מסכת חגיגה

חלק א' - שאלות מסכמות על סדר הדף; חלק ב' - שאלות לחידודי שלא לפי סדר הדפים; חלק ג' - תשובות לחלק ב'

חלק א' - שאלות מסכמות

פרק ראשון - הכל חייבין

א. הכל חייבים בראיה, לאתויי מאי? (3) כמאן אזלי? (ב.-:)

ב. חרש, מה דינו לענין ראיה, שמחה והקהל, ומנלן? (ב:-ג.)

ג. מה הדין בחרש באזנו אחת, וחיגר ברגלו אחת - בראיה, ומנין? (ג.)

ד. כיצד דורשת הגמ' את הפסוק "מה יפו פעמיך בנעלים בת נדיב"? (ג.)

ה. מה דרש ר"א בן עזריה בפסוק "את ד' האמרת היום - וד' האמירך היום"? (ג:)

ו. מה דרש ראב"ע בפסוק "דברי חכמים כדרבנות וכמסמרות וכו'"?

ז. מה דין עמון ומואב בשביעית, ומדוע? (ג:)

ח. איזהו שוטה, והאם מספיק בדבר אחד, ומדוע? (ג:-ד.)

ט. נשים, טומטום, אנדרוגינוס, בורסי, קטן, עבד, טמא, ערל, וסומא באחת מעיניו, האם ומנלן דפטורים מראיה? (ד.-:)

י. על איזה פסוקים כ' דכשהאמוראים (ר' הונא (2), ר' אלעזר (2), ר' אמי (2), ר' יוסף ור' יוחנן(4)) היו מגיעים אליהם היו בוכים, ומדוע? (ד:-ה.)

יא. על מי נאמר "יש נספה בלא נשפט", ומה עושים עם השנים שנלקחו ממנו? (ד:-ה.)

יב. איך ידע ר' אלכסנדרי דהתלמיד שמת אינו בכלל "הן בקדושיו לא יאמין"? (ה.)

יג. באר הפסוקים "על כל נעלם" (2), "אם טוב ואם רע" (3), "רעות וצרות" (2)? (ה.)

יד. מדוע הרגו את האפיקורס שהתווכח עם ר"י בן חנניה? (ה:)

טו. איך ניצלו מן האפיקורסים אחר פטירת ר"י בן חנניה? ומנין לומדים זאת (2)? (ה:)

טז. היכן הקב"ה בוכה, ועל מה? מהו "מפני גוה" (2)? (ה:)

יז. מי הם ועל מה הם ג' דמעות וג' בכיות? (ה:)

יח. מי היה "בר בי רב דחד יומא"? ומה דרש ע"כ ר' יוחנן? (ה:)

יט. קטן, קטן חיגר וקטן סומא, האם חייבים בראיה? ומדוע חנה לא העלתה את שמואל? (ו.)

כ. מהו שווי העולת ראיה והשלמי חגיגה, ומנין? (ו.)

כא. מהו שווי העולת ראיה והשלמי חגיגה, ומנין? (ו.)

כב. מי הם הסוברים שעולה שהקריבו ישראל במדבר - עולת תמיד, ומי הסוברים עולת ראיה, ומנין? (ו.-:)

כג. מה אמר ר"י הגלילי על הג' מצוות שנצטוו ישראל כשעלו לרגל? (ו:)

כד. העולות שהקריבו, האם היו כבשים או פרים, ולמאי נפק"מ (2)? (ו:)

כה. מהו הראיון, להו"א ולמסקנא? (2) והאם יש לו שיעור למעלה ולמטה? (ז.)

כו. מהו אין נראין חצאין דכ' במשנה, ודילפינן מקרא? (ז.-:)

כז. עולות נדרים ונדבות, עולות ראיה, שלמי שמחה, וחגיגת יו"ט, האם באים ביו"ט, והאם באים ממעשר (שני)? (ז:)

כח. מדוע כ' במתני' יו"ט א' דפסח, ולא שאר יו"ט? (ז:-ח.)

כט. מהו טופלין, והאם טופלין (3)? ומנין? (ח.-:)

ל. מתי יכול לצאת יד"ח במעשר בהמה, ומתי לא, ומדוע? (ח.)

לא. באיזה קרבנות אין יוצאין ידי שמחה באכילתם, ומנלן? (ח.-:)

לב. הפריש י' בהמות לחגיגתו והקריב ה' היום, האם מקריב למחר? פרט! (ח:-ט.)

לג. מנלן דשמיני עצרת הוא תשלומין לקרבנות החג? (2) (ט.)

לד. לאיזה יום התשלומין? (2) ומה נפק"מ? (ט:)

לה. נזיר שנטמא ביום ח' או בליל ח', האם צריך להביא קרבן אחר על הטומאה השנית, ומדוע (2)? (ט.-:)

לו. ראה אחת בלילה ושתים ביום, או ב' בלילה וא' ביום, במי מדובר, והאם מביא קרבן, ומדוע? (ט:)

לז. מהו 'מעוות לא יוכל לתקון'? (ת"ק, ר"ש בן מנסיא (2), רשב"י) ומהו 'חסרון לא יוכל להימנות'? (ט.-י.)

לח. מה הסמיכה להיתר נדרים? (5) וכיצד אפשר לפרוך חלק מהטעמים? (י.)

לט. מדוע החופר גומא וא"צ אלא לעפרה פטור (2)? ואמאי נחשב כהררין התלוין בשערה? (י.-:)

מ. מנין דחגיגה היא קרבן ולא חג ושמחה? ואמאי נחשב כהררין התלוין בשערה (י:)

מא. שליח במעילה, מתי בעה"ב מעל ומתי השליח? גזבר שנטל אבן או קורה של הקדש, מתי מעל? ואיזה דין נחשב כהררין התלויין בשערה? (י:-יא.)

מב. מהו דינין דאינם מפורשים בקרא, ומנין למדים זאת? (יא.)

מג. מהו עבודות דאינם מפורשים בקרא, ומנין למדים זאת? (יא.)

מד. מהו טהרות וטמאות דאינם מפורשים בקרא, ומנין למדים זאת? (יא.)

מה. נגעים ואהלות, במה מקרא מועט ובמה מקרא מרובה, ולמאי נפק"מ? (יא:)

מו. מהו עריות דאינם מפורשים בקרא, ומנין למדים זאת? (יא.-:)

פרק שני - אין דורשין

מז. בכמה דורשין (כולל הדורש) בעריות, במעשה בראשית ובמרכבה? ומה הטעם? (יא:)

מח. מדוע בגזל לא נאמר דאין דורשין לג'? (יא:)

מט. מה הם י' דברים שנבראו ביום ראשון? (יב.)

נ. אור ומאורות, מה נברא ביום ראשון, ומה ברביעי (2)? (יב.)

נא. מה הם י' דברים שבהם נברא העולם? (יב.)

נב. מה נברא תחילה, השמים או הארץ, ומנין (3)? (יב.)

נג. מהו ביאור תיבת "שמים", ומדוע כ' את השמים ואת הארץ, ומדוע בפסוק ב' פתח ב"והארץ היתה וכו'? (יב.-:)

נד. על כמה עמודים הארץ עומדת (3)? (יב:)

נה. מה הם ז' (וח') רקיעים? ומה תפקידם?(יב:-יג.)

נו. מה תשובה השיבה בת קול לנבוכדנצר? (יג.)

נז. מה הם התנאים למסור ראשי פרקים במעשה מרכבה? ומה התנאים לסתרי תורה? (יג.)

נח. מהו החילוק בין ראיתו של ישעיהו הנביא לראיתו של יחזקאל הנביא? (יג:)

נט. מה הם הד' פנים הנמצאים בכסא? (יג:)

ס. מה הם הדברים שהשתנו אצל המלאכים בין קודם החורבן לבין לאחר החורבן? (יג:)

סא. "אשר קומטו... נהר יוצק יסודם" על מי נאמר? (2) (יג:-יד.)

סב. "עד די כרסון רמיו" למה נועדו ב' הכסאות? (3) (יד.)

סג. מהו: משען, משענה, משען לחם, משען מים? (יד.)

סד. מיהו: שר חמשים, נשוא פנים (2)? (יד.)

סה. האם פסקו בעלי אמנה בשעת כשלונה של ירושלים? (יד.-:)

סו. מי הם אלו שנכנסו לפרדס, ומה קרה עמם? (יד:)

סז. האם מותר לסרס כלב, ומדוע? (יד:)

סח. בתולה שעברה, האם מותרת לכה"ג, ומדוע? (2) (יד:-טו.)

סט. כשמת אחר, מה עשו עמו, ומדוע? ומה ר"מ פעל עמו כשנפטר? ומה ר' יוחנן עשה? (טו:)

ע. איך ר"מ למד תורה מפי אחר, והרי אינו דומה למלאך ד' צבקות? (טו:)

עא. מדוע התורה לא הגינה על דואג אחיתופל ואחר, שלא יחטאו? (טו:)

עב. מה הם ו' דברים שנאמרו בשדים, ומה הם ו' דברים שנאמרו בבני אדם? (טז.)

עג. "כל שלא חס על כבוד קונו", מיהו? (טז.)

עד. איזה דברים המסתכל בהם עיניו כהות? (3) (טז.)

עה. מי מעיד באדם על חטאיו? (4) (טז.)

עו. האם שמעון בן שטח היה נשיא? או ר"י בן טבאי (טז:)

עז. במה טעה ר"י בן טבאי כשהרג את העד זומם? (טז:)

עח. להיכן יצא מנחם, ומי נכנס במקומו? (טז:)

עט. במה נח' אם לסמוך ביו"ט? (טז:)

פ. האם צריך לסמוך בכל כוחו? (טז:)

פא. האם נשים סומכות, והאיך? (טז:)

פב. האם מותר להשתמש בצדדי הבהמה, והאם יש הוכחה לכך מדין סמיכה ביו"ט? (טז:-יז.)

פג. מנין שיש תשלומין בעצרת, ומה המקור? (2) ומהי הצריכותא? (יז.-יח.)

פד. האם טעון לינה בחג המצות, ומה המקור? ומה המקור לחג הסוכות? (יז.-:)

פה. במה נח' ב"ש וב"ה בעצרת שחל להיות ערב שבת אם יש להם יום טבוח? (יז.)

פו. חג הקציר וחג האסיף, איזה חגים הם, ומדוע נקרא כך? (יח.)

פז. מה המקור שחולו של מועד אסור בעשיית מלאכה? (5) (יח.)

פח. מתי התירו בהספד ותענית ביום טבוח, ומה הטעם? (יח.)

פט. לאיזה דברים סגי בנטילה, ולמה צריך טבילת ידים, ולמה צריך טבילת הגוף? (יח:)

צ. האם צריך נטילת ידים לחולין ולמעשר? פרט! ומה הדין בנגיעה? (יח:)

צא. הנוטל והטובל לחולין, האם צריך כוונה? (יח:-יט.)

צב. מה החידוש ב"גל שנתלש ובו מ' סאה ונפל על האדם ועל הכלים טהורין"? (3) (יט.)

צג. עד מתי יכול להחזיק את עצמו לכל מה שירצה? (2) (יט.)

צד. מקוה שיש בו מ' סאה מכוונות וטבלו שנים בזא"ז וכו', מה דין השני לטומאה ולטהרה, ולמעלות דרבנן? (יט.)

צה. בהנ"ל, האם אפשר להטביל מחטין וצינורות בראשו של ראשון? באר! (יט.-:)

צו. חולין שנעשו על טהרת הקודש, למה הם דומים? (3) (יט:-כ.)

צז. נפלה מעפרתו הימנו ואמר לחבירו תנה לי ... טמאה, מדוע? (כ.)

צח. נתחלפו לו של שבת בשל חול ... נטמאו, מדוע? (כ.)

צט. ב' נשים חבירות שנתחלפו כליהן בבית המרחץ ... וטימאן, מדוע? (כ.)

ק. האם מהני שימור למחצה? הוכח! (כ.)

קא. במעשים באשה א' שבאת לפני ר' ישמעאל שארגה בגד בטהרה בלא שימור, איך אכן נטמא הבגד (2)? (כ.)

קב. בחמרין ופועלין, מדוע רק כשאמר שיבוא אחריהם טהרותיו טמאות? באר! (כ:)

פרק שלישי - חומר בקודש

קג. במה חמור קודש מן התרומה? פרט! (כ:-כא.)

קד. אלו דברים ישנם גם בחולין שנעשו על טהרת הקודש, ומדוע? פרט! (כא:)

קה. מה מספר החומרות שבקודש, ובמה זה תלוי? (כא:-כב.)

קו. מה הטעם דאין מטבילין כלי בתוך כלי? (2) ומה הנפק"מ? (כא.-:)

קז. מדוע בקודש מתיר ומטביל ואח"כ קושר, ומה החידוש? (כא.)

קח. באיזה אופן המטביל כלי בתוך כלי שאי"ב כשפופרת הנוד עלתה לו טבילה, ומדוע? (כב.)

קט. מדוע אפשר להטביל כלי בתוך כלי לתרומה? (כב.)

קי. לגבי איזו טומאה חוששין לשאלה ולאיזו טומאה א"ח לשאלה, ומדוע? (כב.-:)

קיא. על מה מציל כלי חרס באוהל המת, ומדוע? (כב.-:)

קיב. באיזה אופן עם הארץ נאמן על טבילת גופו, טבילת כליו, ועל פירות שלא נטמאו! (כב:)

קיג. מהו בית הצביטה? (כב:)

קיד. מה נאסר משום מעשה שהיה? פרט! (כב:-כג.)

קטו. מדוע כלים הנגמרים בטהרה צריכים טבילה לקודש? והאם צריכים הערב שמש? (כג.)

קטז. שפופרת שחתכה לחטאת, מתי יטבילנה, והאיך יש בה היכרא לצדוקים? (כג.-:)

קיז. מדוע צריך בפרה היכרא לצדוקים? (כג.)

קיח. מהו שלא חידשו דבר בפרה, להו"א ולמסקנה? (כג:)

קיט. "הכלי מצרף מה שבתוכו לקודש", האם זה מדאוריי' או מדרבנן, פרט! ומה המקור? (כג:-כד.)

קכ. האם צירוף אפר חטאת הוי דאורייתא? (כג:)

קכא. מה המקור לשלישי בקודש ולרביעי בקודש? (כד.)

קכב. יד המטמאת את חברתה לקודש, האם דווקא בחיבורין? והאם פוסלת או מטמאת? והאם גם יד חבירו? (כד.-:)

קכג. איך שייך אוכלין נגובין בקודש, והא חיבת הקודש מכשרתן? (כד:)

קכד. מדוע הצריכו את האונן והמחוסר כיפורים לטבול? (כד:)

קכה. מדוע עם הארץ אין נאמן על טהרת יין ושמן שבגליל? (כה.)

קכו. באיזה אופן עם הארץ נאמן אף על התרומה? והאם נאמן ע"כ בגליל? (כה.)

קכז. כשעברו הגיתות מה יעשה הע"ה עם התרומה? ומה הדין כשכבר נתנה לכהן? (כה.-:)

קכח. "בודקין בית הפרס", האיך בודקין? למי בודקין, ומדוע? והאם בדיקה לפסח מועילה לתרומה? הוכח! (כה:)

קכט. באיזה קנקנים נאמן ע"ה (2), ובאיזה אין נאמן? (3) (כה:)

קל. באלו קדירות האמינו את המוכרים, ומדוע? ומהיכן האמינום? ומה הדין במודיעים עצמה, ומדוע? (כה:-כו.)

קלא. באיזה אופן הגבאים נאמנים ובאיזה אופן לא, ומדוע? והאם גנבים נאמנים? (כו.)

קלב. על מה האמינום רק בירושלים? ועל מה רק ברגל? ומה דינה אחר הרגל? והאם יניחנה לרגל אחר? (כו.)

קלג. מתי הכהנים מטהרין את העזרה אחר הרגל, ומדוע? (כו.)

קלד. את מה אין צורך לטהר אחר הרגל (2), ומדוע? (כו.-:)

קלה. מדוע השולחן מקבל טומאה, והרי הוא כלי עץ העשוי לנחת? (כו:)

קלו. כל המצופה, האם אזלינן בתר הציפוי, להקל ולהחמיר? (כו:)

קלז. מדוע אין השולחן מק"ט משום ציפויו? (כו:-כז.)

קלח. מה מכפר בזמן שאין בהמ"ק קיים במקום המזבח? (כז.)

קלט. מדוע מזבח הנחושת ומזבח הזהב אין מקבלין טומאה? (כז.)

קמ. מהי שיטת חכמים גבי מזבח הנחושת והזהב? באר את דבריהם! (כז.)

קמא. במי נא' שאין אור של גיהנם שולטת בהם, ומנין? (כז.)

לתרומות והנצחות, ולקבלת המבחנים מידי חודש בדואר או בפקס תפנו ל:

dvinski@dafyomi.co.il או לטלפון 08-998-2316

לקבל בדואר אלקטרוני הרשם כאן

עוד חומר לימוד
למסכת חגיגה