1)

TOSFOS DH Gazal mi'Chamishah

תוספות ד"ה גזל מחמשה

(SUMMARY: Tosfos distinguishes this from the argument of R. Yochanan and Rav Huna.)

לא שייך הך פלוגתא לפלוגתא דרבי יוחנן ורב הונא דפ' השואל (לקמן דף צז:) בברי ושמא

(a)

Suggestion: This argument is like the argument of R. Yochanan and Rav Huna below (97b) of a Bari (a Vadai claim,) and Shema (the defendant is unsure).

דאפי' לר"ט דאמר מניח גזילה ביניהם היינו משום דיודע בודאי שלא גזל לכולם רק לאחד

(b)

Rejection - part 1: Even R. Tarfon, who says that he leaves the stolen object among them [and leaves], this is because he is sure that he did not steal from all of them, only from one of them;

אבל ברי ושמא יודה דברי עדיף

1.

However, regarding Bari v'Shema, he could agree that Bari is better [and the defendant must pay].

ואפי' לר"ע דאמר ישלם לכל אחד ואחד היינו משום שיודע בודאי שהוא חייב לאחד מהם

(c)

Rejection - part 2: And even R. Akiva, who says that he pays each one, this is because he knows Vadai that he owes one of them;

אבל גבי ברי ושמא יודה דפטור שאינו יודע שהוא חייב כלל.

1.

However, regarding Bari v'Shema, he could agree that he is exempt, for he does not know that he owes at all.

2)

TOSFOS DH deka'Tani Alah u'Modeh R. Tarfon

תוספות ד"ה דקתני עלה ומודה ר"ט

(SUMMARY: Tosfos explains why he did not ask directly from the Beraisa.)

ה"ה דה"מ למפרך מברייתא אמאי מודה

(a)

Implied question: We could have asked [against our Mishnah] from the Beraisa, why he admits!

אלא ניחא ליה למפרך ממתניתין דיבמות אמתניתין.

(b)

Answer: He prefers to ask [a contradiction] between the Mishnah in Yevamos and our Mishnah.

3)

TOSFOS DH Hasam d'Ka Tav'ei Lei Hacha b'Ba Latzeis Yedei Shamayim

תוספות ד"ה התם דקא תבעי ליה הכא בבא לצאת ידי שמים

(SUMMARY: Tosfos explains that our entire Mishnah discusses one who comes to be Yotzei Yedei Shamayim.)

לכאורה נראה דהשתא לא צריך לשינויי קמאי דאין חילוק בין כרך אחד לב' כריכות

(a)

Suggestion: Seemingly, now we do not need the first answers, for there is no difference between one bundle and two bundles;

ורישא דנותן מנה לזה ומנה לזה בבא לצאת ידי שמים

1.

The Reisha, in which he gives 100 to this one and 100 to this one, is when he wants to fulfill his obligation bi'Ydei Shamayim;

וסיפא דקתבעי ליה יהא מונח

2.

The Seifa, in which they claim from him (he did not come to be Yotzei Yedei Shamayim), it is left (until one admits, or Eliyahu comes);

אך מדלא קאמר אלא התם דקא תבעי ליה משמע דלא הדר משנוייא קמא

(b)

Rejection: However, since it does not say "Ela" (which always denotes retraction), this connotes that he did not retract from the first answer.

וכן לקמן (ע"ב) דפריך (כן הוא בדפוס ישן) ומי אמר רבא בב' כריכות ה"ל למידק משמע דלא הדר ביה

(c)

Support: Also below (37b), we ask "did Rava say that when there are two bundles, he should have been meticulous?"! This implies that he did not retract.

לכך נראה דכולה מתני' איירי בבא לצאת ידי שמים ולכך ברישא דהוה ליה למידק נותן לזה מנה ולזה מנה בבא לצאת ידי שמים

(d)

Explanation: Our entire Mishnah discusses one who comes to be Yotzei Yedei Shamayim. Therefore, in the Reisha, since he should have been meticulous, he gives 100 to this one and 100 to this one, when he comes to be Yotzei Yedei Shamayim;

וסיפא דבכרך אחד כיון דלא ה"ל למידק אפילו בבא לצאת ידי שמים אינו חייב

1.

In the Seifa, when they are in one bundle, he did not need to be meticulous. Even to be Yotzei Yedei Shamayim, he is not obligated;

ולרבי טרפון נקט ברישא אביו של אחד מכם ולא נקט אחד מכם לרבותא דאפילו שמא ושמא נותן לכל אחד ואחד בבא לצאת ידי שמים

2.

According to R. Tarfon, the Reisha discusses "the father of one of you", and did not say "one of you", for a bigger Chidush. Even when both of them are unsure, he gives to each when he comes to be Yotzei Yedei Shamayim;

ולר"ע נקט אביו דמשמע שמא ושמא לכך אינו חייב אלא לצאת ידי שמים

3.

According to R. Akiva, it mentions his father, which connotes that it is Shema v'Shema, therefore he is obligated only [to be Yotzei] Yedei Shamayim;

כדאמר לקמן (שם) דבשמא ושמא אינו חייב לכל אחד ואחד לר"ע מדינא

i.

This is like it says below (37b), that when it is Shema v'Shema, according to letter of the law, he is not obligated according to R. Akiva.

ונקט אביו דאי הם עצמן הפקידו אם כן מסתמא תבעי ליה וה"ל ברי ושמא ואפילו מדינא חייבין לר"ע

4.

It [needed to] mention his father, for if they themselves deposited, presumably, they claim from him, and it is Bari v'Shema, and even according to letter of the law they are obligated according to R. Akiva;

דמתניתין אתיא כר"ע נמי דקאמר לקמן (שם) ממאי דמתני' דהכא ר"ע היא

i.

Our Mishnah is even like R. Akiva, for it says below "what is the source that our Mishnah is R. Akiva?"

ועוד דהלכה כר"ע מחבירו

ii.

Also, the Halachah follows R. Akiva against his colleague. (Presumably, our Stam Mishnah is like the Halachah.)

ובסיפא דלא נקט שני אבותיכם הפקידו לרבותא לא תני הכי

(e)

Explanation (cont.): The Seifa did not discuss both of your fathers. This was to teach a Chidush;

דאע"ג דטענו ברי פטור אפילו לצאת ידי שמים ואפי' לר"ע כיון דלא פשע דלא הוה ליה למידק

1.

Even though they claim Vadai, he is exempt even to be Yotzei Yedei Shamayim, and even according to R. Akiva, since he was not negligent, for he did not need to be meticulous;

ולא מחייב ר"ע מדינא אלא בברי ושמא והיכא דהוה ליה למידק

2.

R. Akiva obligates according to letter of the law only regarding Bari v'Shema, and when he should have been meticulous;

אבל בשמא ושמא אפי' בשני כריכות אינו חייב אלא לצאת ידי שמים והיכא דלא הוי ליה למידק פטור אפי' לצאת ידי שמים ואפילו בברי ושמא

i.

However, regarding Shema v'Shema, even in two bundles he is obligated only if he comes to be Yotzei Yedei Shamayim, and when he did not need to be meticulous, he is exempt even bi'Ydei Shamayim, and even if it is Bari v'Shema.

וא"ת דבפרק הגוזל קמא (ב"ק דף קג: ושם קד. ד"ה שכבר) קאמר מעשה בחסיד אחד שבא לפני ר"ט ואמר ליה הנח דמי מקחך ביניהם

(f)

Question: In Bava Kama (103b), it says a case occurred in which a Chasid came in front of R. Tarfon, and he told him "leave the money of your purchase among them";

וכי לא בעי חסיד לצאת ידי שמים

1.

Did the Chasid not want to be Yotzei Yedei Shamayim?!

וי"ל דר"ט אמר ליה שכך הדין

(g)

Answer: R. Tarfon told him that this is the Halachah.

וא"ת התם דפריך אמתניתין דקתני הגוזל מחבירו שוה פרוטה ונשבע לו יוליכנו אחריו אפילו למדי ומוקי כר"ט כו'

(h)

Question: There, we challenge our Mishnah, which taught that one who stole Shaveh Perutah from someone and swore [falsely] to him must take it to him, even to Madai (a distant land). We establish this like R. Tarfon...

ומאי איריא נשבע אפי' הודה נמי דתניא מודה ר"ט כו'

1.

[We ask] why must we say that he swore? The same applies even if he admitted, for a Beraisa teaches that R. Tarfon admits...

ומאי פריך והא אוקמי' ברייתא דמודה ר"ט בבא לצאת ידי שמים ומתני' דהתם מיירי מדינא

2.

What was difficult? We establish the Beraisa that R. Tarfon admits when he comes to be Yotzei Yedei Shamayim, and our Mishnah there discusses letter of the law!

וי"ל דמתני' דהתם מיירי לצאת ידי שמים להביא קרבן וקא אמר אם רוצה להביא קרבן צריך להביא גזלו למדי דתנן הביא אשמו עד שלא הביא גזלו לא יצא

(i)

Answer: Our Mishnah there discusses to be Yotzei Yedei Shamayim, to bring a Korban, and it says that if he wants to bring a Korban, he must bring the theft to Madai, for a Mishnah teaches "if he brought his Korban Asham before bringing the theft, he was not Yotzei";

לכך פריך דבלא שבועה ולא קרבן צריך להביא גזלו למדי אם רוצה לצאת ידי שמים.

1.

Therefore, it asks that even without a Shevu'ah, and without a Korban, he must bring the theft to Madai if he wants to be Yotzei Yedei Shamayim.

37b----------------------------------------37b

4)

TOSFOS DH Modeh Ani b'Zeh

תוספות ד"ה מודה אני בזה

(SUMMARY: Tosfos points out that he was a Talmid of Beis Hillel.)

אף על גב דקאמר מודה אני לאו משום דליהוי מתלמידי ב"ש

(a)

Observation: Even though he says "I admit", this is not because he was a Talmid of Beis Shamai;

דבפ"ק דיבמות (דף טו.) בצרת הבת סבר כב"ה דקאמר תאבני (הגהת הב"ח) מתי תבא צרת הבת לידי ואשיאנה והיינו כב"ה

1.

In Yevamos (15a), regarding the Tzarah (cowife) of a daughter (who falls to her father for Yibum), he holds like Beis Hillel, for he said "I crave, when will a case of Tzaras ha'Bas come to me, and I will marry her" (without Chalitzah). This is like Beis Hillel! (Rashash - R. Tarfon said so there! In Tosfos' text, R. Akiva said so. Aruch l'Ner (Yevamos 15a) - Tosfos refers to Yevamos 16a, in which R. Akiva rules like Beis Hillel regarding Tzaras ha'Bas. A Talmid mistakenly added R. Tarfon's words "I crave, when will..." to Tosfos.)

אלא אגב דשנה לעיל אלו ואלו מודים תנא הכא מודה אני.

2.

Rather, because it taught above "these and these agree", it taught here "I admit."

5)

TOSFOS DH umi'Mai d'R. Akiva Hi

תוספות ד"ה וממאי דר"ע היא

(SUMMARY: Tosfos justifies the question.)

וא"ת ואלא כמאן דאי כר"ט כ"ש דלר"ע נותן לזה מנה ולזה מנה

(a)

Question: [If it is not like R. Akiva], like whom is it?! If it is R. Tarfon, all the more so according to R. Akiva, he gives 100 to this one and 100 to this one!

וי"ל דהכי פי' ממאי דר"ע היא ומדינא דלמא לצאת ידי שמים

(b)

Answer: It means as follows. How do you know that it is like R. Akiva, and it is according to letter of the law? Perhaps it is to be Yotzei Yedei Shamayim!

ומשני מדקאמר מודה ר"ט למאן מודה לאו לר"ע דאמר מדינא משלם לכל אחד ואחד

1.

We answer that since it says "R. Tarfon agrees", to whom does he agree? Is it not to R. Akiva, who says that according to letter of the law, he pays to each...

ואמר ר"ט מדינא מניח ביניהם ומסתלק אבל לצאת ידי שמים מודינא דמשלם לכל אחד ואחד

2.

R. Tarfon says, letter of the law, he leaves in front of them, and leaves, but to be Yotzei Yedei Shamayim, I agree that he pays to each.

וקאמר הא אוקימנא בבא לצאת ידי שמים ומודה דקאמר ר"ט ה"פ כי היכי דאמרת בשמא ושמא משלם לכל אחד ואחד לצאת ידי שמים הכי מודינא לך הכא.

3.

It says that we established it when he comes to be Yotzei Yedei Shamayim, and R. Tarfon says ["I agree"], i.e. just like you said regarding Shema v'Shema that he pays to each, to be Yotzei Yedei Shamayim, here I agree to you.

6)

TOSFOS DH u'Mi Amar Rava...

תוספות ד"ה ומי אמר רבא...

(SUMMARY: Tosfos explains why this is a proper question.)

וא"ת והא מתני' איירי לצאת ידי שמים

(a)

Question: Our Mishnah discusses to be Yotzei Yedei Shamayim!

וי"ל מדנקט במתני' דאתי נמי כר"ע אביו של אחד מכם משמע משום דהוי שמא ושמא אינו חייב אלא לצאת ידי שמים דוקא כדמשמע לשון הודה

(b)

Answer: Since we said that our Mishnah is also like R. Akiva, "the father of one of you" connotes that because it is Shema v'Shema, he is obligated only to be Yotzei Yedei Shamayim, like the expression "admits" connotes;

הא הפקידו הן עצמן דמסתמא תבעי ליה והוה ליה ברי ושמא חייב אפי' מדינא אף על גב דלא עבד איסורא כיון דה"ל למידק

1.

Inference: If they themselves deposited, presumably they claim from him, and this is Bari v'Shema, and he is liable according to letter of the law, even though he did not transgress, since he should have been meticulous.

דאי לאו הכי אמאי נקט אביו

2.

Source #1: If not for this, why did it discuss his father?!

דאי לאורויי דאפי' בשמא ושמא חייב לצאת ידי שמים

i.

Suggestion: Perhaps it was to teach that even regarding Shema v'Shema, he must [give to each,] to be Yotzei Yedei Shamayim.

זה אין נראה שום חידוש לר"ע

ii.

Rejection: There is no Chidush in this according to R. Akiva.

ועוד דר"ע נמי אית לי' בהגוזל קמא (ב"ק דף קג: ושם) בלקח מחמשה בני אדם שמשלם לכל אחד ואחד ואף על גב דלא עבד איסורא

3.

Source #2: In Bava Kama (103b), R. Akiva holds that if one bought from one of five people (and he does not know to which he must pay), he pays to each of them, even though he did not transgress;

ומדינא משלם דלצאת ידי שמים אפילו ר"ט מודה שמשלם לכל אחד ואחד אף על גב דלא עבד איסורא

i.

He pays based on letter of the law, for even R. Tarfon agree that to be Yotzei Yedei Shamayim, he must pay each of them, even though he did not transgress;

דהא מתני' אוקמינן נמי כר"ט וקתני אביו של אחד מכם הפקיד לי מנה נותן לכל אחד

ii.

Proof: We establish our Mishnah also like R. Tarfon, and it teaches [that if one said] "the father of one of you deposited 100 with me", he gives to each of them.

ולהכי פריך והאמר רבא הכל מודים כו' דאפי' לר"ע מניח ביניהם אף על גב דה"ל למידק כמו שאפרש משום דלא עביד איסורא

4.

Support: This is why we ask "Rava said that all agree [that if two people deposited different numbers of animals with a shepherd...]", even according to R. Akiva, he leaves [the animals] in front of them, even though he should have been meticulous, like I will explain, because he did not transgress.

וה"ה דבלא רבא ה"מ למיפרך מר"ע דאמר גבי מקח אף על גב דלא עבד איסורא משלם לכל אחד ואחד

(c)

Implied question: (Ravina asked that this teaching of Rava contradicts Rava's answer above, that when two depositors gave money in two bags, the Shomer must remember who gave which.) Even without [the above answer of] Rava, we could have asked [against his teaching of the shepherd] from R. Akiva, who says regarding a sale "even though he did not transgress, he pays each one"!

והתם אמר רבא דאפי' לר"ע מניח רועה ביניהם ומסתלק

1.

In that teaching, Rava said that even according to R. Akiva, the shepherd leaves [the animals] in front of them, and leaves!

אלא דניחא ליה למיפרך דרבא אדרבא.

(d)

Answer: [Ravina] preferred to ask a contradiction in Rava's teachings.

7)

TOSFOS DH veha'Amar Rava ha'Kol Modim bi'Shnayim she'Hifkidu Etzel Ro'eh

תוספות ד"ה והאמר רבא הכל מודים בשנים שהפקידו אצל רועה

(SUMMARY: Tosfos equates this to two who deposited coins in two bundles.)

פרש"י זה טלה אחד וזה שני טלאים שמניח ביניהם ומסתלק

(a)

Explanation (Rashi): One deposited one sheep, and the other deposited two sheep. [The Shomer] puts [all three] in front of them and leaves;

והתם כשני כריכות נינהו אפי' הפקידו זה בפני זה דדבר הנראה מי הביא אחד ומי הביא שנים

1.

There, it is like two bundles, even if they deposited in front of each other, for it is evident who brought one and who brought two.

אבל במעות לא היה לו להבחין בין צרור גדול לצרור קטן

2.

Distinction: However, regarding coins, it was not incumbent on him to distinguish between a big bundle and a small bundle.

וקשה דמתני' מסתמא מיירי אפילו זה הפקיד מאתים בב' כיסין וזה מנה בכיס אחד

(b)

Question #1: Presumably, our Mishnah discusses even if this one deposited 200 in two wallets, and this one deposited 100 in one wallet [and he should have distinguished]!

ותו דלמא מיירי רבא בב' שהפקידו שני טלאים זה כחוש וזה שמן דהוי כמעות דלא הוה ליה למידק

(c)

Question #2: Perhaps Rabah discusses when two deposited two sheep - one was lean and the other was fat. This is like coins, in which case it is not incumbent on [the Shomer] to be meticulous!

אי נמי בשנים שהפקידו שני טלאים ומת אחד מהם וכל אחד אומר שהמת של חבירו דכי האי גוונא מיירי מתניתין דהתם בפרק שני דבכורות (דף יז: ושם)

1.

Alternatively, two deposited two sheep, and one of them died, and each [depositor] says that the other's sheep died. The Mishnah there in Bechoros (17b) discusses such a case!

אלא יש לומר דאפי' הפקידו טלאים זה בפני זה הוה ליה למידק דלא שייך למימר אתון לא קפדיתון

(d)

Answer: Even if they deposited in front of each other, [the Shomer] should have been meticulous. He cannot say "you were not adamant [to deposit in a way that averts any possible doubt about whose each is. Should I be adamant?!]

משום דלא יוכלו לתקן דאפי' הפקידו זה שלא בפני זה יראה חבירו הטלאים כשהולכים במרעה ושואל של מי הם

1.

This is because they cannot fix [the matter to avoid Safek], even if they deposited not in front of each other! The other will see sheep going to pasture, and ask whose they are.

אבל במעות שהיה יכול להפקיד שלא בפני חבירו יכול הנפקד לומר אתון לא קפדיתון כל שכן דלא הוה לי למידק.

(e)

Distinction: However, regarding coins, he could have deposited not in front of his friend, so the Shomer can say "you were not adamant [to deposit not in front of each other, to avert all possible doubts]. All the more so, I need not be meticulous!

8)

TOSFOS DH she'Lo mi'Daito

תוספות ד"ה שלא מדעתו

(SUMMARY: Tosfos explains that this is not precise.)

לאו דוקא שלא מדעתו אלא כלומר שלא בראייתו של רועה דהשתא לא הוה ליה למידק.

(a)

Explanation: "Without his knowledge" is not precise. (The case is, the shepherd knows that he has animals from them!) Rather, it means without the shepherd seeing. Now, he did not need to be meticulous.