)

יג. ר' יוחנן - ה: / עמ"י משל.. - ט:

יד. היכן הוזכר מעשהו של נחש? (3)

יד. זקיף כחיויא - י"ב: / כורך עצמו בעגולה - י"ט. רד"ה כעכנאי / כרוך על עקבו - ל:

טו. מי הוא גזלן, ומי טועם טעם גניבה?

טו. נתן שלום ולא החזיר - ו: / הגונב מן הגנב ה: רד"ה בתר

טז. למה זוכה הקובע מקום לתפלתו? (2)

טז. אלוקי אברהם בעזרו - ו: אויביו נופלים תחתיו - ז:

יז. מי רגיל במשנתו, ומי פוסק ממשנתו?

יז. ת"ח - ה. רד"ה ואם / מבלי עולם - ה. רד"ה זה

יח. מהי תפילה ארוכה, ומהי תפילה קצרה?

יח. שמו"ע עם ה' שפתי תפתח - ד: / הבינינו - ג. רד"ה תפילה

יט. מי אינו נרדם לעולם? ומי ישן כל הלילה?

יט. סוס - ג: רד"ה מתנמנם - ומי שלא יקרא ק"ש עד חצות - ד:

כ. מה יש על שפת הים, ומה יש בכרכי הים?

כ. דגים - ט: רד"ה כמצולה / כרום - ו:

כא. מתי הקב"ה כועס (2), ומתי הקב"ה זועם?

כא. כשבא לביהכנ"ס ואין שם עשרה - ו: / כשהמלכים משתחווים לחמה - ז. / זועם בכל יום - ז.

כב. מי עצב ומי שמח, ומי היה עצב ועכשיו שמח?

כב. מוכר וקונה - ה. / דוד - ז:

כג. מי הרג את התינוק, ומי לא הרג את התינוק?

כג. התרנגול - כז. רד"ה שנסקל / רב פפא - ח:

כד. מה אין לעשות על גב היד, ומה יש לעשות על גב היד?

כד. אין לחתוך בשר על גב היד - ז: / אין נושקין אלא על גב היד - ז:

כה. מה רמז דוד, ומה לא אבה לרמוז? ומי לא הבין את הרמז?!

כה. סמיכת גאולה לתפילה - ד: רד"ה זה / 'נון' באשרי - ד: רד"ה אפילו / תלמידי ר"א - טז: רד"ה נכוים

כו. מי סיים את ספר איוב? ומי לא התחיל את ספר איוב?

כו. ר' יוחנן - י"ז. / התינוקות - ה. רד"ה אפילו

כז. מיהו 'לועג לרש'? (2) (חוץ מאלו שהוזכרו בדף יח.)

כז. המספר דבריו של מת - ג: / האוכל בפני המת - י"ז: רד"ה אוכל

כח. אלו ב' דברים נאמר עליהם 'לא יתחיל ואם התחיל גומר'?

כח. פרשת ציצית בלילה - י"ד: / ברכת הצדוקים

כט. מיהו 'אבא' שאינו אב? (2) ומיהו 'אחי' שאינו אח?

כט. אבא פלוני - ט"ז: רד"ה אבא / בעינא אבא - י"ח: רד"ה בעינא / אחי - כך שמו - י"ד. רד"ה אחי. ל. אומנין לא מתפללין על האילן - ט"ז. רד"ה מה / נשים חייבות בתפילה - כ: אפשר להשלים תפילת מנחה במעריב - כ"ו.

ל. אלו ג' דינים נאמרו בתפילה מטעם ד'תפילה רחמי היא'?

ל. אומנין לא מתפללין על האילן - ט"ז. רד"ה מה / נשים חייבות בתפילה - כ: אפשר להשלים תפילת מנחה במעריב - כ"ו.

לא. היכן מצאנו נהנה מיגיעו שאינו גדול יותר מירא שמים?

לא. עבר כשר - ט"ז:

לב. מי המתין עד סיום התפילה, ומי לא המתין עד סיום התפילה?

לב. אליהו - ג. / שנים שנכנסו להתפלל - ה:

לג. מי מתגבר כארי, מי שואג כארי, מי שכב כארי, מי פגע בו ארייומי הכה את הארי?!

לג. דוד - ג: / הקב"ה - ג. / ישראל - י"ב: / משל לאדם - י"ג. / בניהו - י"ח.

לד. היכן הוזכר אחשוורוש? היכן הוזכר דיןיהשיכור,יואיזהידין נאמר משום חשש שמא ישתכר?

לד. אחשורוש - ד. רד"ה אלא / שיכור אסור להתפלל - לא. / הנכנס לסעודה חולץ תפילו - כ"ג: רד"ה חולץ

דף לב. - דף סד.

חזור לראש הדף

לה. מהי ברכה הגונה?

לה. מוציא וכו'-לח. רד"ה דאפיק.

לו. מי יאריך ימים? (5)

לו. המאריך באמן-מז./ המאריך בתפילתו/ ועל שולחנו/ ובבית הכסא-נד:/ יראה זרע יאריך ימים-נז:

לז. מי בוצע ואינו בעה"ב?

לז. חתן-מז. רד"ה קדים.

לח. מי מרבה בדברים? (2)

לח. נשים-מח:/ מחזירי בעיירות-נא: רד"ה ממהדורי.

לט. מה מביא יין לאדם? (3)

לט. סעיד/ משמח-לה:/ יללה-מ.

מ. מי הוא ענו, ומהי גאוה?

מ. משה-נד:/ שמש שאוכל עם שלשה-מה. רד"ה אוכל.

מא. היכן הוזכר לחם עוני? (4)

מא. לז: רד"ה כזית/ לח. בגמ'/ לח: רד"ה יוצאין/ לט: בגמ'.

מב. מה מתחילין מן הקטן? (2)

מב. מים אחרונים במאה-מו:/ קללה-סא.

מג. שלשה שאכלו מי מזמן? (3)

מג. בוצע/ אורח-מו./ בעה"ב/ המיסב ראשון-מז.

מד. מי הוא אחרון שהוא ראשון?

מד. נוטל בתחילת החמישה האחרונים / מו: רד"ה הנוטל.

מה. כיצד נקראת אשתו של אדם? (2)

מה. ביתו-נא./ יונה-מו. רד"ה תרתי.

מו. מי לחש, מי התחרט, ומי התבייש?

מו. רב אשי-מה:/ רב זירא-מח. רד"ה ואיהו/ רב פפא-מג: רד"ה ולא היא.

מז. מי חוזר על לימודו, ומי אמר לחידודי..?!

מז. המפחד תמיד-ס. רד"ה אשרי/ רבה-לג:

מח. מי אמר בלשון רבו ומי דקדק בלשון רבו?

מח. רב ספרא-מז./ חייא בר אבא, רחבא-לג: רד"ה נקוט וכרחבא.

מט. מה בא לידי כאב לב, ומי אינו בא לידי כאב לב?

מט. המאריך בתפילתו-לב:/ הרגיל בקצח-מ.

נ. למי נעשה נס? (חוץ מאלו שהוזכרו בפרק הרואה)

נ. לר' חנינא-לג. רד"ה ומת.

נא. מי תשש כוחו, מי הותש כוחו, ומי הותש כוחה?

נא. יאמרו תשש כוחו-לב./ ערקב נח: רד"ה נהר/ לפת בבשר שמן-נד: רד"ה מבלי.

נב. מה משתכח מהלב לאחר י"ב חודש? (2) ומנין? (2)

נב. מת/ אבידה/ הייתי ככלי אובד-נח: וברד"ה ככלי.

נג. מי האריך בסעודתו, ומי חשש שהאריך בסעודתו?

נג. ריש גלותא-נ. רד"ה מברכינן/ רב-מג. רד"ה דהוה.

נד. מי פניהם צהובים, מי פניו ירוקים, ומי הן אדומין?

נד. שמחים בחלקם-נה. רד"ה למגדלי/ חולה-נז: רד"ה חלק/בני מחוזא-נט: רד"ה הכי ה"ג.

נה. היכן כתוב שבעלי חיים מזיקים - מחמת יצרן הרע? (2)

נה. לג. רד"ה ביומי/ סא. בגמ'.

נו. מי שמח, מי דומה למתלוצץ, ולמה גורמת צהלת הפנים?

נו. ארי-לב. רד"ה אין/ אמר מילתא מילתא-לג: רד"ה מילתא/ בשרו מחליק-מד. רד"ה דשריק.

נז. היכן הוזכר "יומי דניסן"? (2) ומדוע נקרא שם החודש 'ניסן'?

נז. לג. בגמ'/ לה:מג: בגמ'/בגלל הניסים-נו. רד"ה ניסי.

נח. מה אין אדם ממהר לעשות, ומה לא יעשה אדם במהירות?

נח. להבחין בין ט' לי'-מח: רד"ה נראין/ יזרוק ברכה מפיו-מז. רד"ה ולא.

נט. אלו ב' דינים טעמם הוא משום ש'הוקבעו מתחילה בשלשה'?

נט. אין רשאין ליחלק-מה./ מי שנצטרף לזימון חוזר לראש-מו: רד"ה חוזר.

ס. מתי יעשה אדם את עצמו, מתי מותר לעשות דבר הנראה אסור?

ס. כששולחים אותו לש"ץ-לד. רד"ה יסרב/ עת לעשות לה'-נד. רד"ה ואומר.

סא. היכן הוזכרו התפילין? (6) היכן הוזכרה הטלית והיכן הוזכרה הציצית?

סא. תפילין-מד:/מז:/נו:/נז./ס:/סא./טלית-נא. רד"ה לעטף/ציצית-מז:ס:

סב. באיזה מקרה לכו"ע שנים אינם מזמנים, ובאיזה מקרה לכו"ע שנים מזמנים?

סב. הוקבעו בחובה-מה./ שני ת"ח-מז:

סג. אלו ב' נפק"מ איכא בצורת הברכה דהטוב והמטיב אם דאורייתא היא או דרבנן היא?

סג. אין חותם בברוך-מו./ אמירת מלכות-מט.

סד. מי אכלו אריה, מי נעשה גל של עצמות, מי נהרג ממכת מקל, ומי לא הוציא שנתו?

סד. הלך ממקום שאכל במזיד-נג:/ ההוא צדוקי-נח./ הרודף-נח./ שני התלמידים-לט./הישן במזרח-מ.

סה. מה עושין לכבוד החתן והכלה, מה עושין משיצא חתן לקראת הכלה, ומה רגיל החתן לעשות?

סה. ממשיכין יין בצינורות-נ: רד"ה ממשיכין/ מברכין על הגשמים-נט:/לבצוע-מז. רד"ה קדים.

סו. מי היה עשיר, ומי היה עשיר מאד, מי יתעשר, מי יצפה לעשירות, ומה דרך העשירים לעשות?

סו. בן זומא-נח. רד"ה כל/ אחאב-סא: רד"ה לרשיעי/ החולם שנחתכו ידיו-נו: רד"ה לא/ הרואה ראב"ע בחלום-נז:/ לזמן עניים-מג. רד"ה שאני.

סז. מתי צריכים המזמנים להיות ביחד, מתי סגי שרואים זה את זה, ומתי מהני אף שאינם רואים כלל?

סז. בעשרה/ בשלשה-מה:/ אם יש שמש בניהם-נ: וברד"ה שמש.

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת ברכות