בבא מציעא דף פד. א

מאמתי הסכין והסייף מקבלים טומאה? [תוד"ה הסכין].

סכין סייף
ר' יוחנן: כשיצרפם בכבשן
ר"ל: כשיצחצחן במים
ר' יוחנן: כשיצרפם בכבשן
ר"ל: כשיצחצחן במים
בתחילת עבודו
כשישחיזנה כשישופנו [1] כשהעלו חלודה

בבא מציעא דף פד: א

על פי מי ידענו שהיה ר' אלעזר בר' שמעון גדול מרבי בתורה ובמעשים טובים, ומה הראיה?

על פי מי? ומה הראיה?
גדול בתורה על פי הודאת רבי שהיה משיב על תשובותיו של רבי [2]
גדול במעשים טובים על פי אשתו של ר' אלעזר שר' אלעזר קיבל עליו יסורים
-------------------------------------------------

[1] פי' הגר"א (במשנה כלים יד:ה) הטעם, משום שהסייף חותך מכח כובדו ולא מכח חידודו, ולכן א"צ להשחיזו כדי שיהיה ראוי לשימוש.

[2] בגמ' מבואר שבתחילה היה ראב"ש מסייע לו, אבל לבסוף חלש דעתיה כשראה שמשווים אותו אליו, ואז מכאן ואילך כשהיה רבי אומר שיש לו להקשות על דברי רבותיהם, היה אומר לו ראב"ש כך וכך יש לך להשיב, אבל אין זו תשובה, כי זו התשובה על תשובתך, ואם היית מקשה את קושיותיך, הייתי מקיף אותנו תשובות חבילות חבילות שאין בהן ממש.

-------------------------------------------------