גמ' ב. - ו.

פטורים מראייה (רש"י - להתראות בעזרה):

א) חרש ואלם [כהקהל] אפי' באוזן א' [באזניהם]
אבל חייב בשמחה כשמדבר ואינו שומע או שומע ואינו מדבר

ב) שוטה לרב הונא - יחידי בלילה ולן בבית הקברות ומקרע כסותו
כולן כא' דרך שטות, ר' יוחנן - אפי' א' מהן דרך שטות

ג) קטן אא"כ הגיע לחינוך (ב"ש - יכול לרכוב על אביו, ב"ה - לאחוז ביד אביו ולעלות מירושלים)
(אבל לא חיגר וסומא אפי' יתפתח לפני שיגדיל)

ד) טומטום (אפי' ביציו בחוץ) ואנדרוגינוס [זכורך]

ה) נשים [זכורך] וחייבת בשמחה [אתה וביתך] ולא בחגיגה

ו) עבדים [לה,לה] לרבינא אפי' חצי עבד חצי בן חורין (רק לפני שהודו ב"ה שחייב לשחררו) [האדון ה' - שיש לו אדון אחד]

ז) חיגר אפי' ברגל א' [רגלים] ולמ"ד כולן תשלומין לראשון אפי' נתפשט ביום שני, בעלי קבין [פעמים]

ח) סומא לר"י אפי' בעין א' [יֵרָאֶה יִרְאֶה - לֵיראות כמו לִראות]

ט) חולה וזקן ומפונק שהולך במנעלים [רגלים]

י) מקמץ, מצרף נחשת, בורסי [כל זכורך - שיכול לעלות עם כל זכורך]

יא) אין לו קרקע

יב) טמא [ובאת שמה והבאתם שמה - שאינו בביאה אינו בהבאה]

יג) ערל [איש איש - כטמא, גמ' יבמות - דמאיס]

אברהם - נדיב, תחלה לגרים; טף בהקהל; האמרת האמירך; דב"ת כדרבונות;

כולם מרועה א'; כי הוה מטי להאי קרא בכי; כולי האי ואולי; נספה בלא משפט;

עבד שרבו...תקנה יש לו?; כל שאינו בהסתר פנים ובויהיה לאכול אינו מהם;

ר' יהושע נגד צדוקי; במסתרים תבכה נפשי; כיון שגלו אין לך ביטול תורה גדול מזה; על ג' הקב"ה בוכה בכל יום; בר בי רב דחד יומא כאילו כל השנה

רש"י ב. - ג:

קטן שהגיע לחינוך - לרש"י - חייב בראיית עזרה ולא בקרבן

עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית - לרש"י - ארץ סיחון ועוג

גמ' ו. - ח:

ב"ש - קרבן חגיגה מעה, ראייה - ב' מעה כסף (= 1/3 דינר) [כולה לגבוה, יותר עולות בעצרת (ישנה לפני הדיבור - ויעלו עולות ראייה בהר סיני [רש"י - על שם ויחזו את האלקים] וכן לר' ישמעאל ור' אלעזר)

ב"ה - ראייה מעה, וחגיגה ב' כסף [ישנה לפני הדיבור - שלמים בה"ס (כריה"ג - חגיגה (רש"י - שבהן נתקיים ויחוגו לי במדבר), ועולות היו תמידין (כר"ע - העשויה בהר סיני) (לריה"ג בלי הפשט וניתוח ור"ע חולק)); יותר שלמים בנשיאים, (ב' אכילות)]

ספק אם עולות בה"ס היו כבשים או פרים

הראיון אין לו שיעור: ר' יוחנן - ראיית פנים בעזרה כמה פעמים
ל"ק - וא"צ קרבן בכל פעם חוץ מיו"ט ראשון
לל"ב - בשאר פעמים אסור
ר"ל - בקרבן לל"ק - חייב קרבן על כל ראייה
לל"ב - אם רוצה [יראה יראה בחנם]

ק' ראייה עולת בהמה [כחגיגה דראוי להדיוט כן ראייה בראוי לגבוה, שלא יהא שולחנך מלא ורבך ריקם] מן החולין [מסת]

שלמי שמחה אף מן המעשר

חגיגת ט"ו לאוכלין הרבה - ב"ש - מן החולין

ב"ה - אף טופל (מחבר) מעשר עם חולין

1. חזקי' - דוקא א' מחולין והשאר ממעות מע"ש אבל לא ממעשר בהמה
[אתי לעשורי ביו"ט - סִיקְרָא]

2. ר' יוחנן ור"ח - דוקא טופל מעות למעות לקנות בהמה גדולה [כאשר יברכך]

3. רב ששת - טופל בין מעות בין בהמה

יוצאין חובת שמחה באכילת כל בשר קדשים [ושמחת]

אבל לא בחטאת עוף ומנחות [בחגך - שחגיגה באה מהן, ושמחת - שיש בהן שמחה (רש"י - אין שובע אלא בבשר בהמה)]

מי שיש נכסים הרבה מביא עולות מרובות [איש כמתנת ידו]

רש"י ו. - ז:

לר"ע ממה"ס ואילך לא פסקה תמיד והגם שכ"י נזופין היו, שבט לוי הקריבוה משלהם

לב"ה נדבות אין קריבין ביו"ט חוץ מעולת ראייה וחגיגה דעיקר מצותן ביום א'

גמ' ח: - יא.

הפריש י' בהמות לחגיגתו, יכול להקריב ה' מהם ביו"ט שני [רש"י - תשלומין דראשון]
אא"כ יש לו שהות ביו"ט ראשון ויש לו אוכלין ולא פירש (רש"י - ליום ראשון אני מפריש) [רש"י - בל תוסיף לחוג ב' ימים]

כל הרגל תשלומין לחגיגת יום ראשון [וחגותם אותו חג לה' שבעת ימים]
ואף שמ"ע [עצרת עצרת מז' של פסח, בחודש השביעי תחגו אותו]

ר' יוחנן - כולן תשלומין לראשון [רש"י - וחגותם אותו] וצריך חזי בראשון

ר' אושעיא - תשלומין זה לזה [ב"ח - רש"י - שבעת ימים תחוגו אותו] ואפי' חזי רק ביום שני

לר"פ לר' יוחנן לילה אינו מחוסר זמן

אינו דומה שונה פרקו ק' פעמים; יאה עניותא לישראל; ת"ח הפורש מן התורה;
וליוצא ולבא אין שלום

התרת נדרים - משנתינו - אין על מה לסמוך, ר"א - כי יפליא כי יפליא (רש"י = פירש) - א' להיתר,

ר' יהושע - נשבעתי באפי - וחזרתי, ר' יצחק - כל נדיב לבו (עדיין) יביאו,

חנני' בן אחי ר' יהושע - נשבעתי ואקיימה, שמואל - לא יחל דברו - אבל אחרים מוחלין

תלויין בשערה: הל' של מלאכת מחשבת [סמיכות למשכן], חגיגות [וחגותם - ויחוגו לי במדבר - הזבחים הגשתם לי במדבר], מעילות - ששליח מעל כשנזכר בעה"ב [שוגג הגם דלא ידע כלל דיש כאן הקדש]

רש"י ט. - יא.

רש"י ז: - אין דין טופל בעולת ראייה דיכול להביא במעה כסף

מעוות לא יוכל לתקון (ממזר) - אין עונותיו נמחקין בתשובה

מלאכה שא"צ לגופה - לרש"י - ברצונו לא היה בנין זה בעולם

פסול מים שאובין - לרש"י - ורחץ את בשרו במים - המיוחדים

עוד חומר לימוד
למסכת חגיגה